WYDATKI STRUKTURALNE W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2014 R

WYDATKI STRUKTURALNE W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2014 R

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy merytoryczni opisujący dowody księgowe oraz pracownicy księgowości prowadzący ewidencję i sprawozdawczość w zakresie wydatków strukturalnych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie wydatków strukturalnych poprzez wyjaśnienie wątpliwości dotyczących klasyfikowania poszczególnych wydatków jako wydatki strukturalne,  prowadzenia ich ewidencji księgowej oraz składania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. Udział w szkoleniu ułatwi właściwe prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych po zmianach w roku 2014 i złożenie sprawozdania w roku 2015.

METODA

Wykład, dyskusja, warsztaty, analiza przykładowego zarządzenia w zakresie zasad ewidencjonowania i sprawozdawczości wydatków strukturalnych oraz nowych kodów klasyfikacyjnych.

WYKŁADOWCA

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, konsultant podatkowy, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego UMCS, wykładowca prawa finansowego, autor publikacji opublikowanych m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego".  Doradca organów wykonawczych JST oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zamówień publicznych, zarządzania i organizacji oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wybrane szkolenia z zakresu finansów publicznych prowadzone w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • Finanse publiczne w praktyce – cykl szkoleń 2009-2014 r.,
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego – cykl szkoleń 2010-2014 r.,
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym – cykl szkoleń 2010-2014 r.,
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – cykl szkoleń 2008-2014 r.,
 • Budżet zadaniowy – cykl szkoleń 2010-2014 r., w tym szkolenia w ramach projektu szkoleniowego Ministerstwa Finansów,
 • Zamówienia publiczne do 30 000 euro – cykl szkoleń 2010-2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cel klasyfikowania wydatków strukturalnych

 • zasada dodatkowości i kwalifikowalności wydatków w UE. Zmiany od roku 2014
 • sprawozdania z poniesionych wydatków strukturalnych jako narzędzie weryfikujące spełnianie obowiązków przez państwa członkowskie

2. Realizacja obowiązku klasyfikowania wydatków publicznych według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – przykładowe zarządzenia i wzory dekretacji

3. Rola pracowników działów merytorycznych oraz działów finansowo-księgowych w zakresie klasyfikacji i ewidencji wydatków strukturalnych przy ewidencji tradycyjnej i „rozproszonej"

4. Klasyfikacja wydatków strukturalnych określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255) – obszary tematyczne i kody wydatków w świetle rozporządzenia oraz przykładowych typów projektów określonych przez MF w 2011 roku. Zmiany od roku 2014 na poziomie unijnym

5. Pojęcie wydatku strukturalnego od 2014 r.:

 • krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych
 • przesłanki przyporządkowania wydatku do właściwego kodu klasyfikacji
 • wydatki związane z realizacją operacji i celów a wydatki bieżące i eksploatacyjne

6. Prowadzenie ewidencji poniesionych wydatków strukturalnych:

 • analityka na kontach bilansowych, np. 130 „Rachunek bieżący"
 • pozabilansowe konto 975 – „Wydatki strukturalne" z dodatkową analityką

7. Zasady sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej

8. Eliminacja przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych

9. Korekty w ewidencji oraz sprawozdaniach dotyczących wydatków strukturalnych

10. Wydatki strukturalne występujące w jednostkach reprezentowanych na szkoleniu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów specyficznych

11. Zmiany dotyczące wydatków strukturalnych od 2014 roku: definicja, obszary tematyczne i kody interwencji, przykładowe typy WS. Klasyfikacja wydatków strukturalnych wg rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej z 7 marca 2014 r. (nowe kategorie interwencji – warsztaty)

CENA SZKOLENIA

430 zł;

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższa cena jest ceną netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl
 

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 430 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-17 Adres:

Mazowieckie
Warszawa Centrum
Tadeusza Rejtana 6

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe