Zamówienia publiczne w 2017 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian – szkolenie dla zaawansowanych

Centrum Konferencyjne ADN **** Al. Jana Pawła II 25
Termin: 23-24.11.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla kierowników jednostek, pracowników wydziałów zamówień publicznych i audytu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym:

1. Omówienie nowelizacji Prawa zamówień publicznych ich konsekwencji dla zamawiających i wykonawców. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.

2. Przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim nowelizację z 22 czerwca 2016 r., implementującą do polskiego prawa zapisy nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE).

27 czerwca 2017 r. zostało wydane rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Ten nowy akt wykonawczy uszczegóławia kwestie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych. Dla większości zamawiających zacznie on obowiązywać 18 października 2018 r. z wyjątkiem oświadczeń z art. 25a ustawy (w tym JEDZ), dla których znajdzie zastosowanie już od 18 kwietnia 2018 r.

UWAGA!

Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE odpowiadające na pytania m.in.

  • czy wykonawca może powołać się na potencjał innego podmiotu dopiero na etapie uzupełnienia dokumentów,
  • czy wykonawca może powołać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, w przypadku gdy faktycznie nie uczestniczył w realizacji zamówienia.

Na szkoleniu zostaną przedstawione tezy z postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z 25.08.2017r. W tym precedensowym orzeczeniu Sąd odpowiedział na bardzo istotne pytanie: czy wykonawcom przysługują odwołania do Prezesa KIO w postępowaniach o zamówienie na usługi społeczne (np. na ochronę, usługi pocztowe, szkoleniowe) w przypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż 750 000 euro.

 

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.   Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

  •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
  • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy”, wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
  • Artykuły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Prawniczy”.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

  • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
  • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 

Program szkolenia

1.Najważniejsze zmiany w systemie zamówień publicznych i ich praktyczne konsekwencje, w tym:

  • Wyłączenia stosowania ustawy, w tym na usługi prawne, kredyty i pożyczki,
  • Obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,
  • Zmiana obliczania terminu kończącego się w sobotę,
  • Zmiany w zakresie wykorzystania potencjału innego podmiotu, w tym wprowadzenie obowiązku realizowania zamówienia przez inny podmiot,
  • Zmiany w warunkach udziału w postępowaniu, w tym ustalenie maksymalnego poziomu obrotu, konflikt interesów wykonawcy, specjalne warunki dla konsorcjów,
  • Zmiany w przesłankach wykluczenia wykonawcy, w tym nowe przesłanki wykluczenia, tzw. procedura self-cleaning, wykluczenie wykonawcy za udział w zmowie przetargowej,
  • Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
  • Wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie na termin składania ofert,
  • Dokumenty składane przez wykonawców w świetle nowego rozporządzenia,
  • Obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
  • Oferty częściowe, w tym obowiązek określenia w protokole powodów niedokonania podziału zamówienia na części,
  • Zmiany w istniejących trybach, w tym skrócenie terminów składania ofert w postępowaniach powyżej progów unijnych, zmiany w przesłankach wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki,
  • Tzw. zamówienia in-house, czyli udzielanie zamówień podmiotom powiązanym z zamawiającym,
  • Zmiany dotyczące otwarcia ofert,
  • Zmiany w doborze kryteriów oceny ofert, w tym, nowe przykładowe kryteria, istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych, pojęcie kosztów cyklu życia,
  • Tzw. zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – nowa kategoria usług związana z likwidacją podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, istotna liberalizacja zamawiania usług,
  • Zmiany zasad aneksowania umów, w tym dopuszczalna zmiana wykonawcy, zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego, zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy, definicja zmiany istotnej,
  • Rozszerzenie dopuszczalności odwołań dla zamówień o niższych wartościach,
  • Możliwość uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu,
  • Elektronizacja zamówień publicznych.

2.Opis przedmiotu zamówienia:

  • opis wskazujący na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę,
  • opis poprzez wskazanie znaków towarowych, definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego – jakie konsekwencje może mieć wadliwa definicja ofert równoważnych.

3.Szacowanie wartości zamówienia, w tym podział zamówienia na części:

  • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
  • czy zastosowanie art. 6a może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,
  • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
  • problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
  • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
  • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.

4.Formułowanie kryteriów oceny ofert:

  • niedookreślone,
  • dyskryminujące kryteria.

5.Określanie warunków udziału w postępowaniu:

  • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,
  • warunek niejednoznaczny – czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,
  • warunki stawiane konsorcjum.

6.Wybór trybu postępowania:

  • zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście,
  • zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji,
  • zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowania – problem istotnej zmiany warunków zamówienia,
  • przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

7.Posługiwanie się potencjałem innych podmiotów:

  • w jakim zakresie wykonawca nie może się posłużyć potencjałem innych podmiotów,
  • czy zamawiający ma prawo żądać dokumentów od osób fizycznych współpracujących w wykonawcą?
  • zobowiązanie warunkowe innego podmiotu,
  • powołanie się kilku wykonawców na potencjał jednego podmiotu,
  • treść zobowiązania innego podmiotu.

8.Uzupełnianie dokumentów:

  • przykłady sytuacji gdy zamawiający bezzasadnie wzywa do uzupełnienia, a także gdy błędnie pomija tę czynność,
  • katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu,
  • uzupełnienie dokumentów a zmiana treści oferty, w tym problem dopuszczalności uzupełniania próbek produktów,
  • ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów,
  • treść wezwania do uzupełnienia i termin na uzupełnienie dokumentów,
  • uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę bez wezwania zamawiającego,
  • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów.

9.Wadium, w tym:

  • termin wnoszenia wadium w pieniądzu,
  • typowe wady gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
  • wadium wniesione przez podmiot trzeci.

 10.Termin związania ofertą:

  • czy można zawrzeć umowę po jego upływie?,
  • jakie są konsekwencje sytuacji, gdy w chwili wyboru oferty wykonawca nie jest już nią związany?

11.Odrzucenie oferty:

  • niezgodność z ustawą, w tym brak oświadczenia o obowiązku podatkowym w zakresie VAT,
  • niezgodność treści oferty z treścią siwz, w tym poprawianie omyłek w ofertach,
  • rażąco niska cena,
  • wykonawca niezaproszony do składania ofert,
  • błąd w obliczeniu ceny – konsekwencje orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego stawek VAT w orzecznictwie KIO,
  • brak zgody na poprawienie omyłki w ofercie, w tym jak interpretować milczenie wykonawcy zawiadomionego o poprawce.

Cena szkolenia

899 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 16.10.2017 r.
950 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 17.10.2017 r.

cena szkolenia zawiera:

  • komplet materiałów szkoleniowych
  • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
  • przerwy kawowe,obiad,
  • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 899 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-11-23 Adres:

Mazowieckie
WARSZAWA
Al. Jana Pawła II 25

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe