Wykluczenie, odrzucenie w świetle najnowszego orzecznictwa i nowych dyrektyw unijnych

O szkoleniu
Szkolenie koncentruje się na tych zagadnieniach, które w praktyce przysparzają najwięcej problemów i budzą wątpliwości interpretacyjne. W ramach szkolenia zostanie omówiona kwestia braku implementacji i wpływu obowiązywania dyrektyw PE i Rady (2014/24/UE  2014/25/UE) na przepisy aktualnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty.

Cel szkolenia
Usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania Prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przygotowania SIWZ oraz prawidłowego przygotowania się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo udziału w postępowaniu.

Odbiorcy szkolenia
Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności:

–  zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej)
– wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Obowiązek spełniania warunków udziału w postępowaniu
 obowiązek spełniania warunków przez konsorcjum
2. Art. 22 ust. 1 PZP – charakter przepisu
 niejednolity charakter warunków udziału w postępowaniu
 orzecznictwo KIO
3. Uprawienia do wykonywania określonej działalności – art. 22 ust. 2 pkt 1 PZP
4. Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia – art. 22 ust. 1 pkt. 2 PZP
 pojęcie „niezbędnej wiedzy i doświadczenia”
 wykazanie posiadania wiedzy i doświadczenia w orzecznictwie KIO
 ocena doświadczenia w orzecznictwie KIO
5. Dysponowanie potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – art. 22 ust. 1 pkt 3 PZP
6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – art. 22 ust. 1 pkt. 4
7. Art. 22 ust. 5 PZP – ocena zdolności wykonawcy w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia
8. Określenie warunków udziału w postępowaniu
 kiedy zamawiający ma obowiązek określić warunki udziału w postępowaniu?
 zamawiający nie może stawiać dodatkowych warunków udziału w postępowaniu
 jak zamawiający powinien określać warunki udziału w postępowaniu/opis sposobu oceny ich spełniana?
9. Wadliwe określenie warunków
 zakaz określania warunków udziału w postępowaniu utrudniających uczciwą konkurencję
 orzecznictwo KIO
10. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
 istota opisu
 sposób dokonywania opisu
 proporcjonalność i związek z przedmiotem zamówienia w orzecznictwie ETS oraz orzecznictwie KIO
 obowiązek zamieszczenia opisu w ogłoszeniu o zamówieniu
11. Spełnianie warunków przez konsorcjum
 orzecznictwo SO oraz KIO
12. Zakres żądań zamawiającego – art. 25 ust. 1 PZP
 dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – art. 25 PZP
13. Obligatoryjne i fakultatywne żądanie dokumentów (art. 26 ust. 1-2)
14. Art. 26 ust. 2a
 doprecyzowanie przepisów dotyczących wskazania momentu, w którym wykonawca potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu
15. Art. 26 ust. 2b
 doprecyzowanie przepisów dotyczących sposobu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu
 możliwość posłużenia się zasobami innych podmiotów
 dopuszczenie powołania się na doświadczenie (referencje) podmiotów trzecich
 dokumenty służące potwierdzeniu dysponowania wiedzą i doświadczeniem
 możliwość udostępniania potencjału w zakresie sytuacji ekonomicznej
16. Art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo w orzecznictwie KIO
 obowiązek uczestnictwa podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie
 brak obowiązku uczestnictwa podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie
 opinia Rzecznika Generalnego NIILA JÄÄSKINENA z 8 września 2015 r. w sprawie C 324/14
17. Art. 26 ust. 2c – alternatywny sposób potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
 orzecznictwo KIO
18. Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów – art. 26 ust. 3
 orzecznictwo KIO
19. Wezwanie do wyjaśnień oświadczeń lub dokumentów – art. 26 ust. 4
 orzecznictwo KIO
20. Jakich dokumentów może żądać zamawiający?
21. Omówienie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 wykaz dokumentów potwierdzających wymagania w stosunku do wykonawcy
o koncesje, zezwolenia, licencje
o wykaz robót budowlanych
o wykaz wykonanych dostaw i usług
o wykaz narzędzi
o oświadczenia dotyczące wielkości średniego rocznego zatrudnienia
o wykaz osób mających uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
o oświadczenia o posiadanych uprawnieniach
o sprawozdanie finansowe lub jego część
o informacja banku lub SKOK
o opłacona polisa
 wykaz dokumentów potwierdzających możliwość realnego korzystania z zasobów
22. Wpływ nowych dyrektyw unijnych na przepisy PZP dotyczące warunków udziału w postępowaniu
 czy dotychczasowe orzecznictwo KIO straci na aktualności?

WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykluczenie wykonawcy
 wykluczenie wykonawcy a odrzucenie oferty
2. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP – likwidacja/upadłość
 orzecznictwo KIO
3. Art. 24 ust. 1 pkt. 3 – przesłanka wykluczenia – zaleganie z uiszczeniem podatków/opłat/składek
 pojęcie „zaległości podatkowej”
 orzecznictwo KIO
4. Skazanie za przestępstwo jako przesłanka wykluczenia
 zakres podmiotowy i przedmiotowy
5. Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
 orzecznictwo KIO
6. Art. 24 ust. 1 pkt. 9 PZP – zakaz ubiegania się o zamówienie
 treść przepisu
 pojęcie „podmiotu zbiorowego”
7. Przesłanka wykluczenia – art. 24 ust. 2 pkt. 1 PZP
 bezpośredni udział w czynnościach przygotowawczych
 bezpośredni charakter
 wyłączenie stosowania sankcji wykluczenia
8. Art. 24 ust. 2 pkt. 2 – przesłanka wykluczenia
 niewniesienie wadium/brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą
 niemożność uzupełnienia wadium
 przedłużenia ważności wadium
 orzecznictwo KIO
 poprawność wniesienia wadium przez konsorcjum
9. Złożenie nieprawdziwych informacji jako przesłanka wykluczenia – art. 24 ust. 2 pkt. 3
 rozszerzenie treści przepisu
 weryfikacja potencjalnie nieprawdziwych informacji
 orzecznictwo KIO
10. Art. 24 ust. 2 pkt. 4 – niewykazanie spełnienia warunków jako przesłanka wykluczenia
11. Wykluczenie ze względu na przynależność do grupy kapitałowej
 pojęcie grupy kapitałowej
 obowiązki zamawiającego
 grupa kapitałowa a udzielanie zamówień w częściach
12. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2a PZP ze względu na poważne naruszenie obowiązków zawodowych
 krótka charakterystyka przesłanki
 pojęcie „poważnego naruszenia obowiązków zawodowych”
 pojęcie „rażącego niedbalstwa”
 self cleaning – podjęcie przez wykonawcę działań naprawczych
 kwestie dowodowe
 orzecznictwo KIO i ETS
13. Wpływ nowych dyrektyw unijnych na przepisy PZP dotyczące wykluczenia wykonawcy z postępowania
 czy dotychczasowe orzecznictwo KIO straci na aktualności?
ODRZUCENIE OFERTY
1. Odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą – art. 89 ust. 1 pkt. 1 PZP
2. Odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP
3. Odrzucenie oferty a możliwości poprawienia niektórych omyłek – art. 89 ust. 1 pkt. 2 zw. z art. 87 ust. 2 PZP
 oczywiste omyłki pisarskie
 oczywiste omyłki rachunkowe
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 bezpośredni charakter w orzecznictwie KIO
4. Przyczyny omyłki, wpływ zawinienia wykonawcy i zamawiającego na istnienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt. 2 wz. z art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP
5. Odrzucenie oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – art. 89 ust. 1 pkt. 3 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 przykładowe orzecznictwo
 najczęściej spotykane przypadki naruszenia uczciwej konkurencji
6. Odrzucenie oferty, która zwiera rażąco niską cenę – art. 89 ust. 1 pkt. 4 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 pojęcie „rażąco niska cena”
 rażąco niska cena w orzecznictwie KIO i SO
7. Odrzucenie oferty, która została złożona przez wykonawcę wykluczonego lub nie zaproszonego do składania ofert – art. 89 ust. 1 pkt. 5 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 analiza orzecznictwa
8. Odrzucenie oferty, która zawiera błędy w obliczeniu ceny – art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP
 pojęcie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny
 pojęcie błędu w obliczaniu ceny
9. Odrzucenie oferty, gdy wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki – art. 89 ust. 1 pkt. 7 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 brak zgody wykonawcy na poprawianie omyłek
 milczenie wykonawcy w orzecznictwie
10. Odrzucenie oferty nieważnej na podstawie odrębnych przepisów – art. 89 ust. 1 pkt. 8 PZP
 krótka charakterystyka przesłanki
 decyzja o wykluczeniu bądź odrzuceniu oferty
11. Wpływ nowych dyrektyw unijnych na przepisy pzp dotyczące odrzucenia oferty
 czy dotychczasowe orzecznictwo KIO straci na aktualności?

TRENER:

Irena Skubiszak – Kalinowska
W roku 1997 została Członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Następnie, w latach 2000 – 2005 piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. Przez 3 lata była Arbitrem przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Jest ekspertem zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Cena zawiera: Najnowszą książkę „Prawo zamówień publicznych” Dostęp do EDUstrefy Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet

 UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2015-11-23 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe