PROCES INWESTYCYJNY W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 NAJNOWSZE ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH I PRAWIE BUDOWLANYM

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie i interpretacja przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Prawa Zamówień Publicznych, w szczególności pod kątem najnowszych zmian prawnych oraz przepisów unijnych. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. Spotkanie ma charakter interaktywny i oparte jest przede wszystkim na dyskusji przypadków z praktyki. W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli czas na indywidualne konsultacje z trenerami.

ODBIORCY SZKOLENIA:
Pracownicy zamówień publicznych

 Urzędnicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

 Pracownicy działów inwestycji i administracyjnych jednostek budżetowych i innych  Beneficjenci (zarówno potencjalni jak i faktyczni) oraz Instytucje Zarządzające/ Pośredniczące

 

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ PIERWSZY: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
WYBRANE ELEMENTY W PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE
1. Poleganie na zasobach innych podmiotów
 Możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
 Udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia czy też handel referencjami?
 Dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
2. Kryteria oceny ofert
 Obowiązek stosowania kryteriów pozacenowych
 Kryteria wymierne i niewymierne
3. Rażąco niska cena
 Definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
 Przerzucenie ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę – co muszą zawierać wyjaśnienia i jakie należy przedstawić dowody?
 Obowiązek uwzględnienia w cenie oferty kosztów pracy nie niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę
 Przypadki obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen
4. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające oraz roboty zamienne
5. Wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe? – różnice oraz możliwość waloryzacji
6. Podwykonawcy
 Zobowiązanie do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia na roboty budowlane
 Dopuszczenie do realizacji kluczowych części zamówienia przez podwykonawcę, który udostępnia zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
 Uprawnienie Zamawiającego do żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców
5. KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW
SZKOLENIA
DZIEŃ DRUGI: PRAWO BUDOWLANE
1. Zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane
2. Podstawowe definicje Prawa budowlanego i konsekwencje ich niejednoznaczności, korelacje z definicjami innych ustaw
3. Aktualny stan prawny i nowelizacje ustawy wprowadzone w latach 2010 – 2014, nowelizacje z 1 stycznia, 25 lutego i 30 kwietnia 2015 roku oraz nowelizacja wprowadzona 9 marca 2015 roku, związana z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku.
4. Nowelizacja uchwalona w Sejmie w dniu 20 lutego 2015 roku, która weszła w życie 28 czerwca 2015 roku – omówienie najważniejszych nowych regulacji, w tym rozszerzenie katalogu obiektów zwolnionych z decyzji o pozwoleniu na budowę, sieci uzbrojenia terenu budowane na pozwolenie na budowę i na zgłoszenie, zgłaszanie zamiaru ich przebudowy oraz remonty sieci uzbrojenia terenu wyjęte spod procedur ustawowych
5. Nowelizacje z 11 i 15 września 2015 roku.
6. Realizacja przyłączy, dwie procedury do swobodnego ?? wyboru
7. Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu.
8. Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw
9. Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub jego ostemplowanie przy zgłoszeniu
10. Zmiany w procedurach administracyjnych i ich terminach
11. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora
12. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, jakie dotyczyć będzie kończenia budowy większej liczby rodzajów obiektów niż obecnie
13. Co dalej z Prawem budowlanym, pokrętne losy Kodeksu budowlanego.
14. Nowelizacja wchodząca w życie 1 stycznia 2016 roku i perspektywy na lata 2016 -2020
15. Dyskusja i podsumowanie
DZIEŃ TRZECI: FUNDUSZE UNIJNE
1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
 Trwałość (art. 57 rozp. 1083 oraz art. 71 rozp. 1303)
 Dochodowość (art. 55 rozp. 1083 oraz 61 rozp. 1303)
 Archiwizacja dokumentów (art. 90 rozp. 1083 oraz art. 140 rozp. 1303)
2. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu
3. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane
4. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2007-2013 (art. 57 rozp. 1083) oraz 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303)
5. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
6. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej
 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011r.
 Wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) – interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.)
 Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania 2007-2013, Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis)
 Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects)
 Dodatkowe wytyczne, w tym wytyczne JASPERS
7. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020
8. Luka finansowa – określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej
 W jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
 Zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa
 Zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania
9. Zasady określenia poziomu dofinansowania
 Wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008
 Ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej
 Rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów
10. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
11. Obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083 oraz art. 61 rozp. 1303
 Monitorowanie dochodów i kosztów w projektach, w tym w projektach projektów generujących dochód
 Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
 Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 539/2010)
 Monitorowanie kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów generujących dochód
 Czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?
12. Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006
13. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020
14. Kontrola projektów generujących dochody – instytucje kontrolujące i ich kompetencje
15. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody
16. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2007-2013
17. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020
18. Promocja projektów w okresie trwałości

 

TRENERZY:

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Jerzy Dylewski

 Główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Prowadzi szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Michał Rutkowski
Koordynator Krajowego Systemu Przygotowań
do Funduszy Strukturalnych (KSP).

Cena zawiera: Najnowszą książkę „Prawo zamówień publicznych”
Dostęp do EDUstrefy Materiały szkoleniowe Zakwaterowanie Wyżywienie E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem 370 punktów w Programie Premiowym APEXnet

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 1690 zł pok. 2 os. / 1890 zł pok. 1 os. zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Zakwaterowanie
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-11-16 Adres:

Malopolskie
Zakopane
Hotel Czarny Potok,ul. Tetmajera 20

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe