SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – KURS ( 3 DNI )

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – KURS ( 3 DNI )

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest kierowane do osób planujących podjąć pracę w charakterze specjalisty do spraw zamówień publicznych w sektorze publicznym i prywatnym, a także dla osób mających styczność z systemem zamówień publicznych z racji wykonywanego zawodu ( np. audytorzy, kontrolerzy, specjaliści ds. ofert w firmach prywatnych ) oraz pragnące usystematyzować i pogłębić posiadaną wiedzę.

CEL SZKOLENIA

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych (kod zawodu 242225 zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby runku pracy oraz zakresu jej stosowania), oraz pogłębienie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy w przypadku osób już zatrudnionych na stanowiskach wymagających znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz przekazaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie kursu.

Uwaga! 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewiduje ona m.in.:

 • odformalizowanie postępowań na usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych,
 • wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z postępowania,
 • solidarną odpowiedzialność innego podmiotu i wykonawcy za szkodę zamawiającego,
 • możliwość wymagania zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienie publiczne,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów w przypadku braku możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, rozszerzenie przesłanki zatrzymania wadium na wykonawcę, który nie zaakceptował poprawienia omyłki,
 • zmiany dotyczące rażąco niskiej ceny w tym definicję tego pojęcia,
 • ograniczenie stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert,
 • klauzule waloryzacyjne w umowach długoterminowych.

WYKŁADOWCA

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • Zamówienia publiczne w praktyce – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?,
 • Nowelizacja prawa zamówień publicznych,
 • Najnowsze wyniki kontroli zamówień publicznych,
 • Zamówienia publiczne – warsztaty dla zamawiających i wykonawców (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi ?  szkolenie dla wykonawców.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

PROGRAM SZKOLENIA

1.Zagadnienia wprowadzające do problematyki zamówień publicznych:

 • znaczenie rynku zamówień publicznych,
 • cele regulacji zamówień publicznych,
 • Prawo zamówień publicznych w systemie finansów publicznych,
 • Prawo zamówień publicznych a Kodeks cywilny,
 • przegląd przepisów innych ustaw niezbędnych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • wspólnotowe regulacje zamówień publicznych,
 • systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Podstawowe pojęcia i zakres obowiązywania ustawy:

 • definicja zamówienia publicznego,
 • podmioty zobowiązanie do stosowania ustawy,
 • progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień: uproszczona, podstawowa i zaostrzona,
 • zamówienia o charakterze mieszanym,
 • zamówienia całkowicie lub częściowo wyłączone spod rządów ustawy.

3.Zasady udzielania zamówień:

 • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
 • bezstronność i obiektywizm zamawiającego, w tym przykłady z wyników kontroli dotyczące wyłączenia osoby dokonującej czynności w postępowaniu,
 • jawność, w tym pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa i zasady udostępniania dokumentacji postępowania,
 • pisemność i wyjątki od tej zasady, w tym zasady dokumentowania postępowania,
 • prowadzenie postępowania w języku polskim,
 • traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe.

4.Wykonawca zamówienia w postępowaniu:

 • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie, w tym przykłady wadliwych warunków z wyników kontroli,
 • uzupełnianie dokumentów, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
 • wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5.Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

 • opis przedmiotu zamówienia, w tym przykłady z wyników kontroli (opis wskazujący na konkretny produkt, brak definicji ofert równoważnych),
 • określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części, w tym przykłady wadliwego podziału zamówienia, zamówienia nieplanowane a podział zamówienia na części, problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • wybór trybu postępowania, w tym przykłady z wyników kontroli dotyczące zamówień z wolnej ręki udzielanych monopoliście, zamówień z wolnej ręki udzielanych ze względu na wyjątkową sytuację, zamówieniach dodatkowych i uzupełniających, przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym przykłady z wyników kontroli dotyczące jej treści i modyfikowania,
 • ogłoszenia.

6.Tryby postępowania:

 • udostępnianie i przekazywanie siwz,
 • wadium, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • kwalifikacja wykonawców,
 • negocjacje.

7.Wybór najkorzystniejszej oferty:

 • definicja oferty, forma oferty, treść oferty, oferta częściowa,
 • termin złożenia oferty,
 • termin związania ofertą,
 • otwarcie ofert,
 • poprawianie omyłek w ofertach, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • odrzucenie oferty, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • rażąco niska cena, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • kryteria oceny ofert, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • unieważnienie postępowania,
 • zawarcie umowy.

8.Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne:

 • zakres świadczenia wykonawcy, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • okres, na jaki można zawrzeć umowę,
 • zmiany umowy, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • szczególny przypadek odstąpienia od umowy,
 • unieważnienie umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • zaliczki.

9.Środki ochrony prawnej:

 • odwołanie: podmioty uprawnione do wnoszenia, zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania, terminy wnoszenia odwołań, kompetencje Krajowej Izby Odwoławczej,
 • skarga: podmioty uprawnione do wnoszenia, terminy wnoszenia, wysokość wpisu.

10.Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej:

 • podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową.

11.Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność karna.

CENA SZKOLENIA

1150 zł cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • egzamin sprawdzający wiedzę,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 1150 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-16 Adres:

Mazowieckie
Warszawa Centrum
Tadeusza Rejtana 6

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe