ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI – JAK RADZIĆ SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  PO NOWELIZACJI
– JAK RADZIĆ SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest kierowane do zamawiających i wykonawców zamówień publicznych, w szczególności do pracowników działów zamówień publicznych, inwestycji i osób nadzorujących zamówienia publiczne.

CEL SZKOLENIA

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat możliwości wybrnięcia z trudnych sytuacji jakie występują w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, dowiedzą się jak uniknąć problemów, które przytrafiły się innym zamawiającym i wykonawcom np.:

 • wybór produktu, który nie spełnia wymagań zamawiającego z powodu nieprecyzyjnego zdefiniowania oferty równoważnej,
 • ocena ofert według kryterium, które pozwala na subiektywne przyznanie punktów,
 • podział zamówienia na części powodujący ominięcie ustawy,
 • niepotrzebne wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

Uwaga! 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewiduje ona istotne zmiany m.in. w zakresie wykluczenia z postępowania nierzetelnego wykonawcy, posługiwania się potencjałem innego podmiotu, zatrzymania wadium za nieuzupełnienie dokumentów, kryteriów oceny ofert i rażąco niskiej ceny.

METODA

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną. Poszczególne punkty programu zostaną omówione według następującego schematu:
1. krótka analiza obowiązujących przepisów i opinii Urzędu Zamówień Publicznych,
2. interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP i innych organów takich jak NIK, RIO, GKO,
3. interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych.
Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • Zamówienia publiczne w praktyce – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?,
 • Nowelizacja prawa zamówień publicznych,
 • Najnowsze wyniki kontroli zamówień publicznych,
 • Zamówienia publiczne – warsztaty dla zamawiających i wykonawców (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi ?  szkolenie dla wykonawców.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany wprowadzone nowelizacją z 29 sierpnia 2014 r., w tym:

 • odformalizowanie postępowań na usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych,
 • wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z postępowania,
 • solidarna odpowiedzialność innego podmiotu i wykonawcy za szkodę zamawiającego,
 • możliwość wymagania zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienie publiczne,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów w przypadku braku możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, rozszerzenie przesłanki zatrzymania wadium na wykonawcę, który nie zaakceptował poprawienia omyłki,
 • zmiany dotyczące rażąco niskiej ceny w tym definicję tego pojęcia,
 • ograniczenie stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert,
 • klauzule waloryzacyjne w umowach długoterminowych.

2. Zmiany wprowadzone nowelizacją z 14 marca 2014, w tym:

 • podwyższenie progu zastosowania ustawy do 30 000 euro,
 • zmiany dotyczące zamówień udzielanych w dziedzinach nauki i kultury, w tym przede wszystkim wyłączenie stosowania ustawy na dostawy i usługi do progów unijnych.

3. Opis przedmiotu zamówienia – problem tzw. ofert równoważnych, w tym konsekwencje niedoprecyzowania pojęcia równoważności.

4. Dzielenie zamówienia na części, w tym praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych, problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert: na ile precyzyjny musi być sposób oceny ofert ?

6. Warunki udziału w postępowaniu, w tym kwestia związania warunków z przedmiotem zamówienia i ich proporcjonalności do przedmiotu zamówienia, warunki stawiane konsorcjum.

7. Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem w przypadku konsorcjum i wykonawcy posługującego się potencjałem innych podmiotów.

8. Posługiwanie się potencjałem innych podmiotów, w tym w jakim zakresie wykonawca nie może się posłużyć potencjałem innych podmiotów. Czy można „pożyczyć" wiedzę i doświadczenie od innej firmy nie zgłaszając jej jako podwykonawcy zamówienia ? Czy zamawiający ma prawo żądać dokumentów od osób fizycznych współpracujących w wykonawcą ? Czy można posłużyć się potencjałem ekonomicznym innego podmiotu ? Zobowiązanie warunkowe innego podmiotu, powołanie się kilku wykonawców na potencjał jednego podmiotu, wykorzystanie potencjału innego podmiotu w kwalifikacji dokonywanej np. w przetargu ograniczonym, treść i forma zobowiązania innego podmiotu.

9. Przesłanki wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki (m.in. na systemy informacji prawnej, zamówienia dodatkowe i uzupełniające, w tym problem braków i błędów w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówienie dodatkowe a roboty zamienne, zamówienie dodatkowe a wynagrodzenie ryczałtowe, czy możliwa jest zmiana technologii wykonania robót między zamówieniem podstawowym a uzupełniającym) i zapytania o cenę, w tym lista zamówień uznanych przez UZP za niekwalifikujące się na zapytanie o cenę.

10. Opłacona polisa OC – czy wykonawca powinien przedstawić dowody zapłaty ? Czy można uznać za „opłaconą" polisę, której termin płatności jest odroczony i upływa po terminie otwarcia ofert? Czy  można żądać od wykonawcy ubezpieczenia się na konkretny okres?

11. Uzupełnianie dokumentów, w tym przykłady sytuacji gdy zamawiający bezzasadnie wzywa do uzupełnienia, a także gdy błędnie pomija tę czynność, katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu, uzupełnianie próbek produktów a zmiana treści oferty, nieprawdziwe informacje a uzupełnianie dokumentów w świetle najnowszego orzecznictwa, ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów, termin na uzupełnienie dokumentów, skutki uzupełnienia dokumentów samodzielnie przez zamawiającego, uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę bez wezwania zamawiającego.

12. Wadium, w tym jaki skutek ma wniesienie go gotówką, termin wnoszenia wadium w pieniądzu, typowe wady gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, wadium wniesione przez podmiot trzeci.

13. Termin związania ofertą: czy można zawrzeć umowę po jego upływie? Jak postąpić gdy w chwili wyboru oferty wykonawca nie jest już nią związany?

14. Poprawianie omyłek w treści oferty, w tym jak interpretować milczenie wykonawcy zawiadomionego o poprawce.

15. Odrzucenie oferty z powodu błędu w obliczeniu ceny. Czy jest nim obliczenie ceny z błędną stawką podatku VAT ? Konsekwencje orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego stawek VAT w orzecznictwie KIO.

CENA SZKOLENIA

430 zł;

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 430 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-16 Adres:

Wielkopolskie
Poznań
Roosevelta 20

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe