SIWZ – warsztat z praktykiem Trudne przypadki

Zapraszamy na jedyne tego rodzaju szkolenie na rynku. Poprowadzi je praktyk zamówień publicznych z 20-letnim doświadczeniem. Dyrektor działu zamówień publicznych podzieli się z uczestnikami doświadczenie zdobytym podczas przeprowadzania już ponad 3,5 tysiąca postępowań i zwróci uwagę na szczególnie newralgiczne obszary ustawy Prawo zamówień publicznych od strony praktycznej.

Program

1.Zanim sporządzisz SIWZ – czynności niezbędne do przygotowania prawidłowej specyfikacji
Opis przedmiotu zamówienia widziany okiem „zamówieniowca”
Należyta staranność w szacowaniu wartości zamówienia
Ocena prawidłowości i proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert i ich związek z przedmiotem zamówienia
2.SIWZ – omówienie wybranych elementów specyfikacji
Dokumentowanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumenty/oświadczenia
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów
Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Opis sposobu przygotowania ofert
Opis sposobu obliczenia ceny
Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
3.Co jeszcze powinna zawierać SIWZ gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej – najistotniejsze zagadnienia
Oferty częściowe i wariantowe
Informacja o zamówieniach uzupełniających
Aukcja elektroniczna
Informacje dot. Wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Wymagania dotyczące zamówień na roboty budowlane
4.Udostępnianie i przekazywanie SIWZ – forma udostępnienia, terminy ustawowe
5.Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ – w jakich terminach i zakresie możliwe jest wprowadzanie zmian do SIWZ, skutki wprowadzania zmian
6.Wybrane orzecznictwo KIO w zakresie nieprawidłowości w sporządzaniu SIWZ
7.Podsumowanie.

TRENER:

Elżbieta Zdanowicz

•    20 lat doświadczenia
•    3,5 tys. zrealizowanych postępowań
•    10 zrealizowanych licytacji elektronicznych

•    Praktyk zamówień publicznych od początku istnienia systemu zamówień publicznych
w Polsce
•    Z sukcesem przeprowadziła setki postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym licytacje elektroniczne
•    Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miasta Rzeszowa
•    Trener zamówień publicznych od 2001 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych

Cena zawiera
Najnowszą książkę „Prawo zamówień publicznych”
Materiały szkoleniowe
Lunch i poczęstunki w przerwach
Dostęp do EDUstrefy
Certyfikat z hologramem
Punkty w Programie Premiowym APEXnet
UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 495 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-11-05 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe