Minister Grażyna Gęsicka zaznaczyła, że ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przyjęta przez Radę Ministrów 29 sierpnia br., jest jedną z trzech ustaw przygotowanych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Dwie z nich – nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nowelizacja ustawy o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 – zostały już uchwalone przez Sejm RP. – Chcielibyśmy, aby ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju została jak najszybciej uchwalona przez Sejm, tak aby od początku 2007 r. można było na jej podstawie wydawać unijne środki dostępne w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 – powiedziała minister. 

Projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju określa podmioty prowadzące politykę rozwoju, tryb współpracy między nimi, podstawowe instrumenty służące realizacji tej polityki oraz wskazuje źródła ich finansowania. Zawiera m.in. definicję polityki rozwoju, wymienia obszary wsparcia, w jakich jest ona prowadzona, wskazuje organy prowadzące. Metody realizacji tej polityki zostaną określone w strategiach rozwoju, a uszczegółowione w programach operacyjnych. Strategiami rozwoju będą: strategia rozwoju kraju, strategie sektorowe, strategie rozwoju województw, strategie rozwoju lokalnego. Za realizację polityki rozwoju odpowiadać będą: w skali kraju – Rada Ministrów, w regionach – samorządy województw, na poziomie lokalnym – samorządy powiatowe i lokalne.

Minister Grażyna Gęsicka podkreślała, że w obecnym porządku prawnym polityka rozwoju prowadzona jest w sposób nieskoordynowany. – Obecnie ministrowie mogą przygotowywać swoje strategie, nie są one ze sobą w żaden sposób powiązane. Proponujemy w ustawie, aby rolę podstawowej strategii polityki rozwoju pełniła Strategia Rozwoju Kraju (SRK), a inne strategie rządowe będą musiały być z nią zgodne, zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, jak i okres obowiązywania – powiedziała minister. – Chcemy także, aby ujednolicone były standardy realizacji programów finansowanych ze środków unijnych, jak i środków krajowych – dodała.
 
W ustawie proponuje się, aby zasady współpracy między administracją rządową a samorządem wojewódzkim przy realizacji regionalnych programów operacyjnych, w zakresie finansowania tych programów ze środków uzyskanych za pośrednictwem rządu, określał tzw. „kontrakt wojewódzki”. Kontrakt ten ze strony rządowej będzie zawierał minister rozwoju regionalnego. – Jeśli programy regionalne realizowane będą z własnych źródeł samorządu, wówczas rząd nie będzie rościł sobie żadnego prawa do określania jak te programy mają wyglądać ani jak mają być realizowane – zaznaczyła minister.
 
Minister Grażyna Gęsicka podkreślała, że do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do wydania są tylko trzy rozporządzenia, natomiast większość regulacji dotyczących funkcjonowania programów operacyjnych, będzie zamieszczanych na stronach internetowych instytucji zarządzających programami. – Jest to eksperyment, który ma na celu odformalizowanie systemu. Wierzymy w to, że ta swoboda zostanie wykorzystana w sposób mądry, tzn. polityka będzie na tyle elastyczna, na ile musi być, ale na tyle trwała, żeby beneficjenci nie stracili rozeznania co do obowiązujących procedur – powiedziała minister.

Grażyna Gęsicka powiedziała także, że w projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju nie znalazły się zagadnienia związane z rozliczeniami finansowymi, finansowaniem programów. Kwestie te będą rozstrzygnięte w nowelizacji ustawy o finansach publicznych. – Ustawy te powinny się ze sobą uzupełniać – zaznaczyła minister rozwoju regionalnego.