Zamówienia Publiczne w podmiotach leczniczych dla Zamawiających

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie Zamawiających z zasadami udzielania i planowania zamówień publicznych. Na szkoleniu zostanie także poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Szkolenie adresowane jest do Zamawiających prowadzących postępowania na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

 

 

 

Trenerzy: Hanna Kraszczyńska i Łukasz Czaban

 

Dzień  I –  Hanna Kraszczyńska

 

Program szkolenia:

 

 1. Zasady udzielania zamówień:

 

 1. Zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie Wykonawców.
 2. Czyny nieuczciwej konkurencji.
 3. Zasada proporcjonalności i przejrzystości, zgodnie z Dyrektywą klasyczną.
 4. Jawność postępowania – otwarcie ofert, protokół, dokumenty postępowania, umowy.
 5. Tajemnica przedsiębiorstwa. Jakich informacji nie można zastrzec w ofercie?

 

 1. Planowanie zamówień publicznych:

 

 1. Jakie podmioty mają obowiązek sporządzenia rocznego planu postępowań?
 2. Które zamówienia podlegają publikacji w planie postępowań?
 3. Treść planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 4. Czy jest konieczna aktualizacji planu postępowań w ciągu roku?

 

 1. Szacowanie wartości zamówień:

 

 1. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia a sporządzenie planu rzeczowo-finansowego.
 2. Szacowanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.
 3. Tożsamość czasowa zamówienia, podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia oraz możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.
 4. Niedopuszczalny podział zamówienia na części.
 5. Ustalenie wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo.
 6. Podział zamówienia na części – decyzja zamawiającego i ograniczenia z tym związane.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Co Zamawiający może zawrzeć a czego nie opisując przedmiot zamówienia na dostawę leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych?
 2. Pojęcie oznakowania w zamówieniach o szczególnych cechach.
 3. Certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność.
 4. Równoważność jako wyjątek od zasady.
 5. Dwojaki charakter próbek. Obowiązek zwrotu próbek wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane. Czy wszystkie próbki można zwrócić?

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 

 1. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych – nie wpływających istotnie na treści oferty:
 2. Zamknięty katalog możliwości odrzucenia oferty; Kiedy ocenić, że oferta jest niezgodna z treścią SIWZ?
 3. Kryteria oceny ofert – ograniczenia. Kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%.

 

 1. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników.

 

 

Dzień II – ŁUKASZ CZABAN

 

 1. Elektronizacja zamówień publicznych:

 

 1. Projekt Platforma e-Zamówienia:

 

– Centralne Repozytorium Danych.

 

– Biuletyn Zamówień Publicznych.

 

– Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence).

 

– Aukcje i licytacje elektroniczne.

 

– eSender.

 

– Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia.

 

– Etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia.

 

b.) Prywatna czy Centralna Platforma Zakupowa – co wybrać?

 

c.) Kwalifikowany podpis elektroniczny – definicja, koszty, kto musi posiadać?

 

d.) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

e.) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.

 

f.) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.

 

g.) Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 r.

 

 1. Błędy popełniane przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Procedura odwrócona:

 

– Na czym polega i kiedy może być stosowana?

 

– Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia -oraz poprawienia omyłek?

 

– Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?

 

 1. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

– Jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania);

 

– Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich,

 

– Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia,

 

– Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę,

 

– Procedura samooczyszczenia Wykonawcy,

 

– Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.

 
Wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia oraz zapisy dostępne TUTAJ

Cena szkolenia: 990 zł netto zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-02-15 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Golden Floor

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe