Rok budżetowy 2010 będzie rokiem szczególnym. Na skutek wejścia w życie nowej ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych dochodzi do istotnych zmian w treściach merytorycznych i dotychczas stosowanym układzie uchwał budżetowych JST. W powyższym względzie z zasady znajdą zastosowanie przepisy ustawy nowej, a tylko w ograniczonym zakresie przepisy dotychczasowej ustawy z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104). Dlatego na potrzeby prac nad projektem budżetu na 2010 rok konieczna jest zmiana przyjmowanych w latach ubiegłych „wzorów uchwał” i „wzory załączników”, celem opracowania materiałów planistycznych które będą uwzględniać stan prawny powstający z dniem 1.1.2010 r.

1. Przepisy ustawowe obowiązujące w zakresie uchwały budżetowej na rok 2010

W dniu 27.8.2009 r., w wyniku przyjęcia części poprawek senackich, Sejm przyjął dwie ustawy:
1) ustawę z 27.8.2009 r. o finansach publicznych dalej: nFinansePublU,
2) ustawę z 27.8.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych– dalej: WprowPrzepU.

Pierwsza z dwóch ustaw z 27.8.2009 r. określa nowe rozwiązania systemowe finansów publicznych. Ustawa – Przepisy wprowadzające… natomiast:
1) dokonuje zmian w niektórych przepisach finansowych ustawodawstwa prawa administracyjnego,
2) określa terminarz wejścia w życie przepisów ustawy o finansach publicznych,
3) określa przepisy ustawy dotychczasowej (z 30.6.2005 r.), które zachowują moc w okresie przejściowym, oraz termin ich wygaśnięcia.

Nowa ustawa o finansach publicznych zastępuje obowiązującą od 1.1.2006 r. ustawę z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm., dalej: sFinansePublU). Zakres zmian w dotychczas obowiązujących normach prawa finansowego daje podstawy do stwierdzenia, że powoduje ona reformę w instytucjach i instrumentach finansów publicznych, której zakres jest porównywalny ze skutkami reformy wprowadzonej ustawą z 26.11.1998 r. (o takim samym tytule jak nowa ustawa).

Wśród licznych modyfikacji norm dotychczasowego prawa przepisy ustawy z 27.8.2007 r. o finansach publicznych wprowadzają nową formułę prawną obowiązującą w zakresie układu i zawartości merytorycznej „uchwał budżetowych JST”. W nowej ustawie odstępuje się od szeregu rozwiązań przyjętych w tym względzie w art. 124 ustawy z 26.11.1999 r. o finansach publicznych, które w nieznacznym zakresie zmodyfikowano przepisami art. 184 sFinansePublU. Nie wszystkie z nowych unormowań wejdą w życie z dniem 1.1.2010 r. Stąd konieczność ustalenia regulacji, które wiążą w zakresie układu i zawartości merytorycznej uchwał budżetowych JST na rok 2010.

2. Zasady wynikające z ustawy – Przepisy wprowadzające…

Ustawa – Przepisy wprowadzające… zawiera kilka dyrektyw, które należy zastosować przy ustaleniu tych przepisów ustawowych, które wiążą w zakresie uchwały budżetowej JST na rok 2010.

Po pierwsze: Zgodnie z zasadą ogólną z art. 1 WprowPrzepU, przepisy nowej ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (a co za tym idzie również przepisy art. 212 nFinansePublU dotyczące układu i treści uchwał budżetowych) wchodzą w życie z dniem 1.1.2010 r.

Po drugie: Według ogólnej normy z art. 121 WprowPrzepU, z dniem 1.1.2010 r. traci moc ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych, a co za tym idzie jej przepisy dotyczące układu i zakresu treści merytorycznych uchwał budżetowych JST.

Po trzecie: Dotyczące treści i układu uchwał budżetowych JST przepisy określone w art. 121 ust. 1, 2, 7 i 10 nFinansePublU znajdą pierwszy raz zastosowanie dopiero po roku 2010, w tam określonych latach.

Po czwarte: Jak to wynika z art. 121 ust. 4 i 5 WprowPrzepU, w zakresie treści i budowy uchwały budżetowej na rok 2010 należy uwzględniać następujące przepisy dotychczasowej ustawy z 30.6.2005 r. o finansach publicznych:
1) art. 166 sFinansePublU – wymóg opracowania w postaci odrębnego załącznika ustaleń o limitach na wieloletnie programy inwestycyjne i inne programy wieloletnie z ww. przepisu (począwszy od 2011 r. ustalenia tej treści wejdą w skład „wieloletniej prognozy finansowej JST” z art. 226–232 nFinansePublU),
2) art. 166a sFinansePublU – wymóg opracowania załącznika (informacji) o zobowiązaniach z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (począwszy od 2011 r. ustalenia tej treści wejdą w skład „wieloletniej prognozy finansowej JST” z art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. b nFinansePublU),
3) art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. a.) sFinansePublU – wymóg zamieszczenia w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania zobowiązania z tytułu wydatków wieloletnich na programy z art. 166 sFinansePublU,
4) art. 184 ust. 1 pkt 10 lit b.) sFinansePublU – wymóg zamieszczania w uchwałach budżetowych upoważnienia kwotowego dla organu wykonawczego JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na zapewnienie ciągłości działania JST, finansowanych z budżetu roku następnego,
5) przepisy dotyczące zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych oraz samorządowych funduszy celowych (wymóg uwzględniania dotychczasowej ustawy z 30.6.2005 r. – co oznacza stosowanie do uchwał budżetowych na rok 2010 przepisów art. 184 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 24 ust. 11 sFinansePublU).

Po piąte: Do uchwał budżetowych JST na rok 2010 nie znajdują zastosowania określone w art. 123 WprowPrzepU:
1) relacje między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi JST z art. 242 nFinansePublU (stosowane od 2011 r.),
2) zasady liczenia dopuszczalnego obciążenia budżetu JST z tytułu długu z art. 243 i 244 nFinansePublU w zw. z art. 121 ust. 7 WprowPrzepU (stosowane od 2014 r.),

Po szóste: Zgodnie z art. 121 ust. 9 WprowPrzepU, projektowi uchwały budżetowej na rok 2010 musi towarzyszyć (tak jak to było do tej pory) „prognoza kwoty długu” i „informacja o stanie mienia komunalnego”, a do ich zaopiniowania przez RIO stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy z 30.6.2005 r. o finansach publicznych i dotychczasowe przepisy ustawy z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

Reasumując, ze wskazanych powyżej zasad ogólnych i wyłączeń od nich wynikać powinien wniosek, że skoro ustawa – Przepisy wprowadzające… określa przepisy nowej ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych, które „nie znajdą zastosowania” do uchwały budżetowej na rok 2010, zatem pozostałe przepisy tej ustawy należy stosować „bezpośrednio” lub „odpowiednio”.
Układ treści oraz właściwe ustalenia merytoryczne uchwał budżetowych na 2010 rok należy zatem budować według:
1) art. 212–215, art. 219 ust. 3, art. 222 oraz art. 233 i art. 235–237 nFinansePublU w związku z art. 1 WprowPrzepU,
2) art. 166, art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 sFinansePublU w związku z art. 121 WprowPrzepU.
Wymienione powyżej przepisy nowej ustawy, skoro wchodzą w życie z dniem 1.1.2010 r., zatem obowiązują w zakresie wchodzącej z tą samą „datą” uchwały budżetowej na rok 2010. Wskazane powyżej przepisy od dnia ogłoszenia dwóch ustaw w Dzienniku Ustaw znajdują się w okresie vacatio legis, co uzasadnia możliwość dostosowania do ich treści tych aktów niższej rangi, które zaczną obowiązywać z tą samą „datą” , a są opracowywane w roku 2009.

Niepraktycznymi zatem będą wszelkie interpretacje prawa sprowadzające się do tego, aby „projekty uchwał budżetowych na rok 2010” oprzeć na art. 184 i nast. sFinansePubU, a przez to ustawę nową (z 27.8.2009 r.) stosować dopiero „do zmian uchwał budżetowych”. Przepisy art. 184 i nast. sFinansePublU niewątpliwie znajdują zastosowanie do obowiązujących „uchwał budżetowych na rok 2009” oraz ich zmiany, a także w zakresie wykonania budżetu JST roku 2009. Jeśliby jednak na tracących moc przepisach art. 184 sFinansePublU oprzeć projekt i uchwalaną (przed 1.1.2010 r.) uchwałę budżetową na rok 2010 – to uchwała w dniu jej wejścia w życie pozostawać będzie w sprzeczności z działającymi od 1.1.2010 r. przepisami nowej ustawy o finansach publicznych. To nie tylko nieścisłości w jej podstawie prawnej (gdyż powołana ustawa z 30.6.2005 r. już nie będzie obowiązywać), ale przede wszystkich braki w treści uchwały budżetowej ustaleń o niektórych wydatkach bieżących budżetu i brak zestawień dotacji planowanych w budżecie. Uchwała będzie więc odpowiadać obowiązującej w dniu jej uchwalenia ustawie z 30.6.2005 r. jednak problemy powstaną przy pierwszej zmianie budżetu.

W samorządach zmiany budżetu należą do stosunkowo częstych. Nieracjonalnym byłoby uchwalić budżet na rok 2010 w szczegółowości ograniczonej zapisami art. 184 sFinansePublU, aby następnie, w zakresie jego zmian, w roku 2010 dla „zwiększeń” i „zmniejszeń” stosować działającą od 1.1.2010 normę o szczegółowości wydatków budżetu zawartą w art. 236 nFinansePublU. Dla przykładu, powstałe w wyniku zmian budżetu pozycje typu: „wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych” i wydatki typu: „świadczenia na rzecz osób fizycznych” dotyczyć będą tylko „zmian”, a nie całego budżetu na 2010 r. Pozostałe wydatki tego samego typu, co zmienione, nadal pozostaną niewyodrębnionymi w budżecie roku 2010 opartym na nieobowiązujących już normach o szczegółowości budżetu JST z art. 184 ust. 1 pkt 2 sFinansePublU.

Uzasadnia to słuszność twierdzenia, że do uchwały budżetowej JST na rok 2010 nie stosuje się honorującej dotychczasowe przepisy zasady niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit) ani „zasady ochrony praw nabytych”. Działają wszakże regulacje z art. 121 WprowPrzepU.

Uchwała budżetowa JST na rok 2010 i jej projekt – nie tylko mogą, ale i powinny odpowiadać prawu, które w odniesieniu do szczegółowości budżetu będzie obowiązywało w roku 2010.

Dlatego prawniczo możliwemu do obrony poglądowi, aby „uchwałę budżetową JST na rok 2010 oprzeć na ustawie z 30.6.2005 r. o finansach publicznych”, należy przeciwstawić tak samo prawidłowy i zarazem bardziej praktyczny pogląd o możliwości i uzasadnionej potrzebie opracowania uchwały budżetowej na rok 2010 według nowych przepisów, które wejdą w życie z dniem 1.1.2010 r.

3. Stosowanie dotychczasowej uchwały w sprawie procedury budżetowej

Według art. 234 nFinansePublU, organ stanowiący JST podejmuje uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, która między innymi określa wymagania szczegółowości uchwały budżetowej oraz tryb prac nad jej projektem. Podejmowaną w ten sposób uchwałą proceduralną można również określić szczegółowość uchwały budżetowej dalej idącą niż wymagania z art. 212 i art. 236 nFinansePublU. W związku z art. 1 WprowPrzepU pierwsze tej treści uchwały proceduralne będą mogły wejść w życie najwcześniej z dniem 1.1.2010 r.

Należy zaznaczyć, że w zakresie procedury budżetowej i szczegółowości uchwały budżetowej organy stanowiące JST były dotychczas zobowiązane do określania powyższych kwestii w drodze uchwał opartych na przepisach ustaw ustrojowych prawa samorządowego (art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 53 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 63 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa). Zazwyczaj organy stanowiące zamieszczały w takich uchwałach dodatkowy terminarz opracowania projektu uchwały budżetowej i prac w zakresie jej uchwalenia.

Wymienione ostatnio przepisy dotyczące procedury opracowania i uchwalania uchwały budżetowej oraz jej szczegółowości utracą moc z dniem 31.12.2009 r. Do dnia 1.1.2010 r. będą obowiązywały dotychczasowe procedury budżetowe.

Przepisy dotychczas obowiązujących procedur budżetowych JST, w części określającej szczegółowość uchwały budżetowej JST, znajdą zastosowanie w odniesieniu do uchwały budżetowej na rok 2010 na tyle, na ile ich unormowania nie pozostają w sprzeczności z przepisami nowej ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych.

Nie znajdą zastosowania te unormowania procedur budżetowych JST, którymi określano termin podjęcia uchwały budżetowej: „do dnia 31 marca roku budżetowego”. Zgodnie z art. 239 nFinansePublU w związku z art. 1 WprowPrzepU, uchwałę budżetową na rok 2010 należy podjąć najpóźniej 31.1.2010 r., gdyż po tym terminie budżet zastępczy dla JST ustala RIO.

Zakładając, że do 31.12.2010 r. działają określające szczegółowość uchwały budżetowej JST zapisy dotychczasowej uchwały proceduralnej, przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2010 r. wiążącymi są wynikające z nich dodatkowe ustalenia dotyczące szczegółowości budżetu. Wiążący będzie przykładowo: wymóg opracowania załącznika inwestycyjnego z uwzględnieniem kwot na poszczególne zadania, wymóg opracowania wydatków jednostek pomocniczych JST. Tego rodzaju dodatkowe ustalenia wyodrębniane w uchwałach budżetowych na 2010, są możliwe, gdyż nie kolidują z przepisem art. 212 nFinansePublU, w którym dopuszczono do większej szczegółowości budżetu, niż wymagana ustawą.

4. Układ redakcyjny (struktura) uchwały budżetowej na rok 2010 i załączników

Treść i „ilość” załączników do uchwały budżetowej

Zgodnie z art. 211 ust. 5 nFinansePublU, uchwała budżetowa składa się z:
1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) załączników.

Przy czym według z art. 214 nFinansePublU i art. 121 WprowPrzepU, w załącznikach uchwały budżetowej na rok 2010 zamiesza się:
1) zestawienie planowanych dotacji z budżetu,
2) limity wydatków na wieloletnie programy z art. 166 sFinansePublU,
3) ustalenia dotyczące planów rocznych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

Przy opracowywaniu według nowej ustawy pierwszych uchwał budżetowych problemem będzie ustalenie dopuszczalnego prawem sposobu strukturalizacji szczegółowych ustaleń o dochodach i wydatkach budżetu. Niewątpliwie muszą one przyjąć formę „tabeli”, gdyż w formie zapisu tekstowego nie da się opracować czytelnych i zarazem przejrzystych norm dochodowych, wydatkowych i dodatkowych wśród nich wyodrębnień. W tym względnie posługiwanie się „tabelami” jest oczywiste. Problemową staje się jednak kwestia, czy tak opracowanym tabelom można nadać formę „załączników” do uchwały, czy muszą być one tabelami śródtekstowymi?

Przepisy art. 211 ust. 5 w zw. z art. 212-215 nFinansePublU, niezależnie od tego, że określają treści (materię) uchwały, wyrażają również normy natury techniczno-legislacyjnej dotyczące układu i redakcji uchwały budżetowej. Stąd pytanie: czy pod pojęciem „załączniki” z art. 211 należy rozumieć jedynie „załączniki” wyszczególnione w art. 214 nFinansePublU, czy „każdy” załącznik, jaki wyrażałby treści właściwe ustaleniom budżetu z 236 i 237 nFinansePublU ?

Treść literalna przepisów art. 211 ust. 5 i art. 214 nFinansePublU mogłaby prowadzić do formułowania poglądów, że ustawa ogranicza „ilość załączników” do uchwały budżetowej. Założeniem projektodawców ustawy, wyrażonym w uzasadnieniu jej projektu rządowego (druk sejmowy nr 1181) było między innymi wprowadzenie jednolitego i powszechnie stosowanego wzorca dla uchwał budżetowych JST w celu zwiększenia ich czytelności i porównywalności treści. Należy zaznaczyć, że w tożsamej rodzajowo kwestii, tyle że dotyczącej legislacji „ustawy budżetowej”, w przepisach art. 109 ust. 2 oraz art. 116, art. 121 i art. 122 nFinansePublU ustawodawca doprecyzował nie tylko układ redakcyjny ustawy budżetowej, ale i również podział materii między tekstem ustawy budżetowej i tam określonymi przedmiotowo załącznikami. W tym przypadku intencja prawodawcy była jednoznaczna, a przez to ilość załączników wyraźnie reglamentowana.
Dlatego to przyszłe orzecznictwo RIO odpowie na pytanie: czy w uchwale budżetowej na 2010 r. dla dochodów i wydatków trzeba będzie zamieszczać tabele wewnątrz-tekstowe i ograniczać ilość opracowywanych załączników?

Mimo to do obrony jest pogląd prawny, że: Do decyzji organu stanowiącego JST pozostawiony jest dobór sposobu zredagowania szczegółowych ustaleń planu dochodów i planu wydatków, w tym planu wydatków bieżących i planu wydatków majątkowych, czy to w formie tabel śródtekstowych uchwały budżetowej, czy w formie załączników.

Kluczowym argumentem przeciw ograniczaniu ilości załączników do uchwały budżetowej jest okoliczność, że póki co uchwała budżetowa (w tym załączniki do niej) jest dokumentem prawnym opracowywanym i uchwalanym w formie papierowej, a nie jak sprawozdania „Rb” w formie elektronicznej. Zamieszczanie tabel wewnątrztekstowych i zarazem zapewnienie ciągłości kolejnych po sobie zapisów tekstu uchwały, bez dopuszczenia innych jeszcze załączników, niż przewidziane w art. 214 i 215 nFinansePublU, utrudniałoby opracowanie uchwały jako całości w formie dokumentu przedstawianego radnym, podpisywanego przez przewodniczącego organu stanowiącego JST i publikowanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Dlatego za dopuszczalne należy uznać rozwiązanie powyższej kwestii techniczno-legislacyjnej, w ramach którego tabele uzupełniające zapisy tekstu uchwały budżetowej z art. 212 nFinanansePublU przyjęłyby postać załączników wyrażających budżet – opracowany w szczegółowości podstawowej z art. 235–237 nFinansePublU i dodatkowej wynikającej z uchwały proceduralnej JST. Szczegółowość ustaleń budżetu w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wymogu wyodrębniania załączników określonych w art. 214 i 215 nFinansówPublU, określać może organ stanowiący JST w uchwale proceduralnej z art. 234 nFinansePublU.

Układ i kolejność zapisów uchwały budżetowej

Tekst uchwały budżetowej JST, pod względem zapisów zamieszczanych w niej obligatoryjnie i postanowień możliwych do zamieszczenia, określa przede wszystkim przepis art. 212 nFinansePublU. Według niego: uchwała budżetowa określa:
1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 nFinansePublU,
7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Uchwała budżetowa w ustaleniach dotyczących dochodów i wydatków musi również wyodrębniać te z nich, które określa art. 237 nFinansePublU (między innymi: dochody i wydatki na zadania rządowe przejęte na mocy porozumień z organami administracji rządowej).

Jeśli w uchwale proceduralnej z art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy wprowadziła wymóg wyodrębniania wydatków jednostek pomocniczych, to wiąże on w zakresie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2010.

Do dodatkowych ustaleń finansowych wyodrębnianych w uchwale budżetowej na rok 2010 należą ustalenia właściwe programom wieloletnim, postaci załączników z art. 166 sFinansePublU i ustalenia zbiorcze planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych, jak również plany funduszy celowych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

Poza ustaleniami planowo-finansowymi uchwała budżetowa według art. 212 nFinansePublU zawiera również postanowienia upoważniające oraz możliwe do zamieszczenia w niej szczegółowe zasady wykonania budżetu wynikające z ustaw odrębnych (tzw. postanowienia okołobudżetowe).

Wśród treści upoważnień przepis art. 212 ust. 1 pkt 9 nFinansePublU dopuszcza do zamieszczania w uchwale budżetowej gminy uprawnień dla jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy. Możliwość zamieszczania tego rodzaju rocznych upoważnień w uchwałach budżetowych gmin dopuszczona została już w ustawie z 26.11.1998 r. o finansach publicznych, co podtrzymała w art. 188 ust. 3 pkt 2 ustawa z 30.6.2005 r. Jednak z możliwości takich nie korzystano w praktyce uchwał budżetowych, a w gminach uprawnienia sołectw i osiedli do prowadzenia gospodarki finansowej – jako zapisy „bezterminowe” – zamieszczano w statutach gmin zgodnie z (nieuchylonym) art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Nowy zapis o uprawnieniach jednostek pomocniczych można obecnie wiązać z ustawą z 20.2.2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420). Powołana ustawa przyznaje sołectwom prawo do decydowana o przeznaczeniu środków sołeckich. Natomiast uchwała budżetowa mogłaby powyższym zapisem przyznać sołectwu uprawnienia z tytułu udziału w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków budżetu związanych ze środkami funduszu sołeckiego.

Co również wymaga podkreślenia, nowa ustawa o finansach publicznych z 27.8.2009 r.nFinansePublU (w odróżnieniu od dwóch poprzednich) nie przewiduje już zamieszczenia w wydatkach budżetu „środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy”. Jeśli zatem rada gminy zamierza wyodrębniać wydatkach sołeckie z ogółu wydatków budżetu-planu (czego nie wymaga wprost ww. ustawa o funduszu sołeckim), to powinna dać temu wyraz w uchwale proceduralnej z art. 234 nFinasePublU. Do końca roku 2009 działają, przewidujące tego rodzaju załącznik wydatków jednostek pomocniczych, przepisy uchwał proceduralnych z art. 53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Wśród innych upoważnień uchwałą budżetową organ stanowiący JST może przyznawać organowi wykonawczemu uprawnienia do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych jako zobowiązań krótkoterminowych i wieloletnich (z art. 89 ust. 1 i art. 90 nFinansePublU),
2) dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 258 nFinansePublU.

Ostatnio wymienione upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu uzupełnia uprawnienia ustawowe organu wykonawczego, które obejmują między innymi możliwość dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu, w granicach działu, z wyłączeniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (art. 257 pkt 3 nFinansePublU). W ten sposób organ stanowiący JST może upoważnić organ wykonawczy do zmian w wydatkach budżetu na wynagrodzenia i inne uposażenia ze stosunku pracy oraz przyznać uprawienia dotyczące zmian w planie wydatków majątkowych.

5. Wnioski końcowe

1. Uchwałę budżetową na 2010 zasadnym jest oprzeć na przepisach nowej ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem tych przepisów, których stosowanie wyłącza ustawa – Przepisy wprowadzające… Należy zarazem uwzględnić przepisy ustawy z 30.6.2005 r. o finansach publicznych, których zastosowania w uchwałach budżetowych wymaga art. 121 WprowPrzepU.

2. Szczegółowe ustalenia planu dochodów należy wówczas sformułować w tabelach (tekstu uchwały lub przyjmujących postać załączników) w szczegółowości z art. 235 nFinansePublU.

3. Szczegółowe ustalenia planu wydatków (z rozbiciem na plan ogólny oraz na plan wydatków bieżących i plan wydatków majątkowych) należy opracować z uwzględnieniem art. 236 nFinansePublU.

4. W zakresie przychodów i rozchodów budżetu nowa ustawa nie przesądza tego, czy ustalenia o przychodach i rozchodach mają przyjąć postać tabelaryczną (w tym postać załącznika) ani tego, czy dostateczny jest sam szczegółowy zapis o przychodach i rozchodach zamieszczany w tekście uchwały budżetowej.

5. W dochodach i wydatkach budżetu należy dokonać dodatkowego wyodrębniania (np. dochody i wydatki z zadań zleconych) – jak w art. 237 nowej UFP. Problemem techniczno-legislacyjnym pozostanie to, czy przyjmą one postać oddzielnych „tabel-załączników”, czy treści te zostaną uwzględnione w opracowywanym ogólnym załączniku dochodowym i ogólnym załączniku wydatkowym.

6. Przepisy-upoważnienia (właściwe dla uchwały budżetowej), z przyczyn praktycznych, można zamieszczać w końcowej części tekstu uchwały, a niektóre z nich – w obrębie postanowień finansowych uchwały, których dotyczą te upoważnienia (dla przykładu w zapisie tekstu uchwały odsyłającym do załącznika limitów na wieloletnie programy inwestycyjne można zamieścić upoważnienie do zaciągania związanych z nimi zobowiązań, zaś w zapisie o przychodach można zamieścić limit i zarazem upoważnienie do zaciągania zaplanowanych kredytów i pożyczek długoterminowych).

7. Przepisy końcowe uchwały budżetowej na rok 2010, oprócz treści występujących w dotychczasowych uchwałach budżetowych, można uzupełnić o szczegółowe ustalenia dotyczące „wykonania budżetu” – jak np. określenie zakresu i szczegółowości informacji półrocznej z wykonania budżetu 2010 roku (art. 266 ust. 2 nFinansePublU).

8. Przy samodzielnym opracowywaniu uchwały budżetowej na rok 2010 należy mieć na względzie, że powołane powyżej przepisy dwóch nowych ustaw z 27.8.2009 r. będą również interpretowane przez właściwą terytorialnie RIO, która opiniuje projekt uchwały budżetowej na 2010 r. i ocenia legalność uchwalonej uchwały budżetowej JST na rok 2010.

Artykuł pochodzi z serwisu dla księgowych sektora finansów publicznych www.portalRB.pl