Zgodnie z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej m. in. na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego – wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza.

Przez urząd administracji rządowej lub samorządowej należy rozumieć jednostki organizacyjne będące organami lub stanowiące aparat pomocniczy organów administracji rządowej lub samorządowej. O uznaniu jednostki organizacyjnej za urząd nie przesądza jej nazwa ani wykonywane zadania lecz usytuowanie w strukturach administracji.