Zamówienia publiczne dla Kontrolerów

KONTROLA FORMALNA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 

 1. Kto jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych
 2. Dokumenty stanowiące podstawę kontroli formalnej
 • Protokół postępowania
 • Załączniki protokołu postępowania
  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  • Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
  • Protokół zebrania wykonawców
  • Oferty
  • Oświadczenia osob wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

KONTROLA MERYTORYCZNA
 

 1. Prztgotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań dotyczących realizacji zamówienia
 • Prawidłowość ustalenie wartości zamówienia
 • Wybór trybu udzielenia zamówienia
 • Wymagania wyniające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu
 1. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
 • Wyjaśnianie treści siwz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
 • Wprowadzenie zmian do siwz oraz zawiadomienie wykonawców o wprowadzonych zmianach
 • Zmiany siwz skutkujące obowiązkiem wprowadzenia siwz w zaproszeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 1. Badanie i ocena ofert:
 • Sprawdzenie kompletności złożonych ofert
 • Wezwanie do złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw
 • Nowe okoliczności zatrzymania wadium wykonawcy
 • Wyjaśnienie treści dokumentów, poprawienie oczywistych omyłek  pisarskich, rachunkowych i innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty
 • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od wykonawców
 • Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Obowiązek stosowania innych niż cena kryteriów  wyboru oferty najkorzystniejszej
 • Zasady ustalania znaczenia kryteriów z uwzględnieniem zasad oszczędnego wydawania środków publicznych

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

 1. Obligatoryjne okoliczności waloryzacji umowy na skutek zmiany obowiązujących przepisów
 2. Wprowadzanie zmian istotnych postanowień zawartej umowy w zgodzie z obowiązującymi przepisami
 3. Okoliczności odstąpienia od umowy ze względu na fakt, iż jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

ZASADY USTALANIA KOREKT FINANSOWYCH
 

 1. Okoliczności powodujące obowiązek ustalenia korekty finansowej
 2. Kiedy należy stosować metodę dyferencyjną a kiedy metodę wskaźnikową przy ustalaniu korekt
 3. Wysokość korekt fiansowych
 4. Odwołanie się od ustalonej korekty finansowej
Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
Data: 2014-12-15 Adres:

Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe