Zasady dotyczące realizacji inwestycji w oparciu o polskie prawo budowlane

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Zasady dotyczące realizacji inwestycji w oparciu o polskie prawo budowlane>>>


Celem szkolenia jest kompleksowe i wyczerpujące zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi prowadzenia procesu budowlanego, które są zawarte w przepisach ustawy oraz aktach wykonawczych.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swoje wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej, nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.


Opis szkolenia

Podczas szkolenia otrzymają między innymi odpowiedź na następujące pytania:

Jakie są wymagania formalno-prawne dotyczące poszczególnych etapów realizacji budowy? Jakie są procedury zapewniające zgodność z aktualnymi warunkami udzielania pozwoleń na budowę? Co Ustawodawca wprowadził nowego w zakresie regulacji związanych z certyfikacją energetyczną budynków i lokali? Jakie są prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego oraz jak z nich skutecznie korzystać? Na które zagadnienia praktycznych aspektów związanych z umowami o roboty budowlane należy zwrócić szczególną uwagę?

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani także z prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego. Dowiedzą się, jak każdą budowę rozpocząć, jak ją prowadzić i jak oddać obiekt budowlany do użytkowania. Zostaną im również przedstawione najczęściej występujące w praktyce błędy inwestorów i kierowników budowy, na które zwracają uwagę organy nadzoru budowlanego.


Korzyści dla uczestników

Podstawowy cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu metodyki i form stosowania przepisów prawa budowlanego w projektach inwestycyjnych, realizowanych w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, prawo cywilne i przepisy o ochronie środowiska. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie w/w ustawy przed organami administracji architektoniczno- budowlanej. ­

Na każdym etapie szkolenia omawiane zasady i techniki procedur stosowania prawa budowlanego będą odnoszone do pozostałych krajowych regulacji prawnych – w szczególności do prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. Uczestnicy szkolenia otrzymają w tym zakresie szczegółowe wyjaśnienia poparte konkretnymi przykładami. Omawiane studia przypadków wskażą, jak działać w ramach ustalonych przez prawo budowlane uwarunkowań:

 • Jak dobrze przygotować się do projektu?
 • Jak zweryfikować zapisy studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu weryfikującego?
 • Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp.?
 • Na bazie jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji?

To tylko kolejne, przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie.

Bardzo istotnym celem tego szkolenia jest również przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat roli, jaką pełnią oni w procesie inwestycyjnym oraz o ciążących na nich obowiązkach. Szkolenie pomoże im uniknąć częstych błędów popełnianych na etapie przygotowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia końcowego inwestycji, jak również nauczy lepiej egzekwować odpowiedzialność pozostałych stron procesu (w szczególności Wykonawcy i inspektora nadzoru).

W odniesieniu do uczestników szkolenia, będących pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację NSRO, zdobyta podczas szkolenia wiedza pomoże im w lepszym monitorowaniu postępów w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji PowerPointa z omówieniem kluczowych kwestii problemowych. Udzielane będą odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny (ponad 100 stronicowy) skrypt – podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień, dotyczących praktycznych aspektów procesu budowlanego, będący pomocą w praktycznym stosowaniu przepisów prawa budowlanego. Materiały szkoleniowe będą zawierały także zestaw wzorów dokumentów, pism i wniosków, niezbędnych na poszczególnych etapach przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji budowlanej.


Program szkolenia

Ustawa Prawo Budowlane jako podstawowy akt prawny regulujący proces budowlany:

 • Zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane.
 • Właściwości organów administracji publicznej w budownictwie i lokalizacja inwestycji.
 • Tytuł prawy do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
 • Prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawo miejscowe.

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
 • Procedura ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
 • Zgoda urbanistyczna – nowe pojęcie z nowelizacji Prawa budowlanego.

Definicje z prawa budowlanego:

 • Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont.
 • Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury.
 • Obszar oddziaływania obiektu budowlanego – projekt budowlany a projekt wykonawczy, zakres i forma projektu.
 • Rozpoczęcie robót budowlanych.
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Dokumenty i plany wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych:

 • Pozwolenie na budowę a rejestracja budowy w formie decyzji.
 • Wniosek o pozwolenie na budowę.
 • Zgłoszenie a rejestracja budowy na zgłoszenie.
 • Zgłoszenie robót budowlanych – milcząca zgoda lub zaświadczenie.
 • Dziennik budowy.
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
 • Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 • Obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przebieg procesu budowlanego:

 • Obowiązki inwestora.
 • Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie, odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.
 • Odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych: projektanta i kierownika budowy.

Samowola budowlana i jej konsekwencje:

 • Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę a bez rejestracji.
 • Budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu a bez rejestracji.
 • Samowolne wykonywanie robót budowlanych.
 • Istotne odstąpienie od projektu budowlanego.
 • Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami.
 • Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania.
 • Zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu.
 • Zakończenie budowy.

Oddanie obiektu do użytkowania:

 • Zgłoszenie obiektu do użytkowania a rejestracja zakończenia budowy.
 • Wymagane dokumenty – wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
 • Pozwolenie na użytkowanie.
 • Zakres obowiązkowej kontroli.
 • Użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego:

 • Dokumenty niezbędne do zgłoszenia.
 • Zgłoszenie.
 • Sprzeciw.

Dyskusja – podsumowanie szkolenia.


Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

"Szerokie i rzeczowe przedstawienie tematu szkolenia."

"Szkolenie poparte przykładami z życia i doświadczeniem prowadzącego."


Szkolenie prowadzi:

Włodzimierz Gawroński

Praktyk. Menedżer, prawnik, ekonomista, finansista. Specjalista zarządzania projektami. Wybitny fachowiec z niesamowitą osobowością zaraża entuzjazmem oraz imponuje wiedzą i doświadczeniem.


W ramach szkolenia otwartego w Poznaniu gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Profesjonalizm trenera
 • Ciekawe materiały szkoleniowe
 • Dyplomy ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do trzech miesięcy po zakończonym szkoleniu)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów poprzez profesjonalne forum szkoleniowe, stworzone specjalnie na tego rodzaju potrzeby.

Oferujemy również możliwość wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia:

Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Dwie przerwy kawowe – w każdym dniu
 • Smaczne obiady
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia). Hotel, w którym odbywa się szkolenie, znajduje się w centrum Poznania, ale możemy zaproponować również inne hotele na nocleg.
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjny system rabatowy:

Promocja ilościowa: 2 osoby z jednej firmy: 200 PLN, 3 osoby z jednej firmy: 400 PLN.

Promocja czasowa: Jeśli zgłoszą się Państwo i zapłacą przynajmniej zaliczkę do 4 tygodni przed datą szkolenia, dostaną Państwo od nas rabat w wysokości 100 PLN od osoby. Rabat 50 PLN od osoby aktywny jest na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Stały Klient: Gdy już będą Państwo uczestnikami kolejnego naszego szkolenia, przyznamy Państwu dodatkowy rabat w wysokości 10% na każde organizowane przez nas szkolenie.


Na wszelkie Państwa pytania odpowie Nasz Doradca:

Anna Sendorek

Specjalista ds. Organizacji Szkoleń Otwartych

Tel. 515 212 451

e-mail: asendorek@avenhansen.pl

 Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy AVENHANSEN

Cena szkolenia: 2066 zł W cenie szkolenia:
 • Certyfikat udziału
 • Przerwa kawowa
 • Lunch
 • Materiały poszkoleniowe
 • Materiały szkoleniowe
Data: 2014-12-01 Adres:

Wielkopolskie
Poznań

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe