ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI – WARSZTATY DLA ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW (3 dni)

ADRESACI SZKOLENIA

Zapraszamy serdecznie dyrektorów i specjalistów wydziałów: • zamówień publicznych, • administracyjnych, • inwestycyjnych, • działów sprzedaży • oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa zamówień publicznych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu zamówień publicznych, przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz z najczęściej popełnianymi błędami. Dzięki zastosowaniu mieszanej metody prowadzenia szkolenia (wykład plus ćwiczenia) uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne zamawiającym i wykonawcom zamówień publicznych. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, orzecznictwo oraz liczne przykłady zaczerpnięte z wyników kontroli zamówień publicznych.

Uwaga! 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewiduje ona m.in.:

 • odformalizowanie postępowań na usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych,
 • wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z postępowania,
 • solidarną odpowiedzialność innego podmiotu i wykonawcy za szkodę zamawiającego,
 • możliwość wymagania zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienie publiczne,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów w przypadku braku możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, rozszerzenie przesłanki zatrzymania wadium na wykonawcę, który nie zaakceptował poprawienia omyłki,
 • zmiany dotyczące rażąco niskiej ceny w tym definicję tego pojęcia,
 • ograniczenie stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert,
 • klauzule waloryzacyjne w umowach długoterminowych.

METODA

Interaktywny wykład w oparciu o prezentację multimedialną, ćwiczenia praktyczne rozpatrujące trudne przypadki związane ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wyjaśniające najbardziej kontrowersyjne zagadnienia. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników.

WYKŁADOWCA

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 • Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".

Wybrane szkolenia z zakresu zamówień publicznych prowadzone cyklicznie w ostatnich latach przez wykładowcę:

 • Zamówienia publiczne w praktyce – szkolenie dla zaawansowanych (2 dni),
 • ABC zamówień publicznych – szkolenie dla początkujących (2 dni),
 • Zamówienia publiczne – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?,
 • Nowelizacja prawa zamówień publicznych,
 • Najnowsze wyniki kontroli zamówień publicznych,
 • Zamówienia publiczne – warsztaty dla zamawiających i wykonawców (3 dni),
 • Jak wygrywać przetargi ?  szkolenie dla wykonawców.

 Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

PROGRAM SZKOLENIA

1Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy

2Zasady udzielania zamówień w tym przykłady z wyników kontroli dotyczące wyłączenia osoby dokonującej czynności w postępowaniu. 

3Kto przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia:

 • podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową.

4Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu:

 • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie, w tym przykłady wadliwych warunków z wyników kontroli,
 • uzupełnianie dokumentów, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
 • wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

 • opis przedmiotu zamówienia, w tym przykłady z wyników kontroli (opis wskazujący na konkretny produkt, brak definicji ofert równoważnych),
 • określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części, w tym przykłady wadliwego podziału zamówienia, zamówienia nieplanowane a podział zamówienia na części, problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • wybór trybu postępowania, w tym przykłady z wyników kontroli dotyczące zamówień z wolnej ręki udzielanych monopoliście, zamówień z wolnej ręki udzielanych ze względu na wyjątkową sytuację, zamówieniach dodatkowych i uzupełniających, przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym przykłady z wyników kontroli dotyczące jej treści i modyfikowania,
 • ogłoszenia.

6. Tryby postępowania:

 • udostępnianie i przekazywanie siwz,
 • wadium, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • kwalifikacja wykonawców,
 • negocjacje.

7Wybór najkorzystniejszej oferty:

 • definicja oferty, forma oferty, treść oferty, oferta częściowa,
 • termin złożenia oferty,
 • termin związania ofertą,
 • otwarcie ofert,
 • poprawianie omyłek w ofertach, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • odrzucenie oferty, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • rażąco niska cena, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • kryteria oceny ofert, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • unieważnienie postępowania,
 • zawarcie umowy.

8Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne:

 • zakres świadczenia wykonawcy, w tym przykłady z wyników kontroli,
 • okres, na jaki można zawrzeć umowę,
 • zmiany umowy,
 • szczególny przypadek odstąpienia od umowy,
 • unieważnienie umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • zaliczki.

9. Środki ochrony prawnej:

 • odwołanie: podmioty uprawnione do wnoszenia, zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania, terminy wnoszenia odwołań, kompetencje Krajowej Izby Odwoławczej,
 • skarga: podmioty uprawnione do wnoszenia, terminy wnoszenia, wysokość wpisu.

10Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

CENA SZKOLENIA:
 1490 złcena szkolenia  obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiały autorskie + materiały w formie elektronicznej,  notatnik, długopis firmowy),
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • 2 noclegi w pokoju 2-osobowym (z widokiem na panoramę Tatr), pokój 1 osobowy  za dopłatą 200 zł, 
 • pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe),
 • opiekę koordynatora szkolenia,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć,
 • kolację integracyjną w karczmie regionalnej (występ kapeli góralskiej).

Hotel Mercure Kasprowy *** Zakopane oddaje do dyspozycji gości bezpłatnie:

 • basen kryty i saunę fińską,
 • niestrzeżony parking,
 • dostęp do Internetu w każdym pokoju oraz części konferencyjnej,
 • czytelnię oraz miejsca do wypoczynku przy lekturze ciekawej prasy.

Uwaga, istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bez noclegów, koszt szkolenia w takim przypadku wynosi 1290 zł.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach będzie doliczany VAT 23%.

WARUNKIEM UDZIAŁU W SZKOLENIU JEST PRZESŁANIE FAXEM WYPEŁNIONEGO FORMULARZA NA NR (22) 872-14-85 LUB E-MAILEM NA ADRES SZKOLENIA@ACC.NET.PL, DOSTĘPNEGO NA STRONIE:
www.acc.net.pl

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) organizowane na zlecenie Klienta charakteryzują się dopasowaniem do indywidualnych potrzeb szkoleniowych

ORGANIZATOR:
ACC TRAINING & CONSULTING GROUP
www.acc.net.pl
szkolenia@acc.net.pl
tel/fax: 22 872 14 85

Rezygnacji należy dokonać w terminie do 6 dni roboczych przed szkoleniem.

Cena szkolenia: 1490 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Zakwaterowanie
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-03 Adres:

Malopolskie
Zakopane
Szymaszkowa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe