ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO – JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO

– JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ
WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek i członków kadry kierowniczej odpowiedzialnych w zakresie nadzoru za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pracowników komórek kontrolnych i audytowych, koordynatorów projektów unijnych oraz pracowników działów zamówień publicznych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro, służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów ze strony organów kontrolnych.

Uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami dotyczącymi regulaminów udzielania zamówień publicznych, dokumentacji postępowań i zasad komunikacji z wykonawcami, a także rejestru zamówień publicznych umożliwiającego złożenie za rok 2014 sprawozdania o łącznej wartości zamówień udzielonych przy niestosowaniu ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych.

Od dnia 16 kwietnia 2014 r. został podniesiony próg wyłączenia ze stosowania ustawy do zamówień i konkursów do kwoty 30 000 euro. Dodatkowo wprowadzono wyłączenia dla zamówień o wartości poniżej progów „unijnych”, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, a także z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych i bibliotecznych.

Wykład, dyskusja, analiza przykładowych regulaminów udzielania zamówień wyłączonych na podstawie art. 4 pkt 8  i problematycznych przypadków.

WYKŁADOWCA

Prawnik, ekspert  w  zakresie prawa zamówień publicznych, pozyskiwania środków unijnych. Doradca organów wykonawczych JST oraz innych kierowników jednostek sektora finansów  publicznych w zakresie zamówień publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych. Wybrane    szkolenia realizowane przez  wykładowcę:

 • Zamówienia publiczne w praktyce – cykl szkoleń od 2010 r.
 • Realizacja i rozliczanie projektów unijnych – cykl szkoleń od 2005 r.
 • Finanse publiczne w praktyce – cykl szkoleń od 2009 r.
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego – cykl szkoleń od 2010 r.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – cykl szkoleń od 2008 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie zamówienia publicznego, zamawiającego i wykonawcy:

 • wartość zamówień publicznych,
 • pochodzenie środków finansujących zamówienie,
 • status prawny zamawiającego i wykonawcy.

2. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych:

 • ogólne zasady dokonywania wydatków publicznych i prowadzenia gospodarki finansowej określone w ustawie o finansach publicznych
 • zasady udzielania zamówień przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych
 • zasady udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
 • zasady wynikające z wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych.

3. Zasady ustalania wartości zamówienia przy dostawach, usługach i robotach budowlanych:

 • dostawy i usługi jednorazowe, ciągłe i powtarzające się okresowo
 • dozwolone i zakazane udzielanie zamówień w częściach
 • problem zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości a zamówienia do 30 000 euro

4. Obowiązki zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro w kontekście:

 • ustawy o finansach publicznych, w tym zasady celowości, oszczędności i efektywności dokonywania wydatków,
 • ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach (obejmującego łączną wartość zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 PZP),
 • zasad kwalifikowalności wydatków dotyczących projektów unijnych.

5. Wewnętrzna procedura udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro:

 • sens tworzenia regulaminów (procedur) udzielania zamówień publicznych do 30 000 €
 • kto powinien tworzyć regulaminy udzielania zamówień publicznych (problem kompetencji organów nadzorczych)?
 • obowiązki poszczególnych pracowników w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania postępowania, w tym problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki,
 • minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność? Jak poprawnie oceniać i wybierać oferty? Jako dokumentować wybór wykonawcy i ocenę ofert?
 • zakres stosowania umów w formie pisemnej – analiza istotnych postanowień, problem zmiany umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 €;
 • zapewnienie jawności postępowania w celu realizacji zasady równego dostępu do środków publicznych – optymalne rozwiązania dotyczące komunikacji z wykonawcami,
 • analiza istotnych postanowień regulaminu i stosowanych formularzy.

6. Skutki błędów popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 tys. euro:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na:
  – zaciągnięciu zobowiązania bez upoważnienia lub poza jego zakresem,
  – dokonaniu wydatku bez upoważnienia lub poza jego zakresem
  – nieustaleniu, niedochodzeniu i dopuszczeniu do przedawnienia należności – problem kar umownych 
    i odsetek w umowach o zamówienie publiczne o wartości do 30 000 euro
 • odpowiedzialność dyscyplinarna
 • odpowiedzialność karna
 • korekty finansowe w projektach unijnych za realizację wydatków z naruszeniem zasad przejrzystości i konkurencyjności w udzielaniu zamówień publicznych.

 CENA SZKOLENIA

430 zł;

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl
 

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 430 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-09 Adres:

Mazowieckie
Warszawa Centrum
Tadeusza Rejtana 6

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe