ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN – WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu:  

 

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R.

 

Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN
– WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH
MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:
KRAKÓW 23 – 25.08.2017 r. Qubus Hotel Kraków **** ul. Nadwiślańska 6

 qqqqqqkk

 

ADRESACI SZKOLENIA

 

Zamawiający i wykonawcy:

 

  • pracownicy działów zamówień publicznych,

 

  • kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

 

  • pracownicy komórek kontrolnych i audytowych

 

  • koordynatorzy projektów unijnych

 

  • pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych

 

CEL SZKOLENIA

 

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym:

 

1. Omówienie nowelizacji Prawa zamówień publicznych ich konsekwencji dla zamawiających i wykonawców. Uczestnicy zdobędą umiejętność zastosowania nowych przepisów w praktyce.

 

2. Przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie. 

 

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim nowelizację z 22 czerwca 2016 r., implementującą do polskiego prawa zapisy nowych dyrektyw (2014/24/UE i 2014/25/UE).

 

METODA

 

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

WYKŁADOWCA

 

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 

  • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,

 

  • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 

 Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 

  •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),

 

  • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy”, wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,

 

  • Artykuły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Prawniczy”.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1.Najważniejsze zmiany w systemie zamówień publicznych i ich praktyczne konsekwencje, w tym:

 

  • Wyłączenia stosowania ustawy, w tym na usługi prawne, kredyty i pożyczki,

 

  • Obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,

 

  • Zmiana obliczania terminu kończącego się w sobotę,

 

  • Zmiany w zakresie wykorzystania potencjału innego podmiotu, w tym wprowadzenie obowiązku realizowania zamówienia przez inny podmiot,

 

  • Zmiany w warunkach udziału w postępowaniu, w tym ustalenie maksymalnego poziomu obrotu, konflikt interesów wykonawcy, specjalne warunki dla konsorcjów,

 

  • Zmiany w przesłankach wykluczenia wykonawcy, w tym nowe przesłanki wykluczenia, tzw. procedura self-cleaning,

 

  • Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,

 

  • Wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie na termin składania ofert,

 

  • Dokumenty składane przez wykonawców w świetle nowego rozporządzenia,

 

  • Obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,

 

  • Oferty częściowe, w tym obowiązek określenia w protokole powodów niedokonania podziału zamówienia na części,

 

  • Zmiany w istniejących trybach, w tym skrócenie terminów składania ofert w postępowaniach powyżej progów unijnych, zmiany w przesłankach wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki,

 

  • Tzw. zamówienia in-house, czyli udzielanie zamówień podmiotom powiązanym z zamawiającym,

 

  • Zmiany dotyczące otwarcia ofert,

 

  • Zmiany w doborze kryteriów oceny ofert, w tym, nowe przykładowe kryteria, istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych, pojęcie kosztów cyklu życia,

 

  • Tzw. zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – nowa kategoria usług związana z likwidacją podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, istotna liberalizacja zamawiania usług,

 

  • Zmiany zasad aneksowania umów, w tym dopuszczalna zmiana wykonawcy, zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego, zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy, definicja zmiany istotnej,

 

  • Rozszerzenie dopuszczalności odwołań dla zamówień o niższych wartościach,

 

  • Możliwość uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

 

2.Kontrowersje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

 

  • opis wskazujący na konkretny produkt, w tym przykłady z branży informatycznej, medycznej, motoryzacyjnej,

 

  • opis poprzez wskazanie znaków towarowych, definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego – jakie konsekwencje może mieć wadliwa definicja ofert równoważnych.

 

3.Dzielenie zamówienia na części w opiniach UZP i wynikach kontroli:

 

  • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,

 

  • czy zastosowanie art. 6a może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,

 

  • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,

 

  • problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,

 

  • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,

 

  • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.

 

4. Problemy związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert:

 

  • niedookreślony sposób oceny ofert,

 

  • dyskryminujące kryteria (faworyzujące konkretny produkt).

 

5. Warunki podmiotowe:

 

  • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,

 

  • warunek niejednoznaczny – czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,

 

  • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,

 

  • warunki stawiane konsorcjum.

 

6. Dokumenty wymagane od wykonawców:

 

  • formułowanie katalogu dokumentów niezgodnie z treścią rozporządzenia,

 

  • żądanie od wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do prowadzenia postępowania, w szczególności w sytuacji braku sprecyzowania warunku udziału w postępowaniu,

 

  • nadmierne żądania w odniesieniu do konsorcjum.

 

7. Ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 

  • braki w treści ogłoszenia,

 

  • niezgodność ogłoszeń,

 

  • zmiana ogłoszenia.

 

8. Przesłanki wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę:

 

  • negocjacje bez ogłoszenia ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia,

 

  • zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, w tym określenie obszaru monopolu wykonawcy, zamówienie z wolnej ręki na zmiany w dokumentacji projektowej, na nadzór autorski, środki dowodowe dla wykazania monopolu,

 

  • zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji, unieważnienie postępowania jako nieprzewidywalna okoliczność,  brak konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia,

 

  • zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowania – problem istotnej zmiany warunków zamówienia,

 

  • przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

 

9. Potencjał innego podmiotu w orzecznictwie:

 

  • w jakim zakresie wykonawca nie może się posłużyć potencjałem innych podmiotów,

 

  • czy zamawiający ma prawo żądać dokumentów od osób fizycznych współpracujących z wykonawcą?

 

  • zobowiązanie warunkowe innego podmiotu,

 

  • powołanie się kilku wykonawców na potencjał jednego podmiotu,

 

  • treść zobowiązania innego podmiotu.

 

10. Uzupełnianie dokumentów:

 

  • katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu,

 

  • uzupełnienie dokumentów a zmiana treści oferty, w tym problem dopuszczalności uzupełniania próbek produktów,

 

  • ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów,

 

  • treść wezwania do uzupełnienia i termin na uzupełnienie dokumentów,

 

  • wymagana forma uzupełnianych dokumentów,

 

  • uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę bez wezwania zamawiającego,

 

  • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów.

 

11. Wnoszenie i zwrot wadium:

 

  • termin wnoszenia wadium w pieniądzu,

 

  • wadium wniesione przez podmiot trzeci,

 

  • typowe wady gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,

 

  • gwarancja składana przez konsorcjum – kontrowersje w najnowszym orzecznictwie.

 

12. Ubezpieczenie oc wykonawcy:

 

  • dowody zapłaty składek ubezpieczeniowych,

 

  • polisa, której termin płatności jest odroczony i upływa po terminie otwarcia ofert,

 

  • czy zamawiający może żądać od wykonawcy ubezpieczenia się na konkretny okres?

 

 13. Kontrowersje w orzecznictwie dotyczące terminu związania ofertą:

 

  • upływ terminu związania ofertą przed wyborem oferty,

 

  • odwołanie wniesione przez wykonawcę niezwiązanego ofertą.

 

 14. Przykłady dotyczące odrzucenia oferty:

 

  • niezgodność z ustawą, w tym brak oświadczenia o obowiązku podatkowym w zakresie VAT,

 

  • niezgodność treści oferty z treścią siwz, w tym brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym,

 

  • rażąco niska cena,

 

  • wykonawca niezaproszony do składania ofert,

 

  • błąd w obliczeniu ceny – konsekwencje orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego stawek VAT w orzecznictwie KIO,

 

  • brak zgody na poprawienie omyłki w ofercie, w tym jak interpretować milczenie wykonawcy zawiadomionego o poprawce.

 

 15. Inne przykłady naruszenia przepisów:

 

  • zakres świadczenia wykonawcy – czy umowa może być zawarta na innych warunkach niż wynikające z siwz i oferty,

 

  • nie zastosowanie ustawy do zamówienia,

 

  • wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu,

 

  • poprawianie omyłek w ofertach,

 

  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 

23 sierpnia 2017 r. – środa

 

12.00 – 13.00      zajęcia

 

13.00 – 14.00      obiad

14.00 – 15.30      zajęcia

15.30-15.40        przerwa na kawę

15.40-17.30        zajęcia

 

18.00                kolacja  integracyjna

 

24 sierpnia 2017 r. – czwartek

 

8.00 – 9.00       śniadanie

9.00 – 10.30     zajęcia

10.30-10.40     przerwa na kawę

 

 

10.40-13.00     zajęcia

 

 

13.00-14.00     obiad

 

 

14.00-15.30     zajęcia

 

18.00              kolacja

 

25 sierpnia 2017 r. – piątek

 

8.00 – 9.00       śniadanie

 

9.00 – 10.30     zajęcia

 

 

10.30-10.40     przerwa na kawę

 

10.40-13.00     zajęcia

 

13.00-14.00     obiad

 

 

CENA SZKOLENIA

1955 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 9.08.2017 r.
1990 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 10.08.2017 r.

cena szkolenia  obejmuje:

  • udział w szkoleniu,

 

  • komplet materiałów szkoleniowych (materiały autorskie + materiały w formie elektronicznej,  notatnik, długopis firmowy),

 

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

 

  • 2 noclegi w pokoju 2-osobowym, pokój 1 osobowy  za dopłatą 200 zł, 

 

  • pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe),

 

  • opiekę koordynatora szkolenia,

 

  • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć,

 

  • kolację integracyjną.

Uwaga, istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bez noclegów, koszt szkolenia w takim przypadku wynosi 1390 zł.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na wszystkie nasze szkolenia.
Uwaga! Promocje nie łączą się
.

Cena szkolenia: 1955 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-08-23 Adres:

Malopolskie
Kraków

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe