Przygotowanie do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Warsztaty ABI Przygotowanie do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – skierowane są do osób początkujących, rozpoczynających lub pełniących funkcję ABI od niedawna, jak również do osób pragnących ugruntować posiadaną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Warsztaty zawierają wyjaśnienie najważniejszych pojęć ustawy oraz obowiązków z niej wynikających, a także ćwiczenia praktyczne odnoszące się do najważniejszych czynności wykonywanych przez ABI. Omawiając przepisy ustawy o ochronie danych osobowych prelegenci sygnalizują główne zmiany wynikające z wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).Forma prowadzenia warsztatów pozwala również na udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z procesami przetwarzania danych osobowych. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla ABI, którzy będą zgłoszeni do rejestracji GIODO, jak również dla osób wyznaczonych do wykonywania zadań nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych (w sytuacji nie zarejestrowania ABI w GIODO).

Ideą warsztatów jest również wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz skonsultowanie z ekspertami ENSI stosowanych w Państwa organizacjach rozwiązań, dotyczących ochrony danych osobowych.

Program Warsztatów został opracowany przez Zespół Kancelarii Ekspertów ENSI, pod kierunkiem Prezesa ENSI p. Macieja Byczkowskiego, który brał udział w przygotowywaniu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie nowego statusu ABI oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie wykonywania zadań ABI.

Warsztaty prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających bardzo duże, co najmniej 10-letnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący pełnią funkcję ABI w podmiotach różnych branży w Polsce – w ramach outsourcingu.

Od 2004 r. w warsztatach ENSI (otwartych i zamkniętych) organizowanych w tej tematyce wzięło udział ponad 1000 osób.

Obecnie na rynku można znaleźć ogromną liczbę szkoleń z zakresu danych osobowych. Wiele z nich, prowadzonych jest przez teoretyków lub osoby, które jedynie zapoznały się z ustawą o ochronie danych osobowych lub przeczytały o jej nowelizacji, bez zrozumienia istoty zmian. Taka sytuacja prowadzi do przekazywania zafałszowanych i błędnych informacji związanych z wykonywaniem zadań ABI, co skutkuje dezorientacją i niepokoi ADO oraz osoby, które pełnią funkcję ABI.

Wiedza teoretyczna to za mało, żeby przekazać rzetelną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania zadań ABI po deregulacji.

Podczas warsztatów, nasi eksperci – praktycy podzielą się z Państwem wiedzą ekspercką, popartą 20-letnim doświadczeniem. Udział w warsztatach zagwarantuje Państwu otrzymanie najważniejszych, rzetelnych informacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz przedstawienia praktycznego podejścia do tematu.

Nieliczne grupy uczestników podczas warsztatów, gwarantują skuteczną naukę oraz swobodną wymianę doświadczeń, jak również merytoryczne i przydatne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy!

 

AGENDA

1. Konieczność ochrony danych osobowych w podmiotach działających w Polsce.

a) Podstawy prawne ochrony danych osobowych w Polsce.

b) Dane osobowe w różnych aktach prawnych.

c) Dane osobowe a inne informacje prawnie chronione.

2. Status Administratora bezpieczeństwa informacji

a) Nowy status ABI po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

b) Wykonywanie nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych

c) Zakres zadań i odpowiedzialności ABI

d) Rola ABI w kontroli GIODO

3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o ochronie danych osobowych – wyjaśnienie podstawowych pojęć

a) Dane osobowe.

b) Zbiór danych osobowych. Ćwiczenie.

c) Przetwarzanie danych osobowych.

d) Udostępnianie danych – odbiorcy danych.

e) Powierzanie przetwarzania danych – procesorzy.

f) Administrator danych osobowych.

g) Administrator bezpieczeństwa Informacji.

h) Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.

4. Obowiązki administratora danych osobowych

a) Obowiązek przetwarzania zgodnie z prawem – podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Ćwiczenie.

b) Obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych. Ćwiczenia: opracowanie klauzuli informacyjnej.

c) Obowiązki szczególnej staranności administratora danych osobowych – celowość, adekwatność oraz czasowość przetwarzania danych osobowych. 

d) Obowiązki związane z realizacją praw osób, których dane dotyczą 

e) Zasady przekazywania danych osobowych innym podmiotom. Ćwiczenie.

f) Obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych. Ćwiczenia.

5. Uprawnienia GIODO oraz odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych

a) Uprawnienia kontrolne GIODO i inspektorów jego Biura – jak przygotować się do kontroli?

b) Odpowiedzialność karna i cywilna za naruszenie ochrony danych osobowych – komu i co może realnie grozić.

6. Obowiązki zabezpieczenia danych osobowych

a) Wypełnienie wymogów ustawy o ochronie danych osobowych – Rozdział 5.

b) Wymogi zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

7. Zadania ABI – pełnienie funkcji (podsumowanie)

a) Zakres zadań i uprawnienia ABI.

b) Tworzenie wykazu zbiorów danych osobowych przetwarzanych w organizacji oraz prowadzenie rejestru zbiorów.

c) Nadzór nad realizacją obowiązków formalno-prawnych przetwarzania danych.

d) Nadzór nad realizacją obowiązków technicznych i organizacyjnych.

e) Nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych – teczka ABI.

 

*podana cena obowiązuje w przypadku zgłoszenia dokonanego 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia; koszt udziału w szkoleniu dla przedstawicieli jednostek opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT(wymagane oświadczenie)

Cena szkolenia: od 1500 zł netto zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2017-06-20 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jana Pawła II 34
00-141

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe