ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI – SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI
– SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest kierowane do zamawiających i wykonawców zamówień publicznych, w szczególności do pracowników działów zamówień publicznych, inwestycji i osób nadzorujących zamówienia publiczne.

CEL SZKOLENIA

Uwaga! 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewiduje ona istotne zmiany m.in. w zakresie wykluczenia z postępowania nierzetelnego wykonawcy, posługiwania się potencjałem innego podmiotu, zatrzymania wadium za nieuzupełnienie dokumentów, kryteriów oceny ofert i rażąco niskiej ceny.

Cele szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w systemie zamówień publicznych  wprowadzonymi nowelizacją z 29 sierpnia 2014 r. dotyczącą min. kryteriów oceny ofert i rażąco niskiej ceny oraz nowelizacją z 14 marca 2014 r. dotyczącą progu stosowania ustawy oraz zamówień w dziedzinach nauki i kultury, przedstawienie najistotniejszych problemów proceduralnych z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.

METODA

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r. Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 •  Zamówienia publiczne w praktyce – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?,
 • Nowelizacja prawa zamówień publicznych,
 • Najnowsze wyniki kontroli zamówień publicznych,
 • Zamówienia publiczne – warsztaty dla zamawiających i wykonawców (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi ?  szkolenie dla wykonawców.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 •  Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

PROGRAM SZKOLENIA

BLOK 1 – ZMIANY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Zmiany wprowadzone nowelizacją z 29 sierpnia 2014 r., w tym:

 • odformalizowanie postępowań na usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych,
 • wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z postępowania,
 • solidarna odpowiedzialność innego podmiotu i wykonawcy za szkodę zamawiającego,
 • możliwość wymagania zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienie publiczne,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów w przypadku braku możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, rozszerzenie przesłanki zatrzymania wadium na wykonawcę, który nie zaakceptował poprawienia omyłki,
 • zmiany dotyczące rażąco niskiej ceny w tym definicję tego pojęcia,
 • ograniczenie stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert,
 • klauzule waloryzacyjne w umowach długoterminowych.

 2.Zmiany wprowadzone nowelizacją z 14 marca 2014, w tym:

 • podwyższenie progu zastosowania ustawy do 30 000 euro,
 • zmiany dotyczące zamówień udzielanych w dziedzinach nauki i kultury, w tym przede wszystkim wyłączenie stosowania ustawy na dostawy i usługi do progów unijnych.

BLOK 2 – INNE ISTOTNE ZAGADNIENIA W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI I ORZECZNICTWA

1.Opis przedmiotu zamówienia:

 • opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę,
 • opis poprzez wskazanie znaków towarowych, definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego – jakie konsekwencje może mieć wadliwa definicja ofert równoważnych.

2.Szacowanie wartości zamówienia, w tym podział zamówienia na części:

 • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
 • czy zastosowanie art. 6a może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
 • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
 • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia,

3.Formułowanie kryteriów oceny ofert:

 • niedookreślone,
 • podmiotowe,
 • dyskryminujące kryteria.

4.Określanie warunków udziału w postępowaniu:

 • związanie warunku z przedmiotem zamówienia i jego proporcjonalność do przedmiotu zamówienia,
 • warunek niejednoznaczny – czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję,
 • warunki stawiane konsorcjum.

5.Żądanie dokumentów od wykonawców:

 • formułowanie katalogu dokumentów niezgodnie z treścią rozporządzenia,
 • żądanie od wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do prowadzenia postępowania, w szczególności w sytuacji braku sprecyzowania warunku udziału w postępowaniu.

6.Ogłoszenie o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia:

 • braki w treści ogłoszenia,
 • niezgodność ogłoszeń,
 • zmiana ogłoszenia,
 • termin na przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7.Wybór trybu postępowania:

 • zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji,
 • zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowania – problem istotnej zmiany warunków zamówienia,
 • zamówienia dodatkowe i uzupełniające, w tym problem braków i błędów w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówienie dodatkowe a roboty zamienne, zamówienie dodatkowe a wynagrodzenie ryczałtowe, czy możliwa jest zmiana technologii wykonania robót między zamówieniem podstawowym a uzupełniającym,
 • przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

8.Posługiwanie się potencjałem innych podmiotów, w tym:

 • w jakim zakresie wykonawca nie może się posłużyć potencjałem innych podmiotów,
 • czy można „pożyczyć" wiedzę i doświadczenie od innej firmy nie zgłaszając jej jako podwykonawcy zamówienia ?
 • czy zamawiający ma prawo żądać dokumentów od osób fizycznych współpracujących w wykonawcą?
 • zobowiązanie warunkowe innego podmiotu,
 • powołanie się kilku wykonawców na potencjał jednego podmiotu,
 • wykorzystanie potencjału innego podmiotu w kwalifikacji dokonywanej np. w przetargu ograniczonym,
 • treść i forma zobowiązania innego podmiotu,
 • jaki skutek dla wykonawcy ma podstawa do wykluczenia innego podmiotu.

9.Uzupełnianie dokumentów:

 • przykłady sytuacji gdy zamawiający bezzasadnie wzywa do uzupełnienia, a także gdy błędnie pomija tę czynność,
 • katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu,
 • uzupełnienie dokumentów a zmiana treści oferty, w tym problem dopuszczalności uzupełniania próbek produktów,
 • nieprawdziwe informacje a uzupełnianie dokumentów w świetle najnowszego orzecznictwa,
 • ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów,
 • treść wezwania do uzupełnienia i termin na uzupełnienie dokumentów,
 • ważność uzupełnianych dokumentów,
 • uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę bez wezwania zamawiającego.

10.Wadium, w tym:

 • wniesienie wadium w gotówce,
 • termin wnoszenia wadium w pieniądzu,
 • typowe wady gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
 • wadium wniesione przez podmiot trzeci.

11.Opłacona polisa oc:

 • czy wykonawca powinien przedstawić dowody zapłaty ?
 • czy można uznać za „opłaconą” polisę, której termin płatności jest odroczony i upływa po terminie otwarcia ofert?
 • czy zamawiający może żądać od wykonawcy ubezpieczenia się na konkretny okres?

 12.Termin związania ofertą:

 • czy można zawrzeć umowę po jego upływie?
 • jakie są konsekwencje sytuacji, gdy w chwili wyboru oferty wykonawca nie jest już nią związany?

 13.Odrzucenie oferty:

 • niezgodność z ustawą,
 • niezgodność treści oferty z treścią siwz,
 • rażąco niska cena,
 • wykonawca niezaproszony do składania ofert,
 • błąd w obliczeniu ceny – konsekwencje orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego stawek VAT w orzecznictwie KIO,
 • brak zgody na poprawienie omyłki w ofercie, w tym jak interpretować milczenie wykonawcy zawiadomionego o poprawce.

 14.Inne przykłady naruszenia przepisów, w tym:

 • zakres świadczenia wykonawcy – czy umowa może być zawarta na innych warunkach niż wynikające z siwz i oferty,
 • nie zastosowanie ustawy do zamówienia,
 • wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu,
 • wadliwe zapisy w siwz,
 • poprawianie omyłek w ofertach,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

CENA SZKOLENIA

870 zł;

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe,obiad.

Powyższa cena jest ceną netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Cena szkolenia: 870 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-11 Adres:

Mazowieckie
Warszawa Centrum
Tadeusza Rejtana 6

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe