Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy. 

 

Korzyści dla uczestników

 

       • Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania wydatków
        z ZFŚS.

 

       • Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów ZFŚS oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

 

Szkolenia polecamy dla:

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zagadnieniami związanymi
z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, prawem pracy, pracowników działów kadrowo-płacowych, pracowników działów księgowych, oraz wszystkich tych którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę z poruszanych na szkoleniu tematów.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie wszelkich kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

 

 

 

Program szkolenia:

 

1. Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS

 

2. Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS

 

      • obowiązkowo, nieobowiązkowo

 

       • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS

 

       • jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS  w danym roku kalendarzowym

 

       • w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego

 

3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

 

       • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS

 

       • na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej

 

4. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe

 

       • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych
        z ZFŚS

 

       • wniosek o udzielenie pożyczki, oprocentowanie pożyczki

 

       • bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe

 

       • zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek)

 

       • warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki

 

5. Pojęcie kryteriów socjalnych

 

6. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych

 

       • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny

 

       • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?

 

       • czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

 

7. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych.
8. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS.

 

9. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS.

 

       • jakie osoby bierzemy pod uwagę dokonując odpisu
        w danym roku kalendarzowym

 

       • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych

 

10. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2015 roku

 

       • „zamrożenie” odpisów w 2015 roku

 

       • czy pracodawcy mogą dowolnie kształtować wysokość odpisu w danym roku?

 

       • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych

 

       • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS

 

       • o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS

 

11. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 

       • w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym

 

       • metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu

 

12. Świadczenia urlopowe

 

       • kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?

 

       • możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego

 

       • warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia

 

       • świadczenia urlopowe a przychód pracownika

 

13. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę

 

       • środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę

 

       • w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środkó

 

       • termin na przekazanie środków

 

14. Czego nie można finansować z ZFŚS

 

15. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 

       • jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy
        z funduszu

 

       • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu

 

       • osoby przebywające na urlopach bezpłatnych

 

16. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów

 

       • ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących emerytami lub rencistami

 

       • kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną

 

       • kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty

 

17. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS
18. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

 

       • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi

 

       • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych

 

       • wybór przedstawiciela załogi pracowników

 

19. Preliminarz wydatków z ZFŚS.

 

20. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS

 

21. Komisje socjalne

 

       • zasady tworzenia komisji socjalnych, skład komisji

 

       • komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz jako organ przyznający świadczenia

 

22. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.

 

23. Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodu

 

24. Wpływ rocznej korekty na wysokość kosztów uzyskania przychodu

 

       • korekta powodująca zwiększenie odpisu

 

       • korekta powodująca zmniejszenie odpisu

 

       • ujemny stan funduszu

 

25. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS

 

26. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

 

       • paczki dla pracowników, bony towarowe

 

       • bilety i karnety dla pracowników

 

       • zapomogi dla pracowników, wczasy pod gruszą

 

       • świadczenia dla emerytów i rencistów

 

       • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych

 

       • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat

 

       • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników

 

       • rozliczenie imprezy integracyjnej – po wyroku TK
        z lipca 2014 r.

 

       • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

 

27. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS

 

       • wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

       • co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych

 

       • czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy

 

Szkolenie prowadzi:
Krzysztof Stucke

 

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji.

 

 

Cena szkolenia: 590 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-07-04 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Centrum
00-002

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe