Zamówienia publiczne w świetle nowej ustawy planowanej na 2016 rok

Czy wiesz, że…
…najpóźniej dnia 18 kwietnia 2016 r. mija termin implementacji zamówieniowych dyrektyw unijnych. Oznacza to, że od tej daty licząc, wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce muszą być prowadzone z uwzględnieniem zawartych w dyrektywach zmian.

Cel szkolenia
Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE oraz ze zmianami nie wynikającymi z dyrektyw proponowanymi w rządowym projekcie nowej ustawy Pzp.

Odbiorcy szkolenia
Każda osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi:

  • zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)
  • wykonawcy
  • kontrolerzy
  • eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych

Po szkoleniu
Będziesz w stanie rozpoznać obszary własnej działalności zawodowej wymagające korekt wynikających z konieczności przestrzegania nowych dyrektyw zamówieniowych.

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
REGULACJE ZWIĄZANE Z IMPLEMENTACJĄ DYREKTYWY KLASYCZNEJ 2014/24/UE ORAZ SEKTOROWEJ 2014/25/UE
1. Usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych
 lepsze wykorzystanie negocjacji w zamówieniach publicznych (wstępne konsultacje rynkowe na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia; szersze zastosowanie trybów negocjacyjnych)
 skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień
 jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy
 wprowadzenie fakultatywności wadium i terminu związania ofertą
 zlikwidowanie obowiązków zamawiających w zakresie przesyłania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomień
 większa elastyczność w zakresie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Elektronizacja zamówień publicznych (e-Procurement)
 obowiązkowa komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
 składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poprzez profil nabywcy
 wykorzystanie elektronicznej platformy zamówień publicznych (e-Zamówienia) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych
3. Aspekty innowacyjne, środowiskowe i społeczne w zamówieniach publicznych
 promowanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie oferty z najniższą ceną
 partnerstwo innowacyjne, jako tryb nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku
 promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
4. Instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych
 promowanie dzielenia zamówień na mniejsze części
 limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej
5. Uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych
 podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy
 uproszczona procedura udzielenia zamówienia na usługi niepriorytetowe
NAJCIEKAWSZE ZMIANY NIEWYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI IMPLEMENTACJI DYREKTYW UE
1. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej:
 rozszerzenie zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej
 zmiana zasad wnoszenia skargi do sądu okręgowego przez Prezesa UZP
 oddzielenie organizacyjne KIO od UZP
2. Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jako akt kreujący istotne informacje dotyczące postępowania, zastępujący specyfikację istotnych warunków zamówienia
3. Ograniczania w zakresie jawności postępowania – brak dostępu do protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

TRENER
Grzegorz Czaban
 Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
 Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Cena zawiera
Najnowszą książkę “Prawo zamówień publicznych”
Dostęp do EDUstrefy
Materiały szkoleniowe
Lunch i poczęstunki w przerwach
E-mailową konsultację po szkoleniu
Certyfikat z hologramem
Punkty w Programie Premiowym APEXnet
UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
Cena szkolenia: 990 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2015-12-18 Adres:

Mazowieckie
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123a, GOLDEN FLOOR

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe