Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej muszą umożliwić wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej. Jednak większość samorządów gminnych nie jest do tego przygotowana. Pomóc tutaj mogą unijne programy operacyjne – zwłaszcza RPO i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). MSWiA informuje, że, w ramach rozwiązania tymczasowego, na platformie Epuap będzie dostępna bezpłatna skrzynka podawcza
Dofinansowanie na informatyzację urzędu będzie można otrzymać również z dwu innych programów: Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) oraz z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Wszystkie projekty z zakresu informatyki muszą być realizowane na zasadzie przetargu publicznego.

W każdym RPO przewidziano dofinansowanie inwestycji informatycznych. Głównie będzie się to odbywało w ramach priorytetu o nazwach ze słowem informatyczny albo społeczeństwo informatyczne.
W większości przypadków dofinansowanie wyniesie około 60% wartości kosztów kwalifikacyjnych. W ramach poszczególnych RPO dofinansowane będą projekty szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury informatycznej.
W ramach tych priorytetów dofinansowane będą projekty budowy, rozbudowy i przebudowy systemu informacji administracyjnej. Wspierana będzie budowa systemów obsługi interesantów, z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów i z uwzględnieniem podpisu elektronicznego.

Na informatyzację samorządy mogą otrzymać wsparcie także w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). W jego ramach dofinansowane będą przedsięwzięcia, które przyczyniają się do większej i łatwiejszej dostępności usług informatycznych dla społeczności.
Dotacje będą oferowane na projekty wdrażające najnowocześniejsze technologie informatyczne w lokalnej administracji publicznej. Dofinansowanie będzie udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na budowę i rozwój elektronicznych platform usług publicznych w formie e-usług.

W ramach PROW, gmina wiejska lub miejsko-wiejska może otrzymać dofinansowanie projektu z zakresu informatyzacji urzędu, tworzenie szerokopasmowego dostępu do internetu i tworzenie ogólnodostępnych punktów informatycznych.
W ramach PO RPW przeznaczone jest około 300 mln zł na rozwój informatyzacji urzędu