Wykonawca a elektronizacja. Zamówienia publiczne od 18 kwietnia 2018 roku

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Wykonawcy
  • Osoby przygotowujące oferty
  • weryfikujące propozycje konkurencji,
  • doradzające wykonawcom.

 

 

 

Trener

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Program

 

PROGRAM:

  1. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  1. Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  1. Kwalifikowany podpis elektroniczny – definicja, koszty, kto musi posiadać?
  1. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.
  1. Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.
  1. Projekt Platforma e-Zamówienia:
  • Centralne Repozytorium Danych.
  • Biuletyn Zamówień Publicznych.
  • Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence).
  • Aukcje i licytacje elektroniczne.
  • eSender.
  • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia.
  • etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia.
  1. Prywatna Platforma Zakupowa – odpowiedzialność Zamawiającego w przypadku awarii systemu.

  1.  JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
    1. Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 r.
    1. Struktura JEDZ.
    1. Składanie, poprawianie i uzupełnianie JEDZ.
    1. Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez KE.
  1. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
  1. Publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wymagana zawartość planów postępowań i sposób udostępniania).
  1. Zasady udostępnienia dokumentacji z postępowania.
  1. Brak obowiązku udostępniania protokołu wraz załącznikami (w tym m.in. ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  1. Wyjaśnienie treści SIWZ czy wniosek o jej zmianę?

  1. WYKAZYWANIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
  1. Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich.
  1. „Doświadczenie” zdobyte w konsorcjum (możliwość wykazywania wyłącznie w granicach wykonania prac przez dany podmiot).
  1. Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
  1. Procedura self-cleaning.
  1. Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę.
  1. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.

  1. REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY.
  1. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
  1. Odstąpienie od umowy.
  1. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
  1. Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
  1. Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.
  1. Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.

  1. WADIUM I TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  1. Czy zamawiający może nie podpisać umowy po terminie związania ofertą?
  1. Jakie błędy związane z wadium muszą skutkować odrzuceniem oferty?
  1. W jaki sposób pilnować terminu związania ofertą by oferta nie została odrzucona?
  1. Wadium w przypadku Konsorcjum.
  1. Zatrzymanie wadium.

  1. PODWYKONAWCY
  1. Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców.
  1. Zobowiązanie do osobistego wykonania:
  • kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane;
  • prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw.
  1. Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem.
  1. Możliwość zmiany podwykonawcy.

KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Wszystkie informacje dostępne są TUTAJ

Cena szkolenia: 990 zł netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-03-20 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Golden Floor

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe