Z pieniędzy pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie mógł być sfinansowany np. dodatek zadaniowy, który dyrektor generalny może przyznać pracownikowi służby cywilnej. Taką możliwość przewiduje projekt zmiany wytycznych dotyczących wydatków kwalifikowanych w POKL. Dodatek musi być jednak przyznany tylko i wyłącznie na zadania związane z realizowaniem programu, których pracownik nie ma w zakresie swoich obowiązków. Kwalifikowane mają być również wydatki związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy oraz wyceną wkładu niepieniężnego, a także amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.