Zamówienia publiczne w praktyce z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r. (3 dni)

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla kierowników jednostek, pracowników wydziałów zamówień publicznych i audytu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.

Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo odpowiadające na pytania m.in.

 • czy wykonawca może powołać się na potencjał innego podmiotu dopiero na etapie uzupełnienia dokumentów,
 • czy wykonawca może powołać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, w przypadku gdy faktycznie nie uczestniczył w realizacji zamówienia,
 • czy wykonawcom przysługują odwołania do Prezesa KIO w postępowaniach o zamówienie na usługi społeczne (np. na ochronę, usługi pocztowe, szkoleniowe) w przypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż 750 000 euro.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną, która uwzględnia m.in. opinie Urzędu Zamówień Publicznych, interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP, Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r. Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

 Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy”, wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Prawniczy”.

Program szkolenia

1. Elektronizacja zamówień publicznych:

 • regulacje zawarte w ustawie, które znajdą zastosowanie od 18.10.2018 r.,
 • rozporządzenie z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,
 • wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie JEDZ od 18.04.2018 r.,
 • informacje Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji na temat Platformy e-Zamówienia,
 • Platforma e-Zamówienia a Portal e-Usług w procesie udzielania zamówień publicznych.

2.Kontrowersje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

 • opis wskazujący na konkretny produkt, w tym przykłady z branży informatycznej, medycznej, motoryzacyjnej,
 • opis poprzez wskazanie znaków towarowych, definiowanie równoważności ofert przez zamawiającego – jakie konsekwencje może mieć wadliwa definicja ofert równoważnych,
 • wymaganie zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane,
 • podział zamówienia na części – uzasadnienie niedopuszczenia składania ofert częściowych.

3.Dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia w opiniach UZP i wynikach kontroli:

 • plan postępowań o zamówienia publiczne,
 • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia, wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł,
 • czy zastosowanie art. 6a może prowadzić do wyłączenia części zamówienia spod rządów ustawy,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia,
 • jak ustalić wartość zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania dla niektórych części zamówienia,
 • czy kody CPV mają znaczenie dla ustalenia wartości zamówienia.

4. Problemy związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert:

 • niedookreślony sposób oceny ofert,
 • dyskryminujące kryteria (faworyzujące konkretny produkt),
 • związanie kryterium z przedmiotem zamówienia.

5. Warunki podmiotowe:

 • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia,
 • warunek niejednoznaczny – czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia,
 • warunek utrudniający uczciwą konkurencję, w tym warunek odnoszący się do źródła finansowania wcześniejszego zamówienia, warunek ograniczający możliwość wykazania doświadczenia u określonych zamawiających,
 • warunki stawiane konsorcjum,
 • wykluczenie wykonawcy i procedura samooczyszczenia.

6. Dokumenty wymagane od wykonawców:

 • żądanie dokumentów od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w tym problem aktualności dokumentów,
 • formułowanie katalogu dokumentów niezgodnie z treścią rozporządzenia,
 • żądanie od wykonawców dokumentów, które nie są niezbędne do prowadzenia postępowania, w szczególności w sytuacji braku sprecyzowania warunku udziału w postępowaniu,
 • nadmierne żądania w odniesieniu do konsorcjum.

7. Ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 • braki w treści ogłoszenia,
 • niezgodność ogłoszeń,
 • zmiana ogłoszenia.

8. Przesłanki wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę:

 • negocjacje bez ogłoszenia ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane monopoliście, w tym określenie obszaru monopolu wykonawcy, zamówienie z wolnej ręki na zmiany w dokumentacji projektowej, na nadzór autorski, środki dowodowe dla wykazania monopolu, pojęcie rozsądnego rozwiązania alternatywnego,
 • zamówienie z wolnej ręki udzielane ze względu na wyjątkową sytuację, w tym ze względu na możliwość utraty dotacji, unieważnienie postępowania jako nieprzewidywalna okoliczność,  brak konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia,
 • zamówienie z wolnej ręki ze względu na unieważnione postępowanie – problem istotnej zmiany warunków zamówienia,
 • zamówienia in-house w świetle opinii UZP i orzecznictwa,
 • przykłady zamówień dla których UZP negatywnie zaopiniował możliwość stosowania trybu zapytania o cenę.

9. Potencjał innego podmiotu w orzecznictwie:

 • w jakim zakresie wykonawca nie może się posłużyć potencjałem innych podmiotów,
 • czy zamawiający ma prawo żądać dokumentów od osób fizycznych współpracujących z wykonawcą?
 • zobowiązanie warunkowe innego podmiotu,
 • powołanie się kilku wykonawców na potencjał jednego podmiotu,
 • treść zobowiązania innego podmiotu,
 • procedura zmiany innego podmiotu w trakcie postępowania w świetle wyroków TSUE I KIO.

10. Uzupełnianie dokumentów:

 • katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu,
 • uzupełnienie dokumentów a zmiana treści oferty, w tym problem dopuszczalności uzupełniania próbek produktów,
 • uzupełnienie JEDZ,
 • aktualność uzupełnionych dokumentów,
 • ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów,
 • treść wezwania do uzupełnienia i termin na uzupełnienie dokumentów,
 • wymagana forma uzupełnianych dokumentów,
 • uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę bez wezwania zamawiającego,
 • zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów.

11. Wnoszenie i zwrot wadium:

 • termin wnoszenia wadium w pieniądzu,
 • wadium wniesione przez podmiot trzeci,
 • typowe wady gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
 • gwarancja składana przez konsorcjum – kontrowersje w najnowszym orzecznictwie.

12. Kontrowersje w orzecznictwie dotyczące terminu związania ofertą:

 • upływ terminu związania ofertą przed wyborem oferty,
 • odwołanie wniesione przez wykonawcę niezwiązanego ofertą,
 • czy termin związania ofertą oblicza się według reguł Kc?

13. Przykłady dotyczące odrzucenia oferty:

 • niezgodność z ustawą, w tym brak oświadczenia o obowiązku podatkowym w zakresie VAT,
 • niezgodność treści oferty z treścią siwz, w tym brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym, oświadczenie o podwykonawcach,
 • rażąco niska cena,
 • wykonawca niezaproszony do składania ofert,
 • błąd w obliczeniu ceny – konsekwencje orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego stawek VAT w orzecznictwie KIO,
 • brak zgody na poprawienie omyłki w ofercie, w tym jak interpretować milczenie wykonawcy zawiadomionego o poprawce.

14. Inne przykłady naruszenia przepisów:

 • zakres świadczenia wykonawcy – czy umowa może być zawarta na innych warunkach niż wynikające z siwz i oferty,
 • nie zastosowanie ustawy do zamówienia,
 • wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu,
 • poprawianie omyłek w ofertach,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

15. Odwołania do Prezesa KIO w tzw. procedurze krajowej:

 • problem dopuszczalności odwołania poniżej progów unijnych dla usług społecznych,
 • odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty dla zamówień poniżej progów unijnych.

Harmonogram szkolenia

17 kwietnia 2018 r. – wtorek

 • 17.00 – 19.00  zakwaterowanie
 • 19.00  kolacja

18 kwietnia 2018 r. – środa

 • 08.00 – 09.00  śniadanie
 • 09.00 – 10.30  zajęcia
 • 10.30 – 10.40  przerwa na kawę
 • 10.40 – 13.00  zajęcia
 • 13.00 – 14.00  obiad
 • 14.00 – 15.30  zajęcia
 • 18.00  kolacja

19 kwietnia 2018 r. – czwartek

 • 08.00 – 09.00  śniadanie
 • 09.00 – 10.30  zajęcia
 • 10.30 – 10.40  przerwa na kawę
 • 10.40 – 13.00  zajęcia
 • 13.00 – 14.00  obiad
 • 14.00 – 15.30  zajęcia
 • 18.00  kolacja

20 kwietnia 2018 r. – piątek

 • 08.00 – 09.00  śniadanie
 • 09.00 – 10.30  zajęcia
 • 10.30 – 10.40  przerwa na kawę
 • 10.40 – 13.00  zajęcia
 • 13.00 – 14.00  obiad
Cena szkolenia: 1390 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-04-18 Adres:

Pomorskie
Gdańsk

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe