Zamówienia publiczne z uwzględnieniem elektronizacji w 2018 r. – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?

Adresaci szkolenia

 • pracownicy działów zamówień publicznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ich oceny w wynikach kontroli zamówień publicznych i orzecznictwie.

Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo odpowiadające na pytania m.in.

 • czy wykonawca może powołać się na potencjał innego podmiotu dopiero na etapie uzupełnienia dokumentów,
 • czy wykonawca może powołać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, w przypadku gdy faktycznie nie uczestniczył w realizacji zamówienia.

Metoda

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną. Poszczególne punkty programu zostaną omówione według następującego schematu:

 • krótka analiza obowiązujących przepisów i opinii Urzędu Zamówień Publicznych,
 • interpretacje z wyników kontroli Prezesa UZP i innych organów takich jak NIK, RIO, GKO,
 • interpretacje z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych.

Podczas szkolenia wykładowca przeprowadzi warsztaty, w trakcie których uczestnicy podzieleni na grupy będą oceniać konkretne przypadki z praktyki udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem szkolenia będzie również ocena prawna i propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia poruszanych przez uczestników. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Wykładowca

Prawnik, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.   Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

 •  Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie – 2005, II wydanie – 2007, III wydanie – 2009),
 • współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy”, wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
 • Artykuły: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Zamówienia Publiczne Doradca”, „Monitor Prawniczy”.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

 • Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
 • SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Program szkolenia

1. Elektronizacja zamówień publicznych:

 • regulacje zawarte w ustawie, które znajdą zastosowanie od 18.10.2018 r.,
 • rozporządzenie z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,
 • wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie JEDZ od 18.04.2018 r.,
 • informacje Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji na temat Platformy e-Zamówienia,
 • Platforma e-Zamówienia a Portal e-Usług w procesie udzielania zamówień publicznych.

2.Opis przedmiotu zamówienia - problem tzw. ofert równoważnych, konsekwencje niedoprecyzowania pojęcia równoważności.

3.Dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia:

 • praktyczne skutki wytycznych UZP dotyczących odróżniania części zamówienia od odrębnego zamówienia,
 • problem z prawidłowym oszacowaniem wartości robót dotyczących jednego przedsięwzięcia budowlanego ale odrębnych obiektów budowlanych,
 • problem zamówienia nieplanowanego – czy jest odrębnym zamówieniem czy częścią większego zamówienia.

4.Kryteria oceny ofert: na ile precyzyjny musi być sposób oceny ofert ?

5.Warunki udziału w postępowaniu, w tym kwestia ich proporcjonalności do przedmiotu zamówienia, warunki stawiane konsorcjum, żądanie dokumentów od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w tym problem aktualności dokumentów.

6.Posługiwanie się potencjałem innych podmiotów:

 • w jakim zakresie wykonawca nie może się posłużyć potencjałem innych podmiotów,
 • czy zamawiający ma prawo żądać dokumentów od osób fizycznych współpracujących w wykonawcą ?
 • jak można posłużyć się potencjałem ekonomicznym innego podmiotu ?
 • powołanie się kilku wykonawców na potencjał jednego podmiotu,
 • treść zobowiązania innego podmiotu,
 • procedura zmiany innego podmiotu w trakcie postępowania w świetle wyroków TSUE I KIO.

7.Uzupełnianie dokumentów:

 • przykłady sytuacji gdy zamawiający bezzasadnie wzywa do uzupełnienia, a także gdy błędnie pomija tę czynność,
 • katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu,
 • uzupełnianie próbek produktów a zmiana treści oferty,
 • uzupełnienie JEDZ,
 • aktualność uzupełnionych dokumentów,
 • ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów,
 • termin na uzupełnienie dokumentów.

8.Wadium:

 • termin wnoszenia wadium w pieniądzu,
 • typowe wady gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
 • wadium wniesione przez podmiot trzeci.

9.Termin związania ofertą:

 • czy można zawrzeć umowę po jego upływie?
 • jak postąpić gdy w chwili wyboru oferty wykonawca nie jest już nią związany?

10.Poprawianie omyłek w treści oferty, w tym jak interpretować milczenie wykonawcy zawiadomionego o poprawce.

11.Odrzucenie oferty z powodu błędu w obliczeniu ceny:

 • czy jest nim obliczenie ceny z błędną stawką podatku VAT ?
 • konsekwencje orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego stawek VAT w orzecznictwie KIO.

Cena szkolenia

490 zł – cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu do dnia 9.04.2018 r.
550 zł – cena szkolenia obowiązująca przy zgłoszeniu od dnia 10.04.2018 r.

cena szkolenia zawiera:

 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć.

Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT
, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

Każde szkolenie możemy przygotować w  formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce  i program szkolenia jest  dostosowany do państwa potrzeb.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Oferta specjalna:

Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

Cena szkolenia: 490 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2018-04-23 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe