Znacznie uproszczone zostały, w porównaniu z poprzednimi procedurami, kryteria formalne. Wymaga się tylko, by wniosek był opatrzony pieczęcią i podpisem osób upoważnionych, a wersja elektroniczna była tożsama z wersją papierową (egzemplarze papierowe mają być najwyżej dwa).

Propozycja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego bardzo cieszy ekspertów i przedsiębiorców, ale obawiają się oni, że im bliżej będzie do wydatkowania unijnych funduszy, tym bardziej proceduralne bariery będą się piętrzyć. Resortowy projekt dotyczy bowiem kryteriów ogólnych, kryteria szczegółowe tworzyć będą instytucje zajmujące się wdrażaniem poszczególnych elementów programów.