Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR>>>>

Nadeszła rewolucja w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
25 maja 2018 weszły do obowiązywania w Polsce przepisy unijnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO, wraz z nową krajową ustawą o ochronie danych osobowych, modyfikującą szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych zgodnie z RODO, w tym w szczególności związanych z szeroko pojętym prawem pracy.
RODO oraz nowe przepisy prawa polskiego nakładają szereg obowiązków i zadań na administratorów danych będących pracodawcami, w szczególności odnoszących się do przetwarzania danych pracowniczych, wskazując, iż ich niespełnienie może wiązać się z nałożeniem rekordowych kar, nawet do 20 000 000 EUR.
Każdy pracodawca jest administratorem danych który ma obowiązek gromadzić, przechowywać, zabezpieczać i udostępniać dane osobowe osób zatrudnionych lub współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.
Nowe zasady i wytyczne obligują do realizacji obowiązków informacyjnych w stosunku do kandydatów do pracy oraz pracowników, odpowiedniego zabezpieczania danych, zawarcia umów powierzenia przetwarzania danych w przypadku korzystania z usług zewnętrznych podmiotów realizujących usługi na zlecenie pracodawcy, np. serwis usług IT, usługi BHP, prowadzenie zewnętrznego archiwum, outsourcing księgowości i płac, mając na uwadze, że treść minimalnych zapisów w umowach powierzenia została rozszerzona na gruncie RODO.
Wdrożenie i właściwe stosowania RODO wymaga współpracy wszystkich komórek w organizacji.
Wsparcie ze strony Działów HR, które na co dzień przetwarzają jedne z najbardziej wrażliwych danych w organizacjach będzie nieodzowne.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo-płacowych.

Program szkolenia:
1. Wpływ przepisów RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. na procesy przetwarzania danych osobowych w działach personalnych.

       •     Osoby odpowiedzialne za procesy przetwarzania danych oraz określone prawem obowiązki tych osób: Inspektor Ochrony Danych, Inspektor Systemu Informatycznego.

 

       •     Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.

       • Nowe rozumienie pojęć dane osobowe i szczególnie kategorie danych w myśl RODO.

 

       •  Zmiany w przepisach krajowych dotyczące danych osób rekrutowych oraz pracowników, które może przetwarzać pracodawca:

– nowy katalog danych osobowych,
– kiedy wymagana jest zgoda pracownika i na przetwarzanie jakich danych
(wizerunek,e-mail. telefon),
– kategorie danych, których nie wolno przetwarzać nawet za zgodą pracownika,
– monitoring w miejscu pracy – jak powinien funkcjonować zgodnie z nowymi
przepisami   kodeksu pracy,
– monitoring służbowej poczty elektronicznej – nowe przepisy regulujące i akty
wewnętrzne, orzeczenia ETPCZ,
– inne rodzaje monitoringu pracodawcy przewidziane w nowych przepisach prawa pracy,
– możliwość żądania dokumentów weryfikacyjnych, brak możliwości
kserowania dokumentacji,
– przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.

       •     Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: skanów/kserokopii dowodów osobistych, aktów małżeństwa, zgonów.

 

       •     Sposób komunikacji z pracownikiem i przekazywania jego danych, w tym danych sensytywnych (paski wynagrodzeń, PIT, formularze ZUS itp.)

 

       •     Czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO – czy sama zgoda wystarczy i na co (rekrutacja a przedawnienie dochodzenia roszczeń).

 

       •     Publikowanie/przechowywanie zdjęć kandydatów oraz pracowników.

 

       •     Dane biometryczne w zatrudnieniu – kiedy dopuszczalne, a kiedy nie.

3. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych.

       •     Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO (m.in. zasada minimalizacji, prawidłowości, rozliczalności).

 

       •     Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO – nowe podstawy przetwarzania danych, w tym formuła zgody.

 

       •     Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych – czego dotyczyć ma rejestr i kto jest zwolniony z jego prowadzenia.

 

       •     Wykonywanie obowiązku informacyjnego pierwotnego i wtórnego – poszerzenie klauzul informacyjnych oraz wprowadzenie terminów na jego wykonanie.

 

       •     Obowiązki i zakres odpowiedzialności osób przetwarzających dane (m.in. nadawanie upoważnień, prowadzenie rejestru osób upoważnionych).

 

       •     Wymagania formalne dot. dokumentacji wewnętrznej – co zostanie z polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, kiedy istnieje oblig jej prowadzenia.

 

       •     Zasady zabezpieczania danych kadrowych przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe).

 

       •     Korzystanie z usług firm zewnętrznych (m.in. rekrutacja i zatrudnienie) – udostępnienie, czy powierzenie przetwarzania.

 

       •     Przetwarzanie danych przy korzystaniu z agencji pracy tymczasowej.

4. Udostępnianie danych.

       •     Organy państwowe i samorządowe.

 

       •     Banki i podmioty zewnętrzne (opieka medyczna, karty sportowe).

 

       •     Związki zawodowe i rady pracowników.

 

       •     Członkowie rodziny i inne osoby fizyczne.

 

       •     Grupy kapitałowe i inne podmioty – przekazywanie danych z uwzględnieniem zmian, wynikających z RODO.

5. Prawa pracowników, których dane są przetwarzane przez pracodawcę.

       •     Obowiązek udzielania informacji zgodnie z RODO – kiedy stosujemy.

 

       •     Dobra osobiste i prawo do ochrony wizerunku.

 

       •     Prawo do prywatności przejawiające się m. in. w zakresie wymagania od pracownika nieadekwatnych danych.

6. Kontrola ze strony organu nadzorczego.

       •     Przygotowanie do kontroli.

 

       •     Postępowanie kontrolne – podobieństwa i różnice w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym.

 

       •     Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych.

 

       •     Sankcje za ewentualne naruszenie przepisów.

 

       •     Kary finansowe nakładane przez Prezesa Urzędu (do 20 mln euro) – podstawy, warunki, wysokość i wyłączenia.

 

Szkolenie prowadzi:
Łukasz Miętkowski

 

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Przygotowuje kompleksowe działania nakierowane na obowiązek ochrony środowiska informacyjnego  – ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

 

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda … my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej
wymianie informacji, konsultacji i integracji

Cena szkolenia: 550 PLN netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2019-01-15 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Centrum
30-053

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe