Zamówienia publiczne dla praktyków po nowelizacji z 29 sierpnia 2014r. Ucz się na błędach innych!

CZY CHCESZ MIEĆ DO CZYNIENIA Z FIRMĄ NIESOLIDNĄ? – KONSTRUOWANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYCH RZETELNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH POSTĘPOWAŃ W POLSCE
 

 1. Cel określenia warunków dotyczących efektywności i rzetelności
 2. Warunek udziału w postępowaniu jako skuteczny „zakaz wjazdu“ dla firm niesolidnych
 3. „Proporcjonalne“ konstruowanie warunków dotyczących rzetelności i efektywności  
 4. Dokumenty i oświadczenia służące ocenie rzetelności i efektywności wykonawcy – jak radzić sobie w przypadku zatajenia informacji o niewykonanych lub nienależycie wykonanych umowach?

„JAKA PŁACA TAKA PRACA“ – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W PROCEDURZE BADANIA RAŻĄCO NISKIEJ CENY
 

 1. Wskazówki dotyczące wystąpienia rażąco niskiej ceny
 2. Rażąco niska cena jako
 • Czyn nieuczciwej konkurencji
 • Wyraz braku doświadczenia wykonawcy
 • Wyraz dostrzeżonych błędów w SIWZ na przykładzie wybranych postępowań w Polsce
 1. Na czym polegają konsultacje dotyczące rażąco niskiej ceny?
 2. Zaufać oświadczeniu wykonawcy czy zażądać dowodów – mechanizmy skutecznej oceny rzetelności kalkulacji ceny
 3. Zmiany w zakresie procedury badania rażąco niskiej ceny okreslone w nowej dyrektywie zamówieniowej 2014/24/UE

MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA PODWYKONAWSTWA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – KTO MA WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE PUBLICZNE?
 

 1. Zobowiązanie do osobistego wykonania
 • Kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
 • Prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw
 1. Dopuszczenie do realizacji kluczowych części zamówienia przez podwykonawcę, który udostępnia zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
 2. Uprawnienie Zamawiającego do żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców

USTALANIE POZACENOWYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT JEST ŁATWE! – ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW
 

 1. Podstawowe ustalenie: wybrać ofertę najtańszą, czy najkorzystniejszą ekonomicznie
 2. Poprawny dobór kryteriów oceny ofert
 3. Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych
 4. Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów

INSTRUMENTY OPTYMALIZACJI WYDATKÓW W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTU NIE MOŻNA OPISAĆ Z GÓRY CO DO ZAKRESU („ZAMÓWIENIA WIRTUALNE”) – NA PRZYKŁADZIE ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH, BILETÓW LOTNICZNYCH, USŁUG NAPRAW URZĄDZEŃ
 

 1. Zawieranie umów ramowych w systemie zamówień publicznych
 • Definicja umowy ramowej
 • Szacowanie wartości zamówień objętych umowa ramową
 • Tryb postępowania w celu zawarcia umowy ramowej
 • Procedura udzielania zamówień objętych umową ramową
 1. Prawo opcji
 • Co to jest opcja?
 • Szacowanie wartości zamówienia z prawem opcji
 • Zasady korzystania z prawa opcji
 1. Zamówienie uzupełniające
 • Ocena spełnienia przesłanki stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki
 • Dokumentowanie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki
Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
Data: 2014-12-04 Adres:

Pomorskie
Gdańsk

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe