Zamówienia publiczne do 30 000 euro – jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności?

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów zamówień publicznych oraz pozostałych pracowników upoważnionych do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pracowników komórek kontrolnych i audytowych oraz koordynatorów projektów unijnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro, służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, z drugiej mających na celu uniknięcie ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów ze strony organów kontrolnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zamówieniom udzielanym w ramach projektów unijnych nowej perspektywy finansowej.

Uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami w zakresie regulaminów udzielania zamówień publicznych, dokumentacji postępowań i zasad komunikacji z wykonawcami, a także rejestru zamówień publicznych umożliwiającego złożenie za 2017 rok sprawozdania o łącznej wartości zamówień udzielonych przy niestosowaniu ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych.

Metoda

Wykład, dyskusja, analiza przykładowych regulaminów udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy, odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca

Prawnik, ekspert w zakresie zamówień publicznych do 30 000 euro, finansów publicznych i środków unijnych,  wykładowca prawa finansowego, autor publikacji opublikowanych m.in. na łamach „Przeglądu Podatkowego”. Doradca organów wykonawczych JST oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla : Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta w Warszawie, Urzędu Miasta w Krakowie, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia dotyczące zamówień publicznych:

 • definicja i rodzaje zamówień publicznych, zamawiającego i wykonawcy
 • pochodzenie środków finansujących zamówienie,
 • status prawny zamawiającego i wykonawcy,
 • czynności niestanowiące zamówień publicznych oraz zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy.

2. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych:

 • ogólne zasady dokonywania wydatków publicznych i prowadzenia gospodarki finansowej określone w ustawie o finansach publicznych
 • zasady udzielania zamówień przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych
 • zasady udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • szczególne zasady wynikające z wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych oraz praktyk stosowanych przez instytucje kontrolne.

3. Zasady szacowania wartości zamówienia przy dostawach, usługach i robotach budowlanych:

 • dostawy i usługi jednorazowe, ciągłe i powtarzające się okresowo oraz podlegające wznowieniu,
 • dozwolone i zakazane udzielanie zamówień w częściach,
 • problem zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania jego wartości a zamówienia o wartości do 30 000 euro

4. Obowiązki zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro w kontekście:

 • ustawy o finansach publicznych, w tym zasady oszczędności, skuteczności i efektywności dokonywania wydatków,
 • ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach, obejmujących m.in. łączną wartość zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 PZP,
 • zasad kwalifikowalności wydatków dotyczących projektów unijnych.

5. Wewnętrzna procedura udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro:

 • sens tworzenia regulaminów (procedur) udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro,
 • obowiązki poszczególnych pracowników w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania postępowania, w tym problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności w zakresie zamówień publicznych przez kierownika jednostki,
 • minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność? Jak poprawnie oceniać i wybierać oferty? Jako dokumentować wybór wykonawcy i ocenę ofert?
 • weryfikacja rażąco niskiej ceny – obowiązek czy wyraz ostrożności?
 • zakres stosowania umów w formie pisemnej – analiza istotnych postanowień, problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro;
 • zastosowanie w zamówieniach publicznych dokumentowej formy czynności prawnych (mail, fax)
 • zapewnienie jawności postępowania w celu realizacji zasady równego dostępu do środków publicznych – optymalne rozwiązania dotyczące komunikacji z wykonawcami,
 • analiza istotnych postanowień regulaminu i stosowanych formularzy,
 • korzystanie ze strony eKatalogi (stworzona przez UZP bezpłatna internetowa platforma zakupowa łącząca przedsiębiorców i sektor administracji publicznej)

6. Skutki błędów popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 tys. euro:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za:

- nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia,

- udzielenie zamówienia poza ustawą PZP,

- zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia lub poza jego zakresem,

- dokonanie wydatku bez upoważnienia lub poza jego zakresem

- nieustaleniu, niedochodzeniu lub dopuszczeniu do przedawnienia należności – problem kar umownych i odsetek w umowach o zamówienie publiczne o wartości do 30 000 euro

 • odpowiedzialność dyscyplinarna,
 • odpowiedzialność karna,
 • korekty finansowe w projektach unijnych za realizację wydatków z naruszeniem zasad przejrzystości i konkurencyjności w udzielaniu zamówień publicznych.

Cena szkolenia

490 zł - cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 4.05.2018 r.
550 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 5.05.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do Państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 490 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-05-18 Adres:

Slaskie
Katowice

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe