Specjalista do spraw zamówień publicznych w 2017 r. – kurs z uwzględnieniem najnowszych zmian

Miejsce i termin szkolenia

Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum)
Termin: 12-14.12.2017r. Godziny: 10:00 – 16:00

Adresaci szkolenia

Zamawiający i wykonawcy:

 • pracownicy działów zamówień publicznych,
 • kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • pracownicy komórek kontrolnych i audytowych
 • koordynatorzy projektów unijnych
 • pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych (kod zawodu 242225 zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby runku pracy oraz zakresu jej stosowania), oraz pogłębienie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy w przypadku osób już zatrudnionych na stanowiskach wymagających znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz przekazaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie kursu.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim nowelizację z 22 czerwca 2016 r., implementującą do polskiego prawa zapisy nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE):

 • wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
 • żądanie od wykonawców dokumentów po ocenie ofert,
 • obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
 • wprowadzenie tzw. zamówień in-house, czyli zamówień udzielanych podmiotom powiązanym z zamawiającym,
 • ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,
 • liberalizacja aneksowania umów,
 • rozszerzenie dopuszczalności odwołań dla zamówień o niższych wartościach.

UWAGA!

 • 27 czerwca 2017 r. zostało wydane rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Ten nowy akt wykonawczy uszczegóławia kwestie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych. Dla większości zamawiających zacznie on obowiązywać 18 października 2018 r. z wyjątkiem oświadczeń z art. 25a ustawy (w tym JEDZ), dla których znajdzie zastosowanie już od 18 kwietnia 2018 r.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione tezy z postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z 25.08.2017r. W tym precedensowym orzeczeniu Sąd odpowiedział na bardzo istotne pytanie: czy wykonawcom przysługują odwołania do Prezesa KIO w postępowaniach o zamówienie na usługi społeczne (np. na ochronę, usługi pocztowe, szkoleniowe) w przypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż 750 000 euro.

Metoda

Szkolenie będzie prowadzone metodą mieszaną: wykład oraz ćwiczenia praktyczne w oparciu o treść obowiązujących przepisów, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych, orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i sądów, wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i innych organów kontrolnych. Ćwiczenia pokazujące praktyczne przypadki mające miejsce w postępowaniu o zamówienie publiczne pomogą utrwalić wiedzę. Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe: wydrukowany zapis wykładu i ćwiczenia oraz zbiór aktów prawnych w wersji elektronicznej.

Wykładowca

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy”, wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Prawniczy”.

Program szkolenia

1. Zagadnienia wprowadzające do problematyki zamówień publicznych:

 • znaczenie rynku zamówień publicznych,
 • cele regulacji zamówień publicznych,
 • Prawo zamówień publicznych w systemie finansów publicznych,
 • Prawo zamówień publicznych a Kodeks cywilny, w tym zmiana obliczania terminu kończącego się w sobotę,
 • przegląd przepisów innych ustaw niezbędnych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • wspólnotowe regulacje zamówień publicznych,
 • systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Podstawowe pojęcia i zakres obowiązywania ustawy:

 • definicja zamówienia publicznego,
 • podmioty zobowiązanie do stosowania ustawy,
 • progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień: uproszczona, podstawowa i zaostrzona,
 • zamówienia o charakterze mieszanym,
 • zamówienia wyłączone spod rządów ustawy, w tym wyłączenia na usługi prawne, kredyty i pożyczki.

3. Zasady udzielania zamówień:

 • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
 • bezstronność i obiektywizm zamawiającego, w tym przykłady z wyników kontroli dotyczące wyłączenia osoby dokonującej czynności w postępowaniu,
 • jawność, w tym pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa i zasady udostępniania dokumentacji postępowania,
 • pisemność, w tym:
 • formy komunikacji w okresie przejściowym,
 • elektronizacja zamówień publicznych – nowość,
 • zasady dokumentowania postępowania,
 • prowadzenie postępowania w języku polskim,
 • traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe.

4. Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum):

 • warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie, w tym przykłady wadliwych warunków z wyników kontroli,
  • klauzule społeczne,
  • zmiany w zakresie wykorzystania potencjału innego podmiotu, wprowadzenie obowiązku realizowania zamówienia przez inny podmiot,
  • ustalenie maksymalnego poziomu obrotu,
  • konflikt interesów wykonawcy,
  • jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
  • weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
  • wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie na termin składania ofert,
 • uzupełnianie dokumentów, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym:
 • nowe przesłanki wykluczenia, m.in. za udział w zmowie przetargowej,
 • tzw. procedura self-cleaning.
 • wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym specjalne warunki udziału w postępowaniu dla konsorcjów.

 

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

 • obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,
 • opis przedmiotu zamówienia, w tym:
  • przykłady z wyników kontroli (opis wskazujący na konkretny produkt, brak definicji ofert równoważnych),
  • obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
 • określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części, w tym:
  • przykłady wadliwego podziału zamówienia,
  • zamówienia nieplanowane a podział zamówienia na części,
  • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • wybór trybu postępowania, w tym:
  • przykłady z wyników kontroli dotyczące zamówień z wolnej ręki udzielanych monopoliście, zamówień z wolnej ręki udzielanych ze względu na wyjątkową sytuację,
  • przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym przykłady z wyników kontroli dotyczące jej treści i modyfikowania,
 • ogłoszenia.

6.  Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

a) Podstawowe tryby postępowań o zamówienia publiczne, które można stosować bez względu na wartość oraz rodzaj zamówienia:

 • przetarg nieograniczony, w tym regulacje dotyczące ogłoszeń, wadium, terminów składania ofert,
 • przetarg ograniczony, w tym selekcja wykonawców,

b) Pozostałe tryby postępowań, które można stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach:

 • negocjacje z ogłoszeniem,
 • negocjacje bez ogłoszenia,
 • dialog konkurencyjny,
 • zamówienie z wolnej ręki
 • zapytanie o cenę,
 • licytacja elektroniczna,
 • partnerstwo innowacyjne – nowy tryb postępowania.

7. Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty:

 • definicja oferty, treść oferty,
 • termin złożenia oferty,
 • termin związania ofertą,
 • otwarcie ofert,
 • poprawianie omyłek w ofertach, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • odrzucenie oferty, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • rażąco niska cena, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • kryteria oceny ofert, w tym:
  • przykłady z wyników kontroli,
  • definicja najkorzystniejszej oferty,
  • przykładowe kryteria,
  • istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,
  • pojęcie kosztów cyklu życia,
 • unieważnienie postępowania,
 • zawarcie umowy.

8. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne:

 • zakres świadczenia wykonawcy, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • okres, na jaki można zawrzeć umowę,
 • zmiany umowy, w tym:
  • zmiana terminu realizacji zamówienia,
  • dopuszczalna zmiana wykonawcy,
  • zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego,
  • zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy,
  • definicja zmiany istotnej,
 • szczególny przypadek odstąpienia od umowy,
 • unieważnienie umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • zaliczki.

9. Środki ochrony prawnej:

 • odwołanie:
  • podmioty uprawnione do wnoszenia odwołań,
  • zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
  • terminy wnoszenia odwołań,
  • kompetencje Krajowej Izby Odwoławczej,
  • rozszerzenie dopuszczalności odwołań dla zamówień o niższych wartościach,
 • skarga:
  • podmioty uprawnione do wnoszenia skarg,
  • terminy wnoszenia skarg,
  • wysokość wpisu.

10. Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej:

 • podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową,
 • zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego.

11. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po zmianach,
 • odpowiedzialność karna, w tym za zmowę przetargową.

Cena szkolenia

1290 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 28.11.2017 r.
1350 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 29.11.2017 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • egzamin sprawdzający wiedzę,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 1290 zł zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-12-12 Adres:

Mazowieckie
WARSZAWA
Al. Jana Pawła II 25

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe