Trwałość i zmiany w projektach infrastrukturalnych, luka finansowa, pomoc publiczna Wytyczne w nowej perspektywie 2014-2020

Czy wiesz, że…
… niemal każdy projekt infrastrukturalny zmuszony jest do ponownego przeliczenia luki finansowej na zakończenie realizacji projektu bądź w okresie trwałości.

Cel szkolenia
Umiejętna aktualizacja analizy w momencie składania wniosku o płatność końcową, która pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji związanych z koniecznością zwracania wypracowanego dochodu proporcjonalnie do dofinansowania i to w bardzo długim horyzoncie czasowym.

Odbiorcy szkolenia

Beneficjenci projektów infrastrukturalnych
Pracownicy instytucji wdrażających/pośredniczących i zarządzających (infrastruktura)

Po szkoleniu Uczestnik…

Będzie wiedział czego się wystrzegać, by wyeliminować/zredukować ryzyko zwrotu środków z uwagi na pomoc publiczną, trwałość, dochodowość i kwalifikowalność podatku VAT
Będzie wiedział jak i kiedy najlepiej podejść do tematu aktualizacji analizy finansowej w kontekście nieprzewidzianej na starcie dochodowości projektu
Będzie umiał krytycznie spojrzeć na dokumentację projektu
Będzie potrafił wprowadzić do projektu stosowne modyfikacje celem minimalizacji ryzyka zwrotu środków
Uświadomi sobie, że przygoda z funduszami nie kończy się na etapie otrzymania refundacji salda końcowego. Zobowiązania w kontekście pomocy publicznej, dochodowości wykraczają daleko poza nawet okres trwałości projektu

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające
z rozporządzeń unijnych oraz umowy
o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
 Trwałość (art. 57 rozp. 1083 oraz art. 71 rozp. 1303)
 Dochodowość (art. 55 rozp. 1083 oraz 61 rozp. 1303)
 Archiwizacja dokumentów (art. 90 rozp. 1083 oraz art. 140 rozp. 1303)
2. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu
3. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane
4. Definicja okresu trwałości projektu
w perspektywie 2007-2013 (art. 57 rozp. 1083) oraz 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303)
5. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303
a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
6. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej
 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011r.
 Wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) – interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.)
 Metodologia przeprowadzania analizy kosztów
i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania 2007-2013, Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis)
 Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects)
 Dodatkowe wytyczne, w tym wytyczne JASPERS
7. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020
8. Luka finansowa – określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej
 W jakich przypadkach należy ponownie przeliczać
 Zmiana poziomu dofinansowania w projekcie
a luka finansowa
 Zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania
9. Zasady określenia poziomu dofinansowania
 Wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008
 Ewentualne błędy w analizie finansowej
i ekonomicznej
 Rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów
10. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
11. Obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083 oraz art. 61 rozp. 1303
 Monitorowanie dochodów i kosztów
w projektach, w tym w projektach projektów generujących dochód
 Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
 Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
(po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 539/2010)
 Monitorowanie kosztów kwalifikowanych
w przypadku projektów generujących dochód
 Czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?
12. Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006
13. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303
a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303
w perspektywie 2014-2020
14. Kontrola projektów generujących dochody – instytucje kontrolujące i ich kompetencje
15. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu
do projektów generujących dochody
16. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2007-2013
17. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020
18. Promocja projektów w okresie trwałości lukę finansową?

TRENER:

Michał Rutkowski

Koordynator Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. Uczestniczy w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych.

CENA ZAWIERA:

Materiały szkoleniowe

Dostęp do EDUstrefy

E-mailowa konsultacja po szkoleniu

Certyfikat z hologramem 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet

Lunch i poczęstunki w przerwach

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2016-04-18 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe