Dotychczas placówki oświatowe były zobowiązane do zbierania informacji o wynikach klasyfikowania i promowania uczniów do następnych klas.

Z kolei gminy, według nowych przepisów, będą musiały gromadzić informacje o pomocy materialnej udzielanej dzieciom i młodzieży w ramach lokalnych, regionalnych lub rządowych programów wyrównywania szans edukacyjnych. Nowelizacja przepisów ustawy o SIO nie oznacza jednak zmiany statusu działania gminy – nadal udzielanie wspomnianej pomocy będzie zadaniem własnym samorządów. Podstawą tworzenia lokalnych, regionalnych lub rządowych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pozostaje art. 90t i 90u ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)