ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu: 
 
    

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R.
Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN
– SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH
MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:
WARSZAWA (CENTRUM) 21 – 22.06.2017 r. godz. 10:00 – 16:00

ADRESACI SZKOLENIA

Zamawiający i wykonawcy:

 •     pracownicy działów zamówień publicznych,
 •     kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 •     pracownicy komórek kontrolnych i audytowych
 •     koordynatorzy projektów unijnych
 •     pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką  zamówień publicznych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym:

1. Omówienie nowelizacji Prawa zamówień publicznych ich konsekwencji dla zamawiających i wykonawców. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.

2. Przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim nowelizację z 22 czerwca 2016 r., implementującą do polskiego prawa zapisy nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE).

METODA

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.   Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy”, wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Prawniczy”.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

PROGRAM SZKOLENIA

1.Najważniejsze zmiany w systemie zamówień publicznych i ich praktyczne konsekwencje, w tym:

 • Wyłączenia stosowania ustawy, w tym na usługi prawne, kredyty i pożyczki,
 • Obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,
 • Zmiana obliczania terminu kończącego się w sobotę,
 • Zmiany w zakresie wykorzystania potencjału innego podmiotu, w tym wprowadzenie obowiązku realizowania zamówienia przez inny podmiot,
 • Zmiany w warunkach udziału w postępowaniu, w tym ustalenie maksymalnego poziomu obrotu, konflikt interesów wykonawcy, specjalne warunki dla konsorcjów,
 • Zmiany w przesłankach wykluczenia wykonawcy, w tym nowe przesłanki wykluczenia, tzw. procedura self-cleaning,
 • Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
 • Wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie na termin składania ofert,
 • Dokumenty składane przez wykonawców w świetle nowego rozporządzenia,
 • Obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
 • Oferty częściowe, w tym obowiązek określenia w protokole powodów niedokonania podziału zamówienia na części,
 • Zmiany w istniejących trybach, w tym skrócenie terminów składania ofert w postępowaniach powyżej progów unijnych, zmiany w przesłankach wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki,
 • Tzw. zamówienia in-house, czyli udzielanie zamówień podmiotom powiązanym z zamawiającym,
 • Zmiany dotyczące otwarcia ofert,
 • Zmiany w doborze kryteriów oceny ofert, w tym, nowe przykładowe kryteria, istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych, pojęcie kosztów cyklu życia,
 • Tzw. zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – nowa kategoria usług związana z likwidacją podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, istotna liberalizacja zamawiania usług,
 • Zmiany zasad aneksowania umów, w tym dopuszczalna zmiana wykonawcy, zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego, zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy, definicja zmiany istotnej,
 • Rozszerzenie dopuszczalności odwołań dla zamówień o niższych wartościach,
 • Możliwość uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

 • opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę,
 • opis poprzez wskazanie znaków towarowych, definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego – jakie konsekwencje może mieć wadliwa definicja ofert równoważnych.

3.Szacowanie wartości zamówienia, w tym podział zamówienia na części:

 • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
 • czy zastosowanie art. 6a może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
 • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
 • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.

4.Formułowanie kryteriów oceny ofert:

 • niedookreślone,
 • dyskryminujące kryteria.

5.Określanie warunków udziału w postępowaniu:

 • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,
 • warunek niejednoznaczny – czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,
 • warunki stawiane konsorcjum.

6.Wybór trybu postępowania:

 • zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, 
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji,
 • zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowania – problem istotnej zmiany warunków zamówienia,
 • przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

7.Posługiwanie się potencjałem innych podmiotów:

 • w jakim zakresie wykonawca nie może się posłużyć potencjałem innych podmiotów,
 • czy zamawiający ma prawo żądać dokumentów od osób fizycznych współpracujących w wykonawcą?
 • zobowiązanie warunkowe innego podmiotu,
 • powołanie się kilku wykonawców na potencjał jednego podmiotu,
 • treść zobowiązania innego podmiotu.

8.Uzupełnianie dokumentów:

 • przykłady sytuacji gdy zamawiający bezzasadnie wzywa do uzupełnienia, a także gdy błędnie pomija tę czynność,
 • katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu,
 • uzupełnienie dokumentów a zmiana treści oferty, w tym problem dopuszczalności uzupełniania próbek produktów,
 • ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów,
 • treść wezwania do uzupełnienia i termin na uzupełnienie dokumentów,
 • uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę bez wezwania zamawiającego,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów.

9.Wadium, w tym:

 • termin wnoszenia wadium w pieniądzu,
 • typowe wady gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
 • wadium wniesione przez podmiot trzeci.

 10.Termin związania ofertą:

 • czy można zawrzeć umowę po jego upływie?,
 • jakie są konsekwencje sytuacji, gdy w chwili wyboru oferty wykonawca nie jest już nią związany?

 11.Odrzucenie oferty:

 • niezgodność z ustawą, w tym brak oświadczenia o obowiązku podatkowym w zakresie VAT,
 • niezgodność treści oferty z treścią siwz, w tym poprawianie omyłek w ofertach,
 • rażąco niska cena,
 • wykonawca niezaproszony do składania ofert,
 • błąd w obliczeniu ceny – konsekwencje orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego stawek VAT w orzecznictwie KIO,
 • brak zgody na poprawienie omyłki w ofercie, w tym jak interpretować milczenie wykonawcy zawiadomionego o poprawce.

CENA SZKOLENIA

899 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 7.06.2017 r.
950 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 8.06.2017 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe,obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na wszystkie nasze szkolenia.
Uwaga! Promocje nie łączą się
.

Cena szkolenia: 899 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-06-21 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe