Projektowane zmiany procedury cywilnej

Inne terminy

14.05.2019 r. – Poznań

21.05.2019 r. – Warszawa

 

Adresaci szkolenia:

Wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników adwokatów i radców prawnych oraz osób uczestniczących w aplikacjach przygotowujących do wykonywania wskazanych zawodów.

 

Cel szkolenia :

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata
i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się
z proponowanymi najnowszymi zmianami w procedurze cywilnej zmierzającymi do przyśpieszenia postępowania sądowego.

 

Program szkolenia:

 

I. Przygotowanie sprawy do rozpoznania

 

1. Czynności stron i sądu służące przygotowaniu rozstrzygnięcia

2. Odpowiedź na pozew

3. Pisma przygotowawcze

4. Posiedzenie przygotowawcze

5. Plan rozprawy

6. Rozstrzygnięcie sprawy na jednym terminie rozprawy. Przebieg rozprawy według planu

7. Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów

8. Wyrok zaoczny

II. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego

1. Klauzula generalna

2. Pismo nie będące pozwem

3. Pozew oczywiście bezzasadny

4. Łańcuch zażaleń

5. Wnioski o wyłączenie sędziego

6. Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku

7. Kara za ubliżenie sądowi na piśmie

III. Dowody

1. Zmiany o znaczeniu ogólnym

2. Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna

3. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym

4. Zeznania świadka

5. Opinia biegłego

IV. Uzasadnianie wyroków i postępowania odwoławcze

1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie wyroków

2. Apelacja

3. Zażalenie

4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

V. Postępowanie w sprawach gospodarczych
1. Sądy, sprawy i postępowania gospodarcze

2. Zakres zastosowania postępowania gospodarczego

3. Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym procesie

4. Odrębności postępowania gospodarczego

5. Odrębności w postępowaniu dowodowym

VI. Inne postępowania odrębne

1. Postępowanie uproszczone

2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

3. Elektroniczne postępowanie upominawcze

4. Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze

VII. Ogólne usprawnienia postępowania

1. Zasady rejestracji czynności sądu

2. Właściwość sądu

3. Skład sądu na posiedzeniu

4. Kompetencje referendarza sądowego

5. Komunikacja sądu ze stronami

6. Interwencja uboczna

7. Koszty procesu

8. Formularze sądowe

9. Opłata od rozszerzenia powództwa

10. Doręczenia

11. Wydawanie postanowień

12. Wysłuchanie stron

13. Publiczna dostępność posiedzeń

14. Sygnalizacja uchybień

15. Postępowanie pojednawcze

16. Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych

17. Zarzut potrącenia

18. Ocena sędziowska

19. Uzasadnianie postanowień wpadkowych

20. Doręczanie postanowień w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności

21. Postępowanie grupowe

VIII. Postępowanie zabezpieczające

1. Zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania

2. Tryb rozstrzygania o zabezpieczeniu

3. Doręczanie postanowień dotyczących zabezpieczenia

4. Rozpoznawanie zażalenia

5. Następstwo hipotek

IX. Koszty sądowe

1. Urealnienie opłat sądowych

2. Minimalna wysokość opłaty sądowej

3. Stawki opłat sądowych

4. Obniżki opłat

5. Opłata od wniosku o uzasadnienie orzeczenia

6. Uproszczenie podsystemu opłat kancelaryjnych

7. Ograniczenie zwrotów opłat sądowych

8. Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy

9. Opłaty w sprawach gospodarczych

10. Zwalnianie spółek handlowych od kosztów sądowych

11. Przyznawanie należności

X. Przepisy wprowadzające i przejściowe

Prowadzący

Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

 

Uwaga! Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 8  punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.

VAT ZW: Udział w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w min. 70% zwalnia z obowiązku płacenia podatku VAT.

Cena szkolenia: 599 zł + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2019-05-14 Adres:

Mazowieckie
Poznań
Al. Jerozolimskie 123 a

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe