Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie w świetle znowelizowanych przepisów prawa

Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oświacie to szereg przepisów prawnych, które przysparzają wiele wątpliwości i budzą szereg kontrowersji.

Korzyści dla uczestników:
•    poznanie zasad prawidłowego stosowania przepisów regulujących wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.
•    zdobycie umiejętności właściwego ujmowania składników wynagrodzeń do podstaw wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających, urlopów i ekwiwalentów oraz świadczeń chorobowych.
•    nabycie umiejętności ustalenia wymiaru etatu w przypadku łączonego pensum.
•    poznanie sposobów naliczania średnich z godzin i innych składników do wynagrodzeń urlopowych nauczycieli placówek feryjnych i nieferyjnych.
•    zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie ustalania i naliczania wynagrodzeń w placówkach tworzonych na podstawie ustawy o systemie oświaty

Program szkolenia:

1. Jak liczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy:
•    nauczyciele – zasadnicze, dodatki (motywacyjne, funkcyjne, trudne warunki pracy itp.), godziny ponadwymiarowe i z doraźnych zastępstw oraz dodatki do tych godzin – jak liczyć średnie z godzin do urlopu i ekwiwalentu – dodatek stażowy a nieobecność związana z chorobą lub urlopem macierzyńskim – dodatek stażowy a urlop zdrowotny
•    pracownicy obsługi i administracji – zasadnicze – godziny nadliczbowe i dodatki za nadgodziny – dodatek za pracę w porze nocnej – dodatek specjalny obligatoryjny i fakultatywny – dodatek funkcyjny – dodatek stażowy a choroba pracownika – czym różni się premia uznaniowa od regulaminowej – nagrody i ich periodyczność.

2. Jak liczyć wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy:
•    urlop zdrowotny – stan nieczynny – chorobowe – nieobecności inne niż choroba (strajk, urlop bezpłatny),
•    wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop

3. Inne świadczenia:
•    zasiłek na zagospodarowanie
•    dodatek mieszkaniowy i wiejski
•    świadczenia z ZFŚS
•    jak liczyć świadczenie urlopowe nauczyciela
•    jednorazowy dodatek uzupełniający a urlop, choroba lub „trzynastka”
4. Nagrody i odprawy
•    nagrody DEN, jubileuszowe
•    odprawy emeryt.-rent.
•    oprawy zakładowe, inne
5. Obowiązki wobec komornika i inne potrącenia z wynagrodzeń:
•    na podstawie tyt. wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych i innych,
•    z tyt. kar pieniężnych i zaliczek udzielonych pracownikowi,
•    wysokość wynagrodzenia wolnego od potrąceń,
•    kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

6. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w świetle zmienionej ustawy:
•    zasady ustalania prawa do „13” (czas efektywnie przepracowany a przebywanie w stosunku pracy)
•    pojęcie okresu przepracowania (opinie MEN, RIO, wyroki SN, wyroki TK),
•    zasady ustalania podstawy naliczenia „13”,
•    choroba i inne nieobecności a dodatkowe wynagrodzenie roczne
•    jak należy postąpić w przypadku źle naliczonego wynagrodzenia rocznego?
•    czy i jak można potracić nadpłacone wynagrodzenie roczne?
•    kiedy pracownik może wystąpić z roszczeniem wypłaty?
7. Pytania i odpowiedzi. Konsultacje indywidualne

Cena szkolenia: 590 PLN netto zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat udziału
Data: 2017-10-16 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Centrum
00-002

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe