Specjalista ds. zamówień publicznych – praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli

Cel szkolenia:

 

Omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych. Za główny cel szkolenia przyjęto również dokonanie analizy najważniejszych zasad udzielenia zamówień na tle orzecznictwa KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez różne służby kontrolne. To także doskonała okazja do pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.

 

 

 

Uczestnicy szkolenia:

 

Przedstawiciele jednostek administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

 

 

 

Program szkolenia:

 

I. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie za mówienia publicznego:

 

1. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:

 

- równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,

 

- bezstronność i obiektywizm,

 

- ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności,

 

- pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych.

 

2. Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:

 

- planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym,

 

- po co nam kolejny dokument – rola planu zamówień publicznych,

 

- techniczna strona planowania zamówień publicznych,

 

- zarządzanie planem zamówień publicznych.

 

3. Szacowanie wartości zamówienia:

 

- podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,

 

- określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego – definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,

 

- szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,

 

- udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia,

 

- zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych (roboty budowlane w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego, dokumentacja projektowa, dostawa żywności, usługi prawnicze i doradcze, usługi szkoleniowe, sprzęt informatyczny i urządzenia biurowe, in),

 

- źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,

 

- metody obliczania wartości zamówienia,

 

- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 

- podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,

 

- jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,

 

- jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia,

 

- zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.

 

5. Kryteria oceny ofert:

 

- podstawowe zasady dotyczące wyznaczania kryteriów pozacenowych,

 

- cena lub koszt – nowe możliwości,

 

- kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,

 

- kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – jak uniknąć dyskryminującego opisu kryteriów,

 

- mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,

 

- wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,

 

- przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu.

 

 

 

6. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

 

- cel formułowania warunków udziału w postępowaniu,

 

- proporcjonalność i adekwatność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,

 

- opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,

 

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków – jakie dokumenty może żądać zamawiający,

 

- poleganie wykonawcy na zasobach i potencjale innych podmiotów.

 

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle zmian ustawy, orzecznictwa i wyników kontroli:

 

1. Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. €:

 

1) Zasady dotyczące zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy Pzp:

 

- zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

- zasady efektywnego i racjonalnego dysponowania środkami publicznymi,

 

2) Zamówienia „podprogowych” a stosowanie przepisów ustawy Pzp – czy jesteśmy zobowiązani stosować ustawowe regulacje i w jakim zakresie.

 

3) Wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych:

 

- czy mamy obowiązek posiadania regulaminu – podstawa prawna,

 

- po co nam regulamin – korzyści i zagrożenia,

 

- co regulamin powinien zawierać – jak zbudować efektywną ścieżkę postępowania.

 

4) Procedura oceny ofert i wybór wykonawcy:

 

- zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak pozyskać najkorzystniejszą oferty

 

- w jakim trybie udzielać zamówień poniżej 30 tys. € – przegląd praktycznych rozwiązań,

 

- jak zapewnić konkurencyjność zamówień „podprogowych”,

 

- warunki i kryteria stawiane wykonawcom oraz ofercie w kontekście zapewnienia właściwej relacji nakład-rezultat oraz zachowania efektywności i racjonalności wydatkowania środków publicznych,

 

- zasady związane z wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty,

 

- komunikacja z wykonawcą – dopuszczalność poprawiania i wyjaśniania ofert,

 

- ustalenie terminu składania ofert i konsekwencje z tym związane.

 

5) Umowa w zamówieniach „podprogowych”:

 

- podstawa prawna,

 

- określenie praw i obowiązków stron,

 

- opis warunków wykonania umowy,

 

- dopuszczalność zmian umowy,

 

- określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.

 

6) Środki ochrony prawnej.

 

2. Procedura zakupu usług o charakterze społecznym:

 

- wykaz usług społecznych,

 

- obowiązki w zakresie upublicznienia zamówienia,

 

- treść ogłoszenia,

 

- pozostałe obowiązki zamawiającego.

 

3. Wyłączenie stosowania ustawy w zakresie zamówień dotyczących działalności naukowo-

 

badawczej oraz kulturalnej i oświatowej:

 

- zakres przedmiotowy zamówień objęty wyłączeniem ze stosowania ustawy,

 

- podstawy udzielania zamówień w zakresie wyłączonym z Pzp,

 

- procedura udzielania zamówień wyłączonych.

 

4. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

1) Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych – charakterystyka trybów przetargowych.

 

2) Udzielanie zamówień publicznych w trybach innych niż podstawowe

 

- charakterystyka i definiowanie przesłanek umożliwiających zastosowanie trybu innego niż podstawowy po nowelizacji ustawy,

 

- zamówienie z wolnej ręki jako tryb szczególny,

 

- tryby negocjacyjne udzielania zamówień publicznych.

 

5. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:

 

- obligatoryjna treść ogłoszenia,

 

- miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia,

 

- zasady ustalania terminu składania ofert.

 

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

1) Obligatoryjna treść SIWZ,

 

2) Postępowanie w przypadku złożenia żądania wyjaśnienia treści SIWZ:

 

- prawa wykonawcy oraz obowiązki zamawiającego,

 

- terminy na udzielenie odpowiedzi,

 

- upublicznienie wyjaśnienia treści SIWZ,

 

- dopuszczalność wnoszenia zmian do treści SIWZ,

 

- konsekwencje wprowadzanych zmian do SIWZ.

 

7. Badanie oferty w zamówieniu publicznym po nowelizacji ustawy Pzp:

 

- procedura otwarcia ofert,

 

- forma oferty oraz dokumenty jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć,

 

- zastrzeżenie tajemnicy w treści oferty,

 

- ocena spełniania warunków udziału oraz badanie ofert,

 

- terminy związania ofertą,

 

- wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty oraz uzupełnienia dokumentów,

 

- poprawianie omyłek w ofertach,

 

- badanie rażąco niskiej ceny,

 

- przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,

 

- przesłanki odrzucenia oferty,

 

- unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 

- obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej.

 

8. Zamówienia in-house:

 

1) Zamówienia in-house w kontekście wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Pzp (art. 4 pkt 13):

 

- definicja instytucji gospodarki budżetowej oraz organu władzy publicznej,

 

- przesłanki umożliwiające wyłączenie obowiązku stosowania ustawy w zakresie zamówień in-house,

 

- skutki naruszenia zasad wyłączenia obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych.

 

2) Zamówienia in-house udzielane w trybie z wolnej ręki:

 

- wykonawca zamówienia in-house – definicja osoby prawnej,

 

- ogólne zasady stosowania trybu z wolnej ręki,

 

- szczególne przesłanki stosowania „wolnej ręki” w zakresie zamówień in-house,

 

- kto jest odpowiedzialny za spełnienie przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki w zakresie in-house,

 

- wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy nadzorcze nad poprawnością udzielania zamówień w formule in-house,

 

- obowiązki publikacyjne i informacyjne zamawiającego.

 

3) Szczególne przesłanki stosowania „wolnej ręki” w zakresie zamówień in-house:

 

- jak zbadać zakres i poziom działalności wykonywanej przez osobę prawną na rzecz

 

zamawiającego/zamawiających,

 

- specyfika działalności podmiotu a możliwość bezprzetargowego powierzenia zadań w formule in-house,

 

- jak definiować „sprawowanie kontroli nad osobą prawną”,

 

- wspólne sprawowanie kontroli nad osobą prawną przez kilku zamawiających jako warunek udzielenia zamówienia in-house w trybie z wolnej ręki,

 

- podwykonawstwo w zamówieniach in-house.

 

4) Umowa w sprawie zamówienia in-house:

 

- umowa w trybie z wolnej ręki a umowa w trybach przetargowych,

 

- dopuszczalność zmiany umowy zawartej w trybie z wolnej ręki – jakie przepisy należy stosować.

 

9. Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy.

 

10. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne:

 

- treść umowy i termin zawarcia,

 

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

 

- wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy,

 

- kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie,

 

- zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy według znowelizowanych przepisów Pzp,

 

- konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.

 

 

 

Szkolenie prowadzi:

 

Tomasz Kowalewski

 

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, jak również audytu i kontroli projektów oraz funduszy unijnych. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów.

 

 

 

 

 

W ramach szkolenia otwartego gwarantujemy Państwu:

• Miłą i fachową obsługę
• Profesjonalizm trenera
• Ciekawe materiały szkoleniowe
• Dyplomy ukończenia szkolenia
• Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu)
• Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego
rodzaju potrzeby.
• Możliwość wpływu na zakres i przebieg szkolenia akceptowalny przez wszystkich jego uczestników
(niektóre firmy twierdzą, że tylko one tak robią ale to nieprawda … my działamy tak od samego początku).

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 

• Smaczne obiady i przerwy  kawowe
• Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia).
Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w ścisłym centrum. Możemy zaproponować również inne hotele na nocleg
• Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu – doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
• Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Cena szkolenia: 990 PLN netto zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-02-05 Adres:

Malopolskie
Kraków
Centrum
30-053

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe