Prawo zamówień Publicznych po zmianach. Jak uniknąć błędów w praktyce.

DZIEŃ 1

1. Aktualny stan prawny obowiązujący po nowelizacji w systemie  Prawa zamówień publicznych:

 • ustawa Prawo zamówień publicznych po zmianach i tzw. ustawy powiązane,
 • rozporządzenia

– nowe Rozporządzenie w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym
i niepriorytetowym w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,

– nowe Rozporządzenie w sprawie wykazu robót budowlanych,

– nowe Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich  te dokumenty mogą być składane.

 • dyrektywy.

2. Nowe definicje ustawowe, a ustawa Prawo budowlane:

Omówienie nowych definicji oraz zmian praktycznych związanych z ich stosowaniem:

 • obiekt budowlany
 • cykl życia produktu
 • roboty budowlane

3. Dialog techniczny:

 • definicja dialogu technicznego,
 • zasady wszczynania dialogu technicznego,
 • prowadzenie dialogu technicznego i obowiązki zamawiającego z tym związane.

4. Szacowanie zamówienia (rozeznanie rynkowe).

5. Klasyfikacja zamówienia.

6. Powołanie komisji przetargowej.

7. Tryby udzielania zamówień publicznych – poszerzenie zakresu prekwalifikacji wykonawców w postępowaniach dwuetapowych- omówienie istotnych  zmian w tym zakresie.

8. Art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych a publikacja ogłoszeń;

9. Rodzaje ogłoszeń – obowiązek stosowania.

10. Wadium.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

12. Przygotowanie warunków udziału w postępowaniu.

DZIEŃ 2

1. Żądanie dokumentów  na potwierdzenie udziału w postępowaniu.

2. Żądanie dokumentów na potwierdzenie udziału w postępowaniu w odniesieniu do tzw. „konsorcjum”.

3. Terminy składania ofert.

4. Otwarcie ofert i badanie ofert.

5. Badanie i ocena ofert złożonych przez wykonawców występujących wspólnie.

6. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty.

7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ust. 2 Pzp.

8. Wezwanie do złożenia brakujących oświadczeń lub dokumentów lub  pełnomocnictw.

9. Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania:

 • wyrządzenie szkody (definicja),
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania.

10. Grupy kapitałowe- definicja:

 • Przynależność wykonawców do tej samej grupy kapitałowej, a wykluczenie z postępowania

11. Oferty  dodatkowe – kiedy istnieje obowiązek wezwania.

12. Praca komisji przetargowej (ZP-11) – wyłączenia.

13. Powołanie biegłych.

14. Kary umowne – obowiązek czy możliwość.

15. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dot. podwykonawstwa)– planowane zmiany.

16. Zmiana ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w odniesieniu do ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cena szkolenia: 1290 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Materiały szkoleniowe
 • Parking
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały poszkoleniowe
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-15 Adres:

Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe