Pojawią się też ułatwienia dla samorządów w pozyskiwaniu unijnych dotacji – w związku z tym powstanie m.in. nowa kategoria dotacji rozwojowych.

Plany finansowe rządowych agencji będą zamieszczane w formie załącznika do budżetu i uchwalane łącznie z budżetem. Zwiększy to przejrzystość ich ustalania i da możliwość identyfikowania rezerw.

Obecny projekt nowelizacji ustawy ma być – zgodnie z założeniami rządu – pierwszym etapem „gruntownej reformy finansów publicznych”. Jak powiedziała wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska, rząd rozpoczyna prace nad kolejnymi zmianami.

W kolejnym etapie mają zostać zlikwidowane zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i samorządowe fundusze celowe. Wydatki zakładów budżetowych wyniosły w 2005 r. 9 mld zł, gospodarstw pomocniczych – ponad 2,2 mld zł, samorządowych funduszy celowych – ponad 1,8 mld zł. Zlikwidowanych ma zostać 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które dysponują majątkiem o wartości ponad 4,4 mld zł.

Największe wątpliwości posłów wzbudziła rządowa autopoprawka do projektu, dotycząca audytu wewnętrznego w administracji publicznej. Za audyt środków z UE ma odpowiadać Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Według rządu, dotychczas brakowało takiej koordynacji, co uniemożliwiało dokładne zbadanie ich wykorzystania. Autopoprawka zakłada też zniesienie urzędu Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego i zwiększenie uprawnień Ministerstwa Finansów.

Szymon Pawłowski (LPR) obawia się, że w wyniku zmian w audycie ograniczona zostanie liczba jednostek administracji, które musiałyby posiadać audyt wewnętrzny.

Wiceminister finansów Paweł Banaś powiedział w Sejmie, że rządowi zależy na udrożnieniu przepływu informacji od audytorów wewnętrznych do rządu. Planowane zmiany pozwolą rządowi uzyskać informację audytową z różnych szczebli administracji.

Odpowiadając na wątpliwości części posłów, dotyczące braku możliwości dotowania przez samorządy spółek wodnych, czyli podmiotów zajmujących się systemami melioracji i nawadniania na wsiach, wiceminister Suchocka-Roguska powiedziała, że gminy będą mogły udzielać takich dotacji. W tym celu powinny zawrzeć umowę określającą kwotę dotacji i zadania.