Zamówienia publiczne w projektach unijnych

Miejsce i termin szkolenia

Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, WROCŁAW (Centrum)
Termin: 15.12.2017 r. Godziny: 10:00 – 16:00

Adresaci szkolenia

Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za planowanie, przygotowanie i realizację zamówień publicznych, koordynatorzy projektów unijnych i inne osoby rozliczające projekty merytorycznie i księgowo oraz osoby kontrolujące realizację projektów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczna pomoc uczestnikom w realizacji wydatków w społecznych i inwestycyjnych projektach dofinansowanych ze środków unijnych zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków, zwłaszcza w zakresie zasady konkurencyjności. Uczestnicy zdobędą lub poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie legalnej i oszczędnej realizacji projektów, co zminimalizuje ryzyko uznania wydatków projektowych za niekwalifikowane z powodu błędów beneficjentów dofinansowania.

Metoda

Warsztaty w oparciu o przykładowe postępowania, wykład, dyskusja, analiza wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w zakresie udzielania zamówień publicznych

Wykładowca

Prawnik, ekspert w zakresie finansów publicznych i środków unijnych, absolwent rachunkowości (studia podyplomowe), konsultant  podatkowy, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego UMCS,  wykładowca prawa finansowego, autor  publikacji m.in.  na  łamach „Przeglądu  Podatkowego”.  Doradca organów wykonawczych  JST   oraz innych kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, środków unijnych, zarządzania i organizacji, zamówień publicznych, rozliczania podatku VAT w sektorze publicznym  oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na zlecenie ACC Training & Consulting Group realizował projekty szkoleniowe m.in. dla : Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta w Warszawie, Urzędu Miasta w Krakowie, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Program szkolenia

1. Unijne i krajowe regulacje w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

 • dyrektywy oraz komunikaty wyjaśniające Komisji dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień,
 • ustawa Prawo zamówień publicznych (z uwzględnieniem ostatnich i planowanych nowelizacji) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 • wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w programach operacyjnych nowej perspektywy,
 • zalecenia Ministerstwa Rozwoju oraz pozostałych instytucji zarządzających,
 • wewnętrzne procedury udzielania zamówień o wartości do 30 tys. euro uwzględniające specyfikę zamówień publicznych w ramach projektów unijnych,
 • umowa o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego i społecznego.

2. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów z sektora finansów publicznych oraz beneficjentów spoza sektora (np. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych):

 • ogólne zasady gospodarowania środkami publicznymi,
 • zasady udzielania zamówień przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zasady udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zasady wynikające z wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych oraz zaleceń Instytucji Zarządzających w poszczególnych programach operacyjnych,
 • zasady wynikające z umów o dofinansowanie projektu.

3. Zasady szacowania wartości zamówienia publicznego przy dostawach, usługach i robotach budowlanych:

 • zamówienia jednorazowe, ciągłe i powtarzające się okresowo oraz podlegające wznowieniu,
 • udzielanie zamówień w częściach,
 • zamówienia udzielane w ramach projektu a inne zamówienia tego samego rodzaju udzielane przez zamawiającego w ramach innych projektów dofinansowanych lub działań finansowanych ze środków własnych – wytyczne a ustawa PZP.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych:

 • przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego w ramach projektu unijnego
 • uproszczenia dla usług społecznych
 • warunki podmiotowe i przedmiotowe stawiane wykonawcom
 • kryteria oceny ofert
 • uzupełnienia dokumentacji ofertowej w trakcie badania ofert
 • zakres poprawiania nieistotnych omyłek w ofercie
 • przesłanki wykluczenia wykonawców
 • przesłanki odrzucenia oferty
 • rozstrzygnięcie postępowania
 • protokół z postępowania i pozostała dokumentacja

5. Obowiązki zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro w kontekście:

 • ustawy o finansach publicznych
 • ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach
 • zasad kwalifikowalności wydatków dotyczących projektów unijnych, w tym zasady konkurencyjności dla zamówień o wartości ponad 50 tys. zł netto,
 • zasad określonych rozporządzeniem MRiRW dla beneficjentów PROW.

6. Zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości ponad 50 000 zł. netto:

 • upublicznianie postępowania, w tym umieszczenie ogłoszenia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl,
 • opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu,
 • problem konflikt interesów,
 • minimalna treść umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w tym stosowanie kar umownych po zmianie wytycznych,
 • dokumentowanie postępowania

7. Rozeznanie rynku dla zamówień o wartości od 20 000 zł netto do 50 000 zł:

 • upublicznianie postępowania na stronie internetowej beneficjenta,
 • wysłanie zapytania ofertowego do minimum 3 potencjalnych wykonawców,
 • fakultatywność pisemnej umowy,
 • dokumentowanie postępowania

8. Realizacja wydatków o wartości poniżej 20 000 zł netto w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów – tryb postępowania.

9. Obowiązek i zasady stosowania klauzul społecznych.

10. Stosowanie trybów niekonkurencyjnych, w tym obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym (zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, negocjacje bez ogłoszenia)

11. Realizacja zamówienia publicznego:

 • istotne i nieistotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty
 • kosztorysowe i ryczałtowe rozliczenie zrealizowanego zamówienia
 • dokumentacja odbioru zrealizowanych etapów, części lub elementów zamówienia
 • odpowiedzialność zamawiającego wobec podwykonawców

12. Najczęstsze nieprawidłowości w zamówieniach publicznych realizowanych w ramach projektów unijnych na podstawie audytów Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, informacji Instytucji Zarządzających oraz orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

 • udzielenie zamówienia wykonawcy bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • nieuprawnione dzielenie zamówienia na części
 • nierealizowanie obowiązków w zakresie jawności postępowania (ogłoszenia)
 • bezpodstawne stosowanie niekonkurencyjnych  trybów udzielania zamówień
 • błędy w określeniu istotnych warunków zamówienia
 • nielegalne zmiany umów o udzielenie zamówienia publicznego

13. Skutki niezgodnego z przepisami udzielenia zamówienia publicznego w projekcie unijnym:

 • zastosowanie korekt finansowych w wysokości do 100% wartości dofinansowania – zasady a praktyka stosowania w odniesieniu do zamówień udzielanych na podstawie ustawy PZP oraz zasady konkurencyjności,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych pracowników i innych osób działających w imieniu beneficjenta,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników beneficjenta.

14. Zasady kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

Cena szkolenia

449 zł – cena promocyjna obowiązująca przy zgłoszeniu do 1.12.2017 r.
490 zł – cena standardowa obowiązująca przy zgłoszeniu od 2.12.2017 r.

cena obejmuje:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty  dla uczestników,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 10% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na wszystkie nasze szkolenia.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 449 zł zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2017-12-15 Adres:

Dolnoslaskie
WROCŁAW
UL. PIŁSUDSKIEGO 49-57

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe