Ustawa realizuje nałożony na Radę Ministrów w art. 62 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne obowiązek dostosowania terminologii w przepisach odrębnych ustaw dotyczących informatyzacji, do określeń wymienionych w art. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy, tj. „informatyczny nośnik danych” oraz „dokument elektroniczny”.

Dodatkowo w projekcie dostosowuje się terminologię do określeń zawartych w art. 3 pkt 3 i 4 ww. ustawy, tj. „system teleinformatyczny” oraz „środki komunikacji elektronicznej”. W dotychczasowym brzmieniu nowelizowanych ustaw przedmiotowe określenia były stosowane pod różnymi postaciami, np. zamiast „dokument elektroniczny” – „format elektroniczny”, „postać elektroniczna”, a zamiast „informatyczny nośnik danych” – „elektroniczny nośnik danych” lub „elektroniczny nośnik informacji”.

Ustawa ma charakter przekrojowy i nowelizuje przepisy 33 ustaw. Warto zwrócić uwagę na fakt bardzo owocnej współpracy posłów w trakcie pracy nad ustawą, co doprowadziło ostatecznie do jej jednogłośnego przyjęcia przez Sejm przy poparciu wszystkich klubów parlamentarnych.