27 września 2019 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1843, zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Aktualny tekst jednolity ustawy Pzp uwzględnia zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),
  2. ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53),
  3. ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730),
  4. ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 11 września 2019 r.

Tekst obwieszczenia wraz z tekstem jednolitym ustawy jest dostępny na stronie internetowego Dziennika Ustaw pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1843Link otwiera się w nowej karcie.

Tekst jednolity jest również dostępny na stronie internetowej UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/41842/D2019000184301.pdf?bustCache=83110169