ŚRODKI ZASKARŻENIA W PROCESIE KARNYM – APELACJA I KASACJA PO NOWELIZACJI Z 19 LIPCA 2019 R.

Program szkolenia

 

A. Apelacja

 

  1. Nowa formularzowa forma uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji (art. 99a k.p.k.)

 

  1. Treść formularzowego uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji jako przedmiot badania podstaw do wniesienia apelacji i formułowania zarzutów odwoławczych.

 

  1. Zwrot uzasadnienia sądu pierwszej instancji do uzupełnienia (zmieniony art. 449a § 1 k.p.k.) i dopuszczalność postawienia nowych zarzutów odwoławczych – nowy art. 449a § 3 k.p.k.

 

  1. Ograniczenie dopuszczalności zarzutów odwoławczych – nowy art. 378a § 4 k.p.k., art. 427 § 3a k.p.k. i art. 447 § 6 k.p.k.

 

  1. Formułowanie zarzutów odwoławczych po nowelizacji – nowy art. 438 § 1a k.p.k. w relacji do art. 438 pkt 1 k.p.k.

 

  1. Uchybienia sądu pierwszej instancji dotyczące przeprowadzania dowodów po nowelizacji jako podstawa zarzutu odwoławczego w kwestii:

 

  • podstawy oddalenia wniosku dowodowego – nowy part. 170 § 1 pkt 6 i art. 170 § 1a k.p.k.

 

  • odstąpienia od wezwania świadków na rozprawę – nowy art. 350a i zmieniony art. 391 § 1 k.p.k.

 

  • pozostawienia wniosku dowodowego bez rozpoznania – nowy art. 368 § 2 k.p.k.

 

  • ujawnienia bez odczytania protokołów i dokumentów – nowy art. 405 § 2 i 3 k.p.k.

 

  • odstąpienia od odczytania dokumentów – znowelizowany art. 394 k.p.k.

 

7. Uchybienia sądu pierwszej instancji dotyczące przebiegu postępowania po nowelizacji jako podstawa zarzutu odwoławczego w kwestii:

 

  • udziału stron w rozprawie i posiedzeniu – nowy art. 117 § 3a k.p.k.

 

  • przeprowadzenia postępowania dowodowego na rozprawie głównej pomimo usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub obrońcy – nowy art. 378a k.p.k.

 

8. Uproszczona forma promulgacji orzeczenia jako warunek istnienia substratu zaskarżenia – nowy art. 100 § 1a k.p.k. i art. 418 § 1b k.p.k. oraz znowelizowane przepisy art. 100 § 1 k.p.k. i art. 418 § 3 k.p.k.

 

9. Znowelizowane przepisy dotyczące doręczania orzeczeń – art. 100 § 3 i 4 k.p.k.

 

10. Termin do wniesienia apelacji – znowelizowany art. 123 § 3 k.p.k.

 

11. Warunki formalne apelacji – znowelizowany art. 119 § 1 pkt 2 k.p.k.

 

12. Przymus adwokacko – radcowski – znowelizowany art. 446 § 1 k.p.k.

 

13. Budowa zarzutów odwoławczych po nowelizacji:
– obraza prawa materialnego – art. 438 pkt 1 i 1a k.p.k.
– obraza przepisów procesowych – art. 438 pkt 2 k.p.k.
– błąd w ustaleniach faktycznych – art. 438 pkt 3 k.p.k.
– rażąca niewspółmierność środków reakcji karnej lub niewłaściwe ich zastosowanie lub niezastosowanie – art. 438 pkt 4 k.p.k.

 

14. Reguły ne peius – znowelizowany art. 454 § 1 k.p.k. i uchylenie art. 454 § 3 k.p.k.

 

15. Postępowanie dowodowe w instancji odwoławczej
a/ prekluzja dowodowa – zmieniony art. 452 § 2 k.p.k. i nowy art. 452 § 3 k.p.k.
b/ zakres przeprowadzania dowodów na wniosek i z urzędu

 

16. Przebieg rozprawy apelacyjnej – nowe otwarcie przewodu sądowego – art. 453 § 1a k.p.k.

 

B. Kasacja

 

1. Nowa formularzowa forma uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego (art. 99a k.p.k.)
2. Treść formularzowego uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego jako przedmiot badania podstaw do wniesienia kasacji i formułowania zarzutów kasacyjnych

 

3. Warunki formalne kasacji:
a. Forma pisma procesowego
b. Kierunek kasacji
c. Zakres zaskarżenia
d. Zarzuty kasacyjne:
– uchybienia wymienione w art. 439 k.p.k.
– inne rażące naruszenie prawa
e. Wniosek kasacyjny
f. Uzasadnienie kasacji
g. Opłata kasacyjna
h. Przymus adwokacko – radcowski

Cena szkolenia: 599 + 23% VAT zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2020-04-29 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe