Zamówienia Publiczne dla początkujących

Czy wiesz, że…
…wielu Zamawiających nieprawidłowo sporządza protokół postępowania uznając druki ZP jako niepodlegające zmianom formularze, pomijając tym samym konieczność udokumentowania wielu czynności koniecznych do wykazania, a wynikających wprost z ustawy.


Cel szkolenia
Poznanie podstawowych mechanizmów rządzących systemem zamówień publicznych oraz nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentacji.


Odbiorcy szkolenia

  • Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych
  • Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem
  • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Po szkoleniu
Nabędziesz umiejętność oceny prawidłowości dokonania czynności ustalenia wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamawiającego i doboru właściwego trybu.

 

 

 

Trener

Jerzy Czaban

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

 

Program

 

  1. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
  1. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia:
  1. Zasady publikowania ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
  1. Jawność protokołu postępowania wraz z załącznikami,
  1. Jawność Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  1. Jawność otwierania ofert.
  1. Okoliczności odstąpienia od zasady jawności w postępowaniu o udzielenie zamowienia.
  1. Uczciwa konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia,
  1. Zasady opisywania warunków udziału w postępowaniu,
  1. Zasady dokumentowania spełnienia warunków przedmiotowych i podmiotowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  1. Okoliczności wykluczające wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.
  1. Bezstronność osob wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  1. Bezstronność osob przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia,
  1. Bezstronnośc ekspertów
  1. Bezstronność osob wykonujących funkcje nadzoru podczas wykonywania zamówienia na usługi lub roboty budowlane.
  1. Bezstronność osob zatrudnionych u zamawiającego, które bezpośrednio są związane z udzielanym zamówieniem.
  1. Język polski w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  1. Okoliczności odstąpienia od stosowania języka polskiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  1. Forma pisemna postępowania o udzielenie zamówienia:
  1. Unijna definicja pisemności postępowania o udzielenie zamówienia
  1. Protokół postępowania jako oficjalny sposób dokumentowania czynności postępowania o udzielenie zamówienia.
  1. TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
  1. Przetarg nieograniczony,
  1. Przetarg ograniczony,
  1. Negocjacje z ogłoszeniem,
  1. Dialog konkurencyjny,
  1. Partnerstwo innowacyjne,
  1. Licytacja elektroniczna
  1. Negocjacje bez ogłoszenia,
  1. Wolna ręka,
  1. Zapytanie o cenę.
  1. OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  1. Forma oferty
  1. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w sposób istotny nie wpływających na treść oferty
  1. Rażąco niska cena lub koszt oferty.
  1. Okoliczności odrzucenia oferty.
  1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
  1. Zasady doboru kryteriów oceny ofert,
  1. Zasady ustalania znaczenia kryteriów oceny ofert,
  1. Obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny ofert.
  1.  Zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty
  1. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
  1. Forma pisemna umowy
  1. Okoliczności dopuszczające wprowadzania zmian  treści zawartej umowy.
  1. Waloryzacja umowy wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów.
  1. Okoliczności unieważniające umowę w sprawie zamówienia publicznego.
  1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
  1. Okoliczności stosowania odwołań w zamówieniach poniżej i powyżej „progu“
  1. Zasady wnoszenia odwołań,
  1. Uczestnicy postępowania odwoławczego.

VI.ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.

Wszystkie informacje znajdują się TUTAJ

Cena szkolenia: 990 zł netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-03-20 Adres:

Malopolskie
Kraków
Hotel Chopin

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe