Public relations administracji publicznej. Poziom zaawansowany (2 dni)

Krótko o szkoleniu:

Zaawansowany poziom szkolenia PR administracji publicznej pomoże uczestnikom w udoskonaleniu działań wizerunkowych, dzięki umieszczeniu ich w ramach strategii opartej na profesjonalnych badaniach i standardach wewnętrznych oraz zastosowaniu nowoczesnych instrumentów PR.
Korzyści ze szkolenia:

1.Możliwość zapewnienia ciągłości działań PR dzięki wdrożonemu dokumentowi strategicznemu
2.Poprawa efektywności działań wizerunkowych
3.Możliwość bazowania na obiektywnej wiedzy o oczekiwaniach otoczenia dzięki za analizie wyników analiz
4.Możliwość szerszego pozyskiwania inwestorów dzięki aktywizacji działań wobec tej grupy
5.Profesjonalizacja kontaktów z przedstawicielami biznesu
6.Uzyskiwanie wiarygodności przedstawiciela urzędu w czasie publicznych wystąpień
7.Możliwość stworzenia publikacji urzędowych odpowiadających potrzebom odbiorców oraz najnowszym trendom
8.Aktywizacja kontaktów z mediami, możliwość zyskania większego wpływu na przekaz reklamowy
9.Możliwość przygotowania się do wywiadów i unikania pułapek dziennikarskich
10.Możliwość szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych
Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:

1.Tworzenie dokumentów strategicznych wspierających budowanie wizerunku urzędu
2.Tworzenie planów wdrażania instrumentów PR
3. Budowanie narzędzi badawczych takich jak kwestionariusz ankiety i analizowanie wyników badań i budowanie rekomendacji
4. Budowanie oferty i nawiązywanie relacji z inwestorami
5. Organizacja spotkań z inwestorami (również zagranicznymi)
6. Prowadzenie krótkich prezentacji i wystąpień promocyjnych
7. Umiejętność redakcji biuletynów informacyjnych
8. Budowanie wstępnych scenariuszy reportaży, filmów promocyjnych, product placement
9. Radzenie sobie w bezpośrednich kontaktach z dziennikarzami – wywiady, komentarze
10. Tworzenie scenariuszy reagowania kryzysowego urzędu i przygotowywania informacji o sytuacji trudnej.
Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest do osób posiadających bazową wiedzę i doświadczenie w zakresie budowania wizerunku urzędu, których celem jest zapoznanie się z zaawansowanymi narzędziami PR administracji publicznej.
Program:

1.Planowanie strategiczne działań wizerunkowych
•Strategia PR jako element strategii urzędu
•Analiza czynników oddziałujących na wizerunek
•Zasady formułowania celów strategicznych PR
•Techniki efektywnego planowania działań
•Programowanie budżetu oraz wykorzystywanych zasobów
•Tworzenie dokumentu strategii PR
Cel sesji: Przedstawiony zostanie temat opracowywania dokumentu strategii public relations urzędów z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych ich działania, analizy potrzeb informacyjnych otoczenia oraz zasobów koniecznych do realizacji przyjętych założeń.
Metody: miniwykład, praca indywidualna, symulacje
Przykładowe ćwiczenia: Wieloczynnikowa analiza potrzeb informacyjnych otoczenia

2.Wykorzystanie badań marketingowych dla celów wizerunkowych
•Rodzaje badań stosowanych w PR
•Wybór i tworzenie narzędzi badawczych
•Analiza wyników – wnioskowanie
•Współpraca z zewnętrznymi firmami badawczymi
Cel sesji: Rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i samodzielnej realizacji badań marketingowych na potrzeby jednostki administracji publicznej z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych oraz przedstawienie zasad współpracy z firmami badawczymi.
Metody: miniwykład, praca indywidualna, dyskusja
Przykładowe ćwiczenia: Tworzenie kwestionariusza ankietowego

3.Budowanie wewnętrznych standardów firmy wspierających PR
•Kodeksy etyki urzędniczej i budowanie infrastruktury etycznej
•Projektowanie standardów obsługi klienta
•Procedury komunikacji wewnętrznej w kontekście PR
Cel sesji: Celem sesji jest przekonanie uczestników o roli wewnętrznych standardów pracy, których istnienie i funkcjonowanie znacznie podnosi wiarygodność urzędu w opinii otoczenia. Podjęty zostanie temat budowania oraz sposobów wdrażania takich dokumentów jak kodeks etyczny, standardy obsługi oraz procedury obiegu komunikacji wewnątrz jednostki.
Metody: mini wykład, praca zespołowa, burza mózgów, case study
Przykładowe ćwiczenia: Przygotowanie podstaw Standardów Obsługi Klienta dla urzędu.

4.Kreowanie wizerunku urzędu wobec instytucji zewnętrznych
•Identyfikacja najważniejszych partnerów instytucji, ich potrzeb i potencjału
•Biuletyny informacyjne
•Działania PR wobec inwestorów i podwykonawców
•Spotkania z partnerami – prezentacja możliwości współpracy, szkolenia
•Nawiązywanie partnerstw
•Patronaty
Cel sesji: Celem sesji jest przedstawienie uczestnikom najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie kreowania wizerunku organizacji w odniesieniu do partnerów zewnętrznych ze szczególnym naciskiem na te z nich, które generują niskie koszty.
Metody: mini wykład, praca indywidualna, praca w grupach roboczych, case study
Przykładowe ćwiczenia: Tworzenie harmonogramu wizyty inwestora w urzędzie

5.Kontakty z mediami
•Podtrzymywanie relacji z dziennikarzami – zaproszenia, imprezy
•Stała współpraca z przedstawicielami mediów – eksperci, raporty, rubryki dedykowane, reportaże, filmy promocyjne, product placement, konkursy
•Sztuka udzielania wywiadów
Cel sesji: Celem sesji jest przybliżenie uczestnikom znaczenia pozytywnych kontaktów z mediami jako pośrednikiem w promowaniu pozytywnego wizerunku instytucji. Podjęty zostanie temat zaawansowanych form komunikowania z prasą, portalami internetowymi oraz przedstawicielami radia i TV.
Metody: miniwykład, praca indywidualna, case study
Przykładowe ćwiczenia: Udzielanie krótkiej informacji przed kamerą

6.PR w czasie kryzysu oraz zmiany
•Wpływ sytuacji kryzysowych na PR urzędu
•Przygotowanie zespołu zaangażowanego w działania antykryzysowe
•Działania wizerunkowe w kryzysie
•Wprowadzanie zmian w organizacji
Cel sesji: Celem sesji jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego komunikowania z otoczeniem w sytuacjach trudnych, często spotykanych w codziennym funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej. Szczególny nacisk położony będzie na działania prewencyjne p- przygotowywanie scenariuszy i tworzenie procedur reagowania w najczęściej pojawiających się sytuacjach kryzysowych. Ważnym aspektem będzie również umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach zaskakujących.
Metody: mini wykład, scenki, case study, praca indywidualna
Przykładowe ćwiczenia: analiza SWOT, stake holders, wybór strategii, przygotowanie wytycznych do działania w róznych sytuacjach kryzysowych

Cena szkolenia: 1390 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2016-11-16 Adres:

Wielkopolskie
Poznań

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe