ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI- AKREDYTOWANY KURS (30 H)

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie 
– pre-test – sprawdzający wiedzę Uczestników przed szkoleniem
– modele zarządzania zasobami ludzkimi – ujęcie praktyczne
– strategia personalna firmy i jej dostosowanie do kultury organizacyjnej
– zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządowych (case study – analiza mocnych stron i zagrożeń, wnioski)

2. Rekrutacja i selekcja pracowników
– aktualne wyzwania stojące przed osobami rekrutującymi pracowników w Polsce
– jak optymalizować dobór osób do zespołu
– metody i techniki rekrutacji
– przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej
– prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
– ocena kandydata – psychologiczne aspekty
– specyfika rekrutacji na stanowiska menedżerskie – model PowerHiring
– wywiad behawioralny w rekrutacji (ćwiczenie)

3. Motywowanie pracowników
– Na czym polega motywowanie ludzi?
– „W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką, ale w praktyce taka różnica istnieje” – główne teorie motywacji i ich zastosowanie
– Prawa motywacji
– „Kij czy marchewka” – ćwiczenie
– Na czym polega konstruowanie systemów motywacyjnych (case study)?
– Motywowanie ROM i MBO – czyli o celach i wynikach w motywowaniu oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi

4. Ocena pracownicza
– reguły, metody i procedury oceniania
– kwalifikacje i kompetencje w ocenie pracowniczej
– jak skonstruować system ocen spełniający ustawowe wymogi (case study)
– oceny pracowników a decyzje kadrowe – czy i jak łączyć oceny z systemem wynagrodzeń (miniwykład; prezentacja rap[ortu z badań w polskich firmach i instytucjach)
– rozmowa oceniająca (ćwiczenie)

5. Szkolenia pracowników
– planowanie szkolenia kadr
– optymalizowanie polityki szkoleniowej
– strategia szkoleniowa firmy – jak ja projektowa i weryfikować (ćwiczenie)
– projektowanie ścieżek kariery i zarządzanie rozwojem oraz talentami w organizacji (case study)

6. Umiejętności menedżerskie ważne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
– Źródła władzy (model Ravena)
– Kluczowe kompetencje menedżerskie
– Co wiemy na temat wpływu stylu zarządzania na motywację pracowników czyli na co szef ma wpływ i co może zmienić w zakresie motywacji swego zespołu
– Co jest istotą budowania autorytetu
– Algorytm karania pracowników
– Algorytm nagradzania pracowników
– Kiedy i jak dawać wytyczne pracownikom
– Psychologiczne aspekty delegowania uprawnień
– Przekazywanie trudnych decyzji
– Radzenie sobie z konfliktem pracowniczym – zapobieganie demotywacji powstałej z powodu sporów między członkami zespołu

7. Podsumowanie szkolenia
– dobre praktyki versus nieefektywne działania – dyskusja podsumowująca
– post-test oceniających wiedzę Uczestników po szkoleniu
– ocena szkolenia, rozdanie certyfikatów

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

ADRESACI SZKOLENIA

Oczekiwania wobec uczestników i korzyści z zajęć:

Kluczowym założeniem zajęć jest nabywanie i dzielenie się praktyczną wiedzą i umiejętnościami poprzez warsztaty moderowane przez trenera – praktyka.
Podczas zajęć będziemy pracować na konkretnych przykładach (case’ach) z polskich przedsiębiorstw. Ćwiczenia będą nakierowane na nabywanie konkretnych praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami (np. jak zaprojektować i wdrożyć  system ocen)

Aby zrealizować cele i uczynić zajęcia efektywnymi, ważne jest, aby uczestnicy wykazywali się:
• proaktywnością - czyli obecnością i czynnym udziałem w warsztatach
• zaangażowaniem – konstruktywną dyskusją, zadawaniem pytań podczas zajęć, dzieleniem się wiedzą, przemyśleniami i umiejętnościami
• nastawieniem na praktyczne rozwiązania – analiza teorii i modeli zarządzania zasobami ludzkimi pod kątem praktycznych zastosowań

CEL SZKOLENIA

Główny cel Kursu to praca na konkretach (case study) oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu ZZL.

Cele szczegółowe:

- Uzyskanie wiedzy nt. zasad konstruowania i wdrażania systemu motywacyjnego optymalnego dla danej organizacji

- Nabycie umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania, i oceniania efektywności systemu rekrutacyjnego w organizacji, systemu ocen pracowniczych w organizacji

- Nabycie umiejętności w zakresie  planowania i przeprowadzania rozmów oceniających

Nabyta wiedza pozwoli Uczestnikowi na kompetentne projektowanie i wdrażanie kompleksowej strategii personalnej danej organizacji. Umiejętności dokonywania oceny i planowania spowodują, że Uczestnik Kursu dokona oceny i w razie potrzeby z łatwością zaplanuje działania naprawcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

METODYKA SZKOLENIA

Kurs to kilku modułowa propozycja wprowadzająca w tematykę zarządzania zasobami ludzkimi. Oprócz omówienia zasadniczych elementów składających się na politykę kadrową i zarządzaniu zasobami ludzkimi proponujemy moduł poświęcony psychologicznym umiejętnościom menedżerskim.

Zajęcia zostaną dostosowane do specyfiki pracy jednostek samorządowych – poprzez przykłady i narzędzia adekwatne do zastosowania w odniesieniu do tejże specyfiki. Zaprezentujemy także kilka rozwiązań jak dotąd w praktyce polskich jednostek samorządowych – nie stosowanych, ale wartych dyskusji i uwagi – być może staną się dla Uczestników szkolenia inspiracją.

Szczegółowa metodyka:

• wykład
• dyskusja moderowana
• prezentacja multimedialna
• case study
• praca w grupach
• ćwiczenia indywidualne
• ćwiczenia z kamerą
• testy i kwestionariusze

Kurs trwa 30 godzin i kończy się gzaminem sprawdzającym wiedzę. 

Warunkiem zaliczenia kursu jest:
• 80 % poprawnych odpowiedzi w egzaminie.

KURS JEST AKREDYTOWANY PRZEZ  LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJĄ NR 15/2015

PAMIETAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU

Cena szkolenia: 1400 vat zw. zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Parking
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat udziału
Data: 2018-09-18 Adres:

Lubelskie
Lublin
Al. Warszawska 102
20-824

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe