Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:

Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych. >>>

 

Cele i korzyści:

Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu udzielania zamówienia publicznego – jego poprawność decyduje o właściwym wypełnieniu ustawowych obowiązków, jakie ciążą na zamawiającym w zależności od wartości zamówienia.

Niebagatelne znaczenie ma również poprawny opis przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio wpływa na to, co faktycznie otrzymamy w wyniku realizacji zamówienia przez wykonawcę. Równie ważnym elementem szkolenia będzie przedstawienie praktycznych wskazówek do tyczących wszystkich aspektów związanych ze stosowaniem kryteriów pozacenowych oraz ustanawiania warunków udziału w postępowaniu. Dlatego też celem szkolenia jest przedstawienie zasad i skutecznych praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szkolenie w głównej mierze prowadzone będzie metodą warsztatową, z wybitnym zaangażowaniem uczestników do dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę w zakresie przygotowania postępowania oraz szereg praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków niewłaściwego działania zamawiającego.

Szkolenie skierowane jest do:

– pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się czynnościami związanym z przygotowaniem zamówienia,

– członków komisji przetargowych,

– osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania

zamówień publicznych,

– wykonawców, chcących zapoznać się z mechanizmami dot. przygotowania postępowania, które mają bezpośredni wpływ na przygotowanie i złożenie konkurencyjnej oferty.

Program szkolenia:

I. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:

– równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,

– bezstronność i obiektywizm,

– ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności,

– pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych.

2. Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:

– planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym,

– po co nam kolejny dokument – rola planu zamówień publicznych,

– techniczna strona planowania zamówień publicznych,

– zarządzanie planem zamówień publicznych.

3. Szacowanie wartości zamówienia:

– podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,

– określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego – definiowanie tzw. „zamówień

podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,

– szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,

– udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia,

– zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych (roboty budowlane w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego, dokumentacja projektowa, dostawa żywności, usługi prawnicze i doradcze, usługi szkoleniowe, sprzęt informatyczny i urządzenia biurowe, in),

– źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,

– metody obliczania wartości zamówienia,

– szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

– podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,

– jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,

– jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia,

– zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert:

– podstawowe zasady dotyczące wyznaczania kryteriów pozacenowych,

– cena lub koszt – nowe możliwości,

– kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,

– kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – jak uniknąć dyskryminującego opisu kryteriów,

– mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,

– wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,

– przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu.

6. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

– cel formułowania warunków udziału w postępowaniu,

– proporcjonalność i adekwatność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,

– opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,

– dokumenty potwierdzające spełnienie warunków – jakie dokumenty może żądać zamawiający,

– poleganie wykonawcy na zasobach i potencjale innych podmiotów.

7. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

– obligatoryjna treść ogłoszenia,

– miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia,

– zasady ustalania terminu składania ofert.

– obligatoryjna treść SIWZ,

– postępowanie w przypadku złożenia żądania wyjaśnienia treści SIWZ,

– dopuszczalność wnoszenia zmian oraz konsekwencje zmian wprowadzanych do treści SIWZ.

II. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych:

– cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,

– aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice,

– klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji,

– aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu,

– aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia,

– aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert,

– aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

III. Dodatek ekstra – czyli co jeszcze musimy wiedzieć o przygotowaniu zamówienia publicznego:

1. Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania.

2. Szacowanie wartości i opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach poniżej 30 tys. €.

3. Wyłączenie części zamówienia w trybie art. 6a ustawy:

– różnice w postępowaniu w trybie art. 6a a „tradycyjny” podział zamówienia na części,

– jak wyodrębnić część zamówienia,

– kiedy możliwe będzie zastosowania wyłączenia w trybie art. 6a,

– w jakich zamówieniach zastosowanie wyłączenia będzie najskuteczniejsze.

4. Przygotowanie postępowania w świetle orzecznictwa i wyników kontroli – punkty krytyczne w zamówieniach publicznych.

Szkolenie prowadzi:

Tomasz Kowalewski
Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, jak również audytu i kontroli projektów oraz funduszy unijnych. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów.

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda … my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Cena szkolenia: 590 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-09-11 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Centrum
00-002

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe