Stosowanie Prawa upadłościowego i naprawczego podczas windykacji środków od beneficjenta realizującego projekt dofinansowany środkami UE

WYKŁADOWCY

Janusz Płoch – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych. Od 1988 r. arbiter Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Krakowie. W latach 1993-1996 członek komisji kodyfikacyjnej nad reformą Prawa Upadłościowego powołanej przez Departament Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. W listopadzie 2002 r. brał udział w charakterze konsultanta w pracach podkomisji sejmowej nad rządowym projektem ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W lutym 2009 r. brał udział w charakterze konsultanta w pracach komisji senackiej nad rządowym projektem nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Obecnie zasiada w komisji Ministerstwa Sprawiedliwości pracującej nad nowelizacją przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Od roku 1991 jako wykładowca zajmuje się działalnością dydaktyczną z zakresu prawa gospodarczego, specjalizując się w tematyce prawa upadłościowego, układowego oraz naprawczego.

PROGRAM

Seminarium prowadzone w formie panelu wykładowo-dyskusyjnego z elementami zajęć warsztatowych.

W PROGRAMIE:

1. Istota upadłości i postępowania naprawczego w gospodarce rynkowej . Podstawowe regulacje, cele i funkcje Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 175, poz. 1361 z uwzględnieniem wprowadzanych zmian).

2. Wierzyciel w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Metody oceny zachowań niewypłacalnego dłużnika i sposoby uprawdopodobnienia przesłanek ogłoszenia jego upadłości. Właściwość sądu, wymogi formalne i materialno prawne wniosku.

3. Możliwe warianty przebiegu postępowania upadłościowego i wzajemne relacje miedzy upadłością likwidacyjna i układową z punktu widzenia jak najlepszego zaspokojenia wierzycieli upadłego oraz utrzymania jego przedsiębiorstwa – warunki wyboru i zmiany wersji przebiegu postępowania oraz ewolucja poszczególnych rodzajów skutków prawnych ogłoszenia upadłości. Początek procesu oraz formy zakończenia postępowania upadłościowego.

4. Rola syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego i zarządcy w kontekście skutków ogłoszonej upadłości wobec osoby upadłego, jego majątku i zobowiązań.
Pojęcie masy upadłości. Procedura wyłączenia z masy upadłości mienia nienależącego do majątku upadłego. Skutki ogłoszenia upadłości zmierzające do jak najpełniejszego odtworzenia majątku upadłego Środki przymusu i sankcje wobec upadłego i jego reprezentantów niepodporządkowujących się skutkom ogłoszonej upadłości.

5. Wierzyciel w postępowaniu upadłościowym. Tryb dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w wersji likwidacyjnej oraz z możliwością zawarcia układu (podział wierzytelności na kategorie, procedura zgłoszenia wierzytelności, ustalenia listy wierzytelności, potrącenia wzajemnych zobowiązań, zaspokojenie wierzycieli w drodze planu podziału funduszy masy, bądź poprzez wykonanie zawartego układu).
Możliwość dochodzenia roszczeń po ukończeniu postępowania.
Podstawy prawne oddłużenia upadłego.

6. Możliwości kontroli działań syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy oraz przebiegu całego przebiegu postępowania upadłościowego, z punktu widzenia zabezpieczenia interesów wierzyciela – indywidualne możliwości uczestników postępowania, akcjonariusz/udziałowców upadłej spółki i rola rady wierzycieli.

KOSZT UDZIAŁU:

550 zł + 23% VAT

Informujemy, że dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z podatku VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie stosowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia do w/w stawki doliczmy 23% VAT.

Oświadczenie VAT – o finansowaniu ze środków publicznych – pobierz doc >>

Koszt obejmuje:

  • serwis kawowy i lunch
  • materiały
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI

Dominika Telega
tel. 22 535 83 16
tel. 022 535 83 23
fax. 022 535 81 34
e-mail: dtelega@wolterskluwer.pl , e-mail: arozko@wolterskluwer.pl
lub e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

Cena szkolenia: 0 zł W cenie szkolenia:
  • Przerwa kawowa
  • Lunch
  • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-04 Adres:

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe