Wprowadzenie w urzędach standardów jakości, tak by zorientować je na klienta, pozwoli na poprawę efektywności polskiej administracji publicznej. Rzeczą oczywistą jest też to, że sprawna i efektywna administracja wpływa na wzrost gospodarczy i rozwój państwa. Dlatego też w nowym okresie programowania na lata 2007-2013 w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki zostało przewidziane wsparcie ukierunkowane na podniesienie potencjału administracji, zwłaszcza w obszarach szczególnie istotnych dla realizacji Strategii Lizbońskiej oraz Krajowego Planu Reform. Dobre Rządzenie to V Priorytet w PO KL, w ramach którego przewiduje się między innymi wsparcie dla działów kadr w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi oraz wyposażenie kadr w kompetencje niezbędne do realizacji zadań przypisanych administracji publicznej.


Jakie projekty

Ponieważ realizacja Priorytetu V ma się przyczynić w znacznej mierze do podniesienia kompetencji kadr administracji publicznej, dofinansowanie uzyskają takie projekty szkoleniowo-doradcze, które będą wynikiem szczegółowej analizy oraz odpowiedzią na potrzeby wynikające z wytyczonych celów w Priorytecie V. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego pociąga za sobą również potrzebę inwestowania w kadry zatrudnione w administracji. W ramach Priorytetu przewiduje się zatem wsparcie dla działów kadr w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz przeprowadzenie ogólnych i specjalistycznych szkoleń dla pracowników administracji publicznej.

Projekty szkoleniowo-doradcze, które wpisują się w wyżej wymienione cele, i które mają największe szanse na uzyskanie dofinansowania to przede wszystkim projekty ukierunkowane na poprawę obsługi petenta i modernizację zarządzania w administracji samorządowej; podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej, identyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie obsługi klienta, organizacji i funkcjonowania urzędu, zarządzania; projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr; wzmacnianie działów kadrowo-szkoleniowych jako centrów zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach samorządów terytorialnego, w tym m.in. poprzez szkolenia w zakresie modelu i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji, wdrażania na stanowisku pracy, okresowej oceny pracowniczej, rozwoju zawodowego i motywacyjnego systemu wynagrodzeń; szkolenia generalne i specjalistyczne (stacjonarne i e-learning) dla kadr urzędów administracji samorządowej; pomoc doradcza i szkolenia w zakresie etyki i unikania konfliktu interesów w jednostkach samorządu terytorialnego.

Realizacja projektów w ramach Dobrego Rządzenia jest także dużym wyzwaniem dla firm szkoleniowo –konsultingowych. Wiele samorządów, szczególnie gminnego i powiatowego szczebla cierpi na brak odpowiedniej kadry pracowników, którzy mogą przygotować wniosek aplikacyjny i efektywnie zrealizować projekt. Działania w ramach ZPORR są przykładem efektywnej współpracy firm szkoleniowych z instytucjami publicznymi. Jednym z nich był projekt „Ekspert- Urzędnik” realizowany przez Mediator Group w ramach działania 2.1 ZPORR. Ten i wiele innych przykładów są dowodem na efektywną współprace jednostek samorządu terytorialnego z firmami szkoleniowo – doradczymi. Doświadczenia te na pewno będą procentować we wnioskowaniu i realizacji wspólnych projektów w ramach PO Kapitał Ludzki.

Artykuł pochodzi z czasopisma „Fundusze Europejskie >>>