1

Gospodarka odpadami – ewidencjonowanie i sprawozdawczość

  • 24 sierpnia, 2018
Krótko o szkoleniu: Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami szkolenie z praktycznymi rozwiązaniami, analizy przypadków, praca na przykładach. Korzyści ze szkolenia: Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę niezbędną do prowadzenia w sposób samodzielny kompleksowej, bieżącej ewidencji odpadów oraz corocznych zbiorczych zestawień danych…

Przetwarzanie odpadów – rozpoczęcie działalności. Wymagania prawne.

  • 24 listopada, 2017
Korzyści ze szkolenia: 1. Znajomość obowiązujących przepisów. 2. Poznanie różnych algorytmów postępowania zmierzających do realizacji procesu inwestycyjnego. Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy: 1. Realizacji procesu inwestycyjnego. 2. Ekonomicznej analizy prawa. 3. Planowania procesu inwestycyjnego. 4. Uzyskanie wymaganych prawem aktów administracyjnych. Program:…

Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie.

  • 7 czerwca, 2017
Szkolenie realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Szkolenie  przygotowane z myślą o tych z Państwa, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty z Programów POIiŚ. Intensywny program…

Działania edukacyjno – informacyjne oraz współpraca z mediami. Tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych.

  • 24 maja, 2017
Zagadnienia związane z tworzeniem pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce wzbudzają coraz większe zainteresowanie kadry zarządzającej. Sposób postrzegania firmy przez potencjalnego klienta nabiera obecnie coraz większego znaczenia. W firmach wodociągowych wzrasta świadomość, że przedsiębiorstwo nie może być pozbawione działu PR,…

Prawo energetyczne

  • 17 maja, 2016
SZKOLENIE POTWIERDZONE Krótko o szkoleniu: Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe). Korzyści…

SZKOLENIE OZE dedykowane do urzędników

  • 25 stycznia, 2016
Bloki tematyczne szkolenia: I. Ustawa o OZE - aktualny stan prawny, spodziewane zmiany od 2016.06.30r. Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. II. Termomodernizacja źródeł i obiektów Możliwości zastosowania OZE w źródłach i systemach dla poprawy gospodarowania energią III. Przykłady realizacji…

SZKOLENIE OZE dedykowane do urzędników

  • 25 stycznia, 2016
Bloki tematyczne szkolenia: I. Ustawa o OZE - aktualny stan prawny, spodziewane zmiany od 2016.06.30r. Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. II. Termomodernizacja źródeł i obiektów Możliwości zastosowania OZE w źródłach i systemach dla poprawy gospodarowania energią III. Przykłady realizacji…