Warszawa, 11-12.12.2014: Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020 – nowe przepisy.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów finansowanych ze środków europejskich, podmiotów udzielających pomocy publicznej oraz także beneficjentów pomocy publicznej.

Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych zasad udzielania oraz dokumentowania pomocy publicznej. Na szkoleniu przedstawione zostaną podstawowe reguły i szczegółowe zasady określone w przepisach Wspólnotowych jak i krajowych.

Duży nacisk położony będzie na wskazanie różnic pomiędzy nowymi a starymi zasadami udzielania pomocy publicznej w UE. Omówimy praktyczne aspekty udzielania oraz nadzoru nad udzielaniem pomocy publicznej. Uczestnicy poznają problematykę pomocy udzielanej w ramach wytycznych unijnych, wyłączeń grupowych oraz zasady de minimis.

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

  • zdobędą praktyczną umiejętność analizowania przypadków występowania pomocy publicznej,
  • poznają zakres stosowania uregulowań w tym zakresie, pułapy pomocy, zasady kumulacji oraz metody wyliczania dopuszczalnej wielkości pomocy,
  • poznają obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie ma charakter interaktywny i zawiera elementy warsztatowe. Poszczególne zagadnienia omawiane będą przy użyciu praktycznych przykładów oraz ćwiczeń wykonywanych wspólnie z grupą oraz samodzielnie przez grupę. Pozwoli to na bieżąco wyjaśniać wątpliwości oraz odpowiadać na pytania uczestników.

Program:

I dzień
 

 1. Zasady identyfikacji pomocy publicznej:
   

  • przesłanki występowania pomocy publicznej (art. 107 ust 1 TWE),
  • test pomocy publicznej,
  • beneficjent pomocy publicznej,
  • zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem (art. 107 ust 2 i 3, art. 93 TWE, art. 106 ust 2).
    
 2. Unijne i krajowe regulacje w zakresie udzielania pomocy publicznej.
   
 3. Identyfikacja pomocy publicznej na przykładach projektów. Przykłady wykluczenia pomocy publicznej z projektu.
   
 4. Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną: forma pomocy publicznej, dzień udzielenia pomocy publicznej, przeznaczenie pomocy publicznej, program pomocowy a pomoc indywidualna, obowiązek notyfikacji pomocy publicznej oraz wyjątki od tej zasady, poziomy występowania pomocy publicznej, związek przepisów „pomocowych” i przepisów „funduszowych”.
   
 5. Pomoc de minimis – NOWE! Rozporządzenie KE (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (zmiany w stosunku do poprzedniego rozporządzenia, definicje, zakres stosowania, pułapy, limity, koszty kwalifikowalne, zaświadczenie i jego korekta, kumulacja).

II dzień (9.00 – 16.00)

II dzień

 1. Wyłączenia blokoweNOWE! Rozporządzenie Komisji (UE) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (zmiany w stosunku do poprzedniego rozporządzenia, nowe rodzaje pomocy objęte wyłączeniem, definicje, sektory, zakres stosowania, koszty kwalifikowalne kumulacja).
   
 2. Formalne obowiązki podmiotów udzielających pomocy publicznej / beneficjentów pomocy publicznej w związku z otrzymanym wsparciem.
   
 3. Pytania i odpowiedzi, podsumowanie.
   

http://www.jgt.pl/szkolenia/pomoc_publiczna_1405pif

Cena szkolenia: 1190 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2014-12-11 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe