Zamówienia publiczne w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

Miejsce i termin szkolenia

Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum)
Termin: 21.12.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00

Adresaci szkolenia

 • pracownicy działów zamówień publicznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym:

1. omówienie najnowszych zmian w systemie zamówień publicznych,

2. przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim nowelizację z 22 czerwca 2016 r., implementującą do polskiego prawa zapisy nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE).

27 czerwca 2017 r. zostało wydane rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Ten nowy akt wykonawczy uszczegóławia kwestie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych. Dla większości zamawiających zacznie on obowiązywać 18 października 2018 r. z wyjątkiem oświadczeń z art. 25a ustawy (w tym JEDZ), dla których znajdzie zastosowanie już od 18 kwietnia 2018 r.

Na szkoleniu zostaną przedstawione tezy z postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z 25.08.2017r. W tym precedensowym orzeczeniu Sąd odpowiedział na bardzo istotne pytanie: czy wykonawcom przysługują odwołania do Prezesa KIO w postępowaniach o zamówienie na usługi społeczne (np. na ochronę, usługi pocztowe, szkoleniowe) w przypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż 750 000 euro.

UWAGA! Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE odpowiadające na pytania m.in.

 • czy wykonawca może powołać się na potencjał innego podmiotu dopiero na etapie uzupełnienia dokumentów,
 • czy wykonawca może powołać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, w przypadku gdy faktycznie nie uczestniczył w realizacji zamówienia.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną. Poszczególne punkty programu zostaną omówione według następującego schematu:

 • krótka analiza obowiązujących przepisów i opinii Urzędu Zamówień Publicznych,
 • interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP i innych organów takich jak NIK, RIO, GKO,
 • interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych.

Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.   Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy”, wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Prawniczy”.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Program szkolenia

1.Najważniejsze zmiany w systemie zamówień publicznych i ich praktyczne konsekwencje, w tym:

 • Wyłączenia stosowania ustawy, w tym na usługi prawne, kredyty i pożyczki,
 • Obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,
 • Zmiana obliczania terminu kończącego się w sobotę,
 • Zmiany w zakresie wykorzystania potencjału innego podmiotu, w tym wprowadzenie obowiązku realizowania zamówienia przez inny podmiot,
 • Zmiany w warunkach udziału w postępowaniu, w tym ustalenie maksymalnego poziomu przychodu, konflikt interesów wykonawcy, specjalne warunki dla konsorcjów,
 • Zmiany w przesłankach wykluczenia wykonawcy, w tym nowe przesłanki wykluczenia, tzw. procedura self-cleaning, wykluczenie wykonawcy za udział w zmowie przetargowej,
 • Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
 • Wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie na termin składania ofert,
 • Dokumenty składane przez wykonawców w świetle nowego rozporządzenia,
 • Obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
 • Oferty częściowe, w tym obowiązek określenia w protokole powodów niedokonania podziału zamówienia na części,
 • Zmiany w istniejących trybach, w tym skrócenie terminów składania ofert w postępowaniach powyżej progów unijnych, zmiany w przesłankach wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki,
 • Tzw. zamówienia in-house, czyli udzielanie zamówień podmiotom powiązanym z zamawiającym,
 • Zmiany dotyczące otwarcia ofert,
 • Zmiany w doborze kryteriów oceny ofert, w tym przykładowe kryteria, istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych, pojęcie kosztów cyklu życia,
 • Tzw. zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – kategoria usług związana z likwidacją podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, istotna liberalizacja zamawiania usług,
 • Zmiany zasad aneksowania umów, w tym dopuszczalna zmiana wykonawcy, zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego, zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy, definicja zmiany istotnej,
 • Rozszerzenie dopuszczalności odwołań dla zamówień o niższych wartościach,
 • Możliwość uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu,
 • Elektronizacja zamówień publicznych.

2.Opis przedmiotu zamówienia - problem tzw. ofert równoważnych, konsekwencje niedoprecyzowania pojęcia równoważności.

3.Dzielenie zamówienia na części:

 • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia.

4.Kryteria oceny ofert: na ile precyzyjny musi być sposób oceny ofert ?

5.Warunki udziału w postępowaniu, w tym kwestia ich proporcjonalności do przedmiotu zamówienia, warunki stawiane konsorcjum.

6.Posługiwanie się potencjałem innych podmiotów:

 • W jakim zakresie wykonawca nie może się posłużyć potencjałem innych podmiotów.
 • Czy zamawiający ma prawo żądać dokumentów od osób fizycznych współpracujących w wykonawcą ? Jak można posłużyć się potencjałem ekonomicznym innego podmiotu ?
 • Powołanie się kilku wykonawców na potencjał jednego podmiotu, treść zobowiązania innego podmiotu.

7.Uzupełnianie dokumentów:

 • przykłady sytuacji gdy zamawiający bezzasadnie wzywa do uzupełnienia, a także gdy błędnie pomija tę czynność,
 • katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu,
 • uzupełnianie próbek produktów a zmiana treści oferty,
 • ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów,
 • termin na uzupełnienie dokumentów,
 • uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę bez wezwania zamawiającego.

8.Wadium:

 • termin wnoszenia wadium w pieniądzu,
 • typowe wady gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
 • wadium wniesione przez podmiot trzeci.

9.Termin związania ofertą:

 • Czy można zawrzeć umowę po jego upływie?
 • Jak postąpić gdy w chwili wyboru oferty wykonawca nie jest już nią związany?

10.Poprawianie omyłek w treści oferty, w tym jak interpretować milczenie wykonawcy zawiadomionego o poprawce.

11.Odrzucenie oferty z powodu błędu w obliczeniu ceny:

 • Czy jest nim obliczenie ceny z błędną stawką podatku VAT ?
 • Konsekwencje orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego stawek VAT w orzecznictwie KIO.

Cena szkolenia

449 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 7.12.2017 r.
490 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 8.12.2017 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 449 zł zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-12-21 Adres:

Mazowieckie
WARSZAWA
Al. Jana Pawła II 25

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe